Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen er ansvarlig for administration og udvikling af Danmarks Domstole og løser opgaver vedrørende it, uddannelse, jura, kommunikation, HR, ressourcestyring og bygningsadministration.

Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Styrelsen hører ressortmæssigt under Justitsministeriet, men justitsministeren kan ikke bestemme over styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.

Vores interne struktur har til formål at understøtte retterne gennem rådgivning og dialog. Domstolsstyrelsen ledes af en direktion og er organiseret i centre, enheder og teams.

Domstolsstyrelsens centre og enheder

Direktion

Domstolsstyrelsens direktion har det overordnede ansvar for den daglige ledelse.

Domstolsstyrelsens direktion består af:

 • Direktør Kristian Hertz
 • Ressourcedirektør Klaus Rugaard
 • Udviklingsdirektør Merethe Eckhardt
 • It-direktør Martin Wood
 • HR-direktør Tina Henriksen

Center for IT

Center for IT består af enhederne Infrastruktur og Sikkerhed, Support og Service Management, Udvikling og Vedligehold, Fagsystemer og Analyse og Projekter og Metode.

Infrastruktur og Sikkerhed har ansvar for at sikre en stabil og sikker drift af den fælles it-infrastruktur og fagsystemer samt at udbygge den it-sikkerhedsmæssige kapacitet. Enheden godkender, drifter og yder rådgivning om it-løsninger og sikrer, at teknologien er tidssvarende og opdateret.

Support og Service Management yder it-support til samtlige embeder og er desuden i dialog med retterne om behovet for support og it-services.

Udvikling og Vedligehold gennemfører udviklings- og vedligeholdelsesopgaver i de eksisterende systemer og bistår projekter ved udvikling af nye løsninger og større funktionsudvidelser.

Fagsystemer og Analyse har ansvar for vedligeholdelse og videreudvikling af domstolenes it-systemer, herunder interessenthåndtering, analyser af brugerbehov, rapportering mv.

Projekter og Metode har ansvar for program- og projektledelse, herunder at bistå med koordinering, rapportering, fremdrift, planlægning, ledelsessamarbejde mv. Derudover har de ansvar for at udarbejde beslutningsoplæg, projektgrundlag og business cases, udvikling af den fælles projektmodel samt etablering af overblik over it-projektporteføljen.

Center for Ressourcestyring

Center for Ressourcestyring består af enhederne Økonomi og Analyse, Administration og Regnskab, Byggeri og Udbud samt Sikkerhed og Service.

Økonomi og Analyse

Økonomi og Analyse har ansvar for domstolenes budget og bevillinger, herunder fastlæggelse af budgetter til retterne og den løbende budgetopfølgning, samt bidrag til finanslovsarbejdet for § 11.4 Retsvæsenet. Endvidere udarbejder enheden statistikker, årsnøgletal og anden ledelsesinformation samt forskellige analyser relateret til domstolene.

Administration og Regnskab

Administration og Regnskab står for den overordnede bogføring for hele Danmarks Domstole. Enheden administrerer retternes regnskabs- og lønsystemer, regnskabsinstrukser samt rådgiver og supporterer brugerne vedrørende regnskabs- og lønsystemerne.

Byggeri og Udbud

Byggeri og Udbud varetager den overordnede økonomistyring af og opfølgning på større byggeprojekter ved retterne. Enheden rådgiver desuden om udbud og kvalitetssikrer kontrakter og udbudsmateriale og har ansvaret for Danmarks Domstoles indkøbsprocedurer og for justitssektorens tværgående videokonferenceløsning (Video4).

Sikkerhed og Service

Sikkerhed og Service har ansvaret for en række tværgående opgaver vedrørende sikkerhed, beredskabsplaner og koordinering af implementeringen af sikkerhedsstandarden ISO27001 ved Danmarks Domstole. Enheden er også ansvarlig for drift og leverandørstyring af Statens Facility Management-løsning i Domstolsstyrelsen og tre pilotretter samt forberedelsen af implementering af bølge 3 af Statens Facility Management-løsning for de resterende retter fra den 1. maj 2024.

Center for Forretning og Udvikling

Center for Forretning og Udvikling består af enhederne Jura og Forretning, Udvikling og Organisation, Uddannelse og implementering, Kommunikation samt Bedste Praksis.

Jura og Forretning har ansvar for jura, forretningsejerskabet og for indholdet af it-systemer. Det omfatter bl.a. folketingsbetjening, love og bekendtgørelser, tekster og sagsgange samt forretningsprojekter, herunder straffesagskæden, forretningsunderstøttelse, persondataområdet og persondatatilsynet med retterne.

Udvikling har ansvar for at drive forretningsudviklingen. Det omfatter bl.a. tiltag om brugerfokus, forretningsanalyser, forretningskoncepter, udviklingsprojekter, strategi, årshjul og internationalt samarbejde.

Uddannelse og implementering har ansvar for kompetenceudviklingen for de ansatte ved domstolene, herunder HR-udvikling, ledelsesudvikling, og at de rette uddannelsestilbud bliver udviklet og implementeret. Enheden har desuden ansvar for at sikre organisatorisk implementering af større projekter om digitalisering eller anden forretningsudvikling.

Kommunikation har ansvar for intern og ekstern kommunikation. Det omfatter bl.a. SoMe, drift og udvikling af domstol.dk, intranettet, pressehåndtering, overordnet kommunikation i projekter, visuel identitet og fastlæggelse af kommunikationsstrategi.

Bedste Praksis har ansvar for at finde, udvikle og dele bedste praksis blandt retterne og gennemføre leanprojekter. Det omfatter bl.a. tilrettelægge og analysere arbejdsgange og sagsbehandling, leanprojekter, procesoptimering i retterne, vejledninger, seminarer/træf og deltagelse i strategiske projekter.

HR-centret

HR-centeret i Domstolsstyrelsen har en række overordnede arbejdsgiveropgaver for Danmarks Domstole.

Blandt de vigtigste opgaver er:

 • At medvirke til, at de enkelte retter og centre i Domstolsstyrelsen har den bedste bemanding, og at Danmarks Domstole er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. 
 • At yde retterne rådgivning i konkrete personalesager.
 • Opgaver relateret til overenskomst- og aftaleforhandlinger for hele Danmarks Domstole.
 • Generelle politikker og retningslinjer på HR-området.

Straffe- og skifteprogrammet

Straffe- og skifteprogrammet er en selvstændig udviklingsorganisation i Domstolsstyrelsen, der organisatorisk er placeret i Center for IT. Programmets styregruppe har Domstolsstyrelsens direktør Kristian Hertz som styregruppeformand, og programmet ledes af programchef Anna Sofie B. Witzgall. Domstolsstyrelsens it-direktør Martin Wood er overordnet programansvarlig.

Programmet har til formål at udvikle de nye it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole. Udviklingen af de nye systemer foregår i tæt samarbejde med forretningen i form af medarbejdere og ledelse ved retterne samt de eksterne brugere. Programorganisationen er opdelt i fire overordnede enheder: 

Programstyring og Forretningsdesign har ansvaret for programmets overordnede rammer og styring og ledes af programchefen. Enheden har ansvaret for den overordnede program- og leveranceplanlægning samt den omfattende løbende interessenthåndtering. Enhedens designteam og forretningsspecialister har ansvaret for forretningsanalyserne og designet af de nye løsninger.

PMO er Straffe- og skifteprogrammets Program Management Office, der har ansvaret for programmets økonomistyring, herunder opgaver relateret til aktstykker, business case og finansiering. Enheden er ansvarlig for programmets kommunikationsaktiviteter, metodeudvikling, procesoptimering og kvalitetsstyring samt administrative og servicerelaterede opgaver.

DevOps har ansvaret for at etablere og vedligeholde programmets drifts- og udviklingsmiljøer samt den underliggende it-arkitektur og -infrastruktur, herunder at sikre, at systemer og værktøjer lever op til Domstolsstyrelsens standarder for it-sikkerhed. Enheden er ansvarlig for vedligeholdelsen og videreudviklingen af de idriftsatte løsninger.

Product Management og Udvikling har produktansvaret for de nye løsninger og er dermed ansvarlige for at definere og udvikle de endelige løsninger. Enheden er organiseret i fire tværfaglige udviklingsteams, der hver er dedikeret til arbejdet med konkrete releases, komponenter eller sagsområder, under ledelse af programmets Product Manager.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på programmets side på domstol.dk

Domstolsstyrelsens bestyrelse

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår.

Bestyrelsen bestemmer også, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Domstolsstyrelsens daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Formand Hanne Schmidt, dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
 • Næstformand Christian Lundblad, Retspræsident ved Retten på Frederiksberg – indstillet af byretspræsidenterne
 • Thomas Jønler, landsdommer – indstillet af Vestre Landsret 
 • Tine Vuust, landsdommer - indstillet af Østre Landsret
 • Anne Berg, dommer ved Københavns Byret - indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Jacob Hinrichsen, dommer ved Retten i Sønderborg – indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Lisbeth Bügel Madsen, funktionschef ved Retten i Odense - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • Sandra Lindgren, kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
 • Marianne Andersen, afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening (nu Domstolenes Tjenestemandsforening)
 • Nikolaj Linneballe (Knop & Co Advokater) - indstillet af Advokatrådet
 • Jens Kristiansen, professor ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet - indstillet af Beskæftigelsesrådet
 • Søren Sandfeld Jakobsen, professor ved CBS LAW - indstillet af Rektorkollegiet

Om bestyrelsens sammensætning

Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af:

 • En højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • To landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • En retspræsident indstillet af byretspræsidenterne
 • To byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • En repræsentant for det øvrige akademiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af Politiet og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • En advokat indstillet af Advokatrådet
 • To medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Sidst opdateret: 07. maj 2024