Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen er ansvarlig for administration og udvikling af Danmarks Domstole og løser opgaver vedrørende it, uddannelse, jura, kommunikation, HR, ressourcestyring og bygningsadministration.

Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Styrelsen hører ressortmæssigt under Justitsministeriet, men justitsministeren kan ikke bestemme over styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.

Vores interne struktur har til formål at understøtte retterne gennem rådgivning og dialog. Domstolsstyrelsen ledes af en direktion og er organiseret i centre, enheder og teams.

Domstolsstyrelsens centre og enheder

Direktion

Domstolsstyrelsens direktionen har det overordnede ansvar for den daglige ledelse.

Domstolsstyrelsens direktionen består af:

 • Direktør Kristian Hertz
 • Ressourcedirektør Helle Meyland
 • Udviklingsdirektør Merethe Eckhardt
 • It-direktør Martin Wood
 • HR-chef Tina Henriksen

 

Center for IT

Center for IT består af enhederne IT-projekter, IT-drift og IT-fagsystemer.

IT-projekter har ansvar for program- og projektledelse, herunder at bistå med koordinering, rapportering, fremdrift, planlægning, ledelsessamarbejde mv. Derudover har de ansvar for at udarbejde beslutningsoplæg, projektgrundlag og business cases, udvikling af den fælles projektmodel samt etablering af overblik over it-projektporteføljen.

IT-drift har ansvar for driften af it-systemerne og for at levere slutbrugerydelser, jf. servicekatalog, samt for at levere infrastruktur til projekter og at levere data om brug af ydelser/systemer som beslutningsgrundlag for nye og forbedrede tiltag. Herudover teknisk support og funktionel support på Civil, ændringsstyring og release management samt it-sikkerhed mv.

IT-fagsystemer har ansvar for vedligeholdelse og forvaltning samt systemejerskab til it-systemerne, herunder interessenthåndtering, ALM (strategisk styring af systemporteføljen) samt styring af systemernes leverandører. IT-Fagsystemer modtager og fremtidssikrer systemerne i hele levetiden, og spiller også en rolle i udviklingen af systemerne.

Center for Ressourcestyring

Center for Ressourcestyring består af enhederne Økonomi, Analyse og Regnskab samt Byggeri, Udbud og Sikkerhed.

Økonomi, Analyse og Regnskab

Økonomi, Analyse og Regnskab består af enhederne Økonomi og Analyse samt Administration og Service.

Økonomi og Analyse har ansvar for domstolenes budget og domstolenes bevillinger, herunder for fastlæggelse af budgetter til retterne. Endvidere udarbejder enheden statistikker, årsnøgletal og anden ledelsesinformation samt bidrager med analyser.

Administration og Service står for den overordnede bogføring for hele Danmarks Domstole. Enheden administrerer retternes regnskabs- og lønsystemer, regnskabsinstrukser samt rådgiver og underviser i brug af regnskabs- og lønsystemerne. Endvidere varetager Administration og Service den interne service i Domstolsstyrelsen.

Byggeri, Udbud og Sikkerhed

Byggeri, Udbud og Sikkerhed varetager den overordnede økonomistyring af og opfølgning på større byggeprojekter ved retterne, rådgiver om udbud og kvalitetssikrer kontrakter og udbudsmateriale. Derudover har enheden ansvaret for justitssektorens tværgående videokonferenceløsning (Video3).

Endvidere har enheden ansvaret for en række tværgående opgaver vedrørende sikkerhed, beredskabsplaner og koordinering af implementeringen af sikkerhedsstandarden ISO27001 ved Danmarks Domstole.

Center for Forretning og Udvikling

Center for Forretning og Udvikling består af enhederne Jura og Forretning, Udvikling og Organisation, Kommunikation samt Bedste Praksis.

Jura og Forretning har ansvar for jura, forretningsejerskabet og for indholdet af it-systemer. Det omfatter bl.a. folketingsbetjening, love og bekendtgørelser, tekster og sagsgange samt forretningsprojekter, herunder straffesagskæden, forretningsunderstøttelse, persondataområdet og persondatatilsynet med retterne.

Udvikling og Organisation har ansvar for uddannelse og for at drive forretningsudviklingen og sikre den organisatoriske implementering. Der omfatter bl.a. uddannelse, forandringsledelse, ledelsesudvikling, HR-udvikling, tiltag om brugerfokus, forretningsanalyser, forretningskoncepter, udviklingsprojekter, strategi, årshjul og internationalt samarbejde.

Kommunikation har ansvar for intern og ekstern kommunikation. Det omfatter bl.a. drift og udvikling af domstol.dk, intranettet, personalebladet Retten Rundt, pressehåndtering, overordnet kommunikation i projekter, visuel identitet og fastlæggelse af kommunikationsstrategi.

Bedste Praksis har ansvar for at finde, udvikle og dele bedste praksis blandt retterne og gennemføre leanprojekter. Det omfatter bl.a. tilrettelægge og analysere arbejdsgange og sagsbehandling, leanprojekter, procesoptimering i retterne, vejledninger, seminarer/træf og deltagelse i strategiske projekter.

HR-centret

HR-centeret i Domstolsstyrelsen har en række overordnede arbejdsgiveropgaver for Danmarks Domstole.

Blandt de vigtigste opgaver er:

 • At medvirke til, at de enkelte retter og centre i Domstolsstyrelsen har den bedste bemanding, og at Danmarks Domstole er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. 
 • At yde retterne rådgivning i konkrete personalesager.
 • Opgaver relateret til overenskomst- og aftaleforhandlinger for hele Danmarks Domstole.
 • Generelle politikker og retningslinjer på HR-området.

Program for straffe- og skiftesystem

Programmet for udvikling af det ny straffe- og skiftesystem er en selvstændig organisation i Domstolsstyrelsen. Programmet har til formål at udvikle det ny it-system til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole og består af to overordnede områder et styringsområde og en agil leveranceorganisation.

Styringsområdet indbefatter programmets projektledelse og dertilhørende styringsteam. Styringsområdet har ansvar for at sikre projektkommunikation samt styring og rapportering på leverancerne for programmet i forhold til scope, økonomi og tidsplan i henhold til Statens It-projektmodel, herunder projektets projektgrundlag og business case.

Den agile leveranceorganisation består af en ART-ledelse samt en tværgående analyseenhed. Området er ansvarlig for at analysere, designe, udvikle, teste og kvalitetssikre samt implementere det nye straffe- og skiftesystem.

Domstolsstyrelsens bestyrelse

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår.

Bestyrelsen bestemmer også, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Domstolsstyrelsens daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Hanne Schmidt (bestyrelsesformand)
  Dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
 • Peter Ulrik Urskov (næstformand)
  Kst. retspræsident ved Retten i Sønderborg - indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Jens Kristiansen
  Professor ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet - indstillet af Beskæftigelsesrådet
 • Anne Berg
  Dommer ved Københavns Byret - indstillet af Dommerforeningen
 • Marianne Andersen
  Afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • Søren Sandfeld Jakobsen
  Professor ved CBS LAW - indstillet af Rektorkollegiet
 • Lisbeth Bügel Madsen
  Funktionschef ved Retten i Odense - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • Dorte Jensen
  Landsdommer - indstillet af Vestre Landsret
 • Randi Bach Poulsen
  Advokat (Bech-Bruun) - indstillet af Advokatrådet
 • Kate Kengen
  Kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
 • Tine Vuust
  Landsdommer - indstillet af Østre Landsret

Om bestyrelsens sammensætning

Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af:

 • En højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • To landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • To byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • En repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af Politiet og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • En advokat indstillet af Advokatrådet
 • To medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Sidst opdateret: 25. november 2021