Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen er ansvarlig for administration og udvikling af Danmarks Domstole og løser opgaver vedrørende it, uddannelse, jura, kommunikation, HR, ressourcestyring og bygningsadministration.

Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Styrelsen hører ressortmæssigt under Justitsministeriet, men justitsministeren kan ikke bestemme over styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.

Vores interne struktur har til formål at understøtte retterne gennem rådgivning og dialog. Domstolsstyrelsen ledes af en direktion og er organiseret i centre, enheder og teams.

Domstolsstyrelsens centre og enheder

Direktion

Domstolsstyrelsens direktion har det overordnede ansvar for den daglige ledelse.

Domstolsstyrelsens direktion består af:

 • Direktør Kristian Hertz
 • Ressourcedirektør Klaus Rugaard
 • Udviklingsdirektør Merethe Eckhardt
 • It-direktør Martin Wood
 • HR-direktør Tina Henriksen

Center for IT

Center for IT består af enhederne IT-projekter, IT-drift og IT-fagsystemer.

IT-projekter har ansvar for program- og projektledelse, herunder at bistå med koordinering, rapportering, fremdrift, planlægning, ledelsessamarbejde mv. Derudover har de ansvar for at udarbejde beslutningsoplæg, projektgrundlag og business cases, udvikling af den fælles projektmodel samt etablering af overblik over it-projektporteføljen.

IT-drift har ansvar for driften af it-systemerne og for at levere slutbrugerydelser, jf. servicekatalog, samt for at levere infrastruktur til projekter og at levere data om brug af ydelser/systemer som beslutningsgrundlag for nye og forbedrede tiltag. Herudover teknisk support og funktionel support på Civil, ændringsstyring og release management samt it-sikkerhed mv.

IT-fagsystemer har ansvar for vedligeholdelse og forvaltning samt systemejerskab til it-systemerne, herunder interessenthåndtering, ALM (strategisk styring af systemporteføljen) samt styring af systemernes leverandører. IT-Fagsystemer modtager og fremtidssikrer systemerne i hele levetiden, og spiller også en rolle i udviklingen af systemerne.

Center for Ressourcestyring

Center for Ressourcestyring består af enhederne Økonomi og Analyse, Administration og Regnskab, Byggeri og Udbud samt Sikkerhed og Service.

Økonomi og Analyse

Økonomi og Analyse har ansvar for domstolenes budget og bevillinger, herunder fastlæggelse af budgetter til retterne og den løbende budgetopfølgning, samt bidrag til finanslovsarbejdet for § 11.4 Retsvæsenet. Endvidere udarbejder enheden statistikker, årsnøgletal og anden ledelsesinformation samt forskellige analyser relateret til domstolene.

Administration og Regnskab

Administration og Regnskab står for den overordnede bogføring for hele Danmarks Domstole. Enheden administrerer retternes regnskabs- og lønsystemer, regnskabsinstrukser samt rådgiver og supporterer brugerne vedrørende regnskabs- og lønsystemerne.

Byggeri og Udbud

Byggeri og Udbud varetager den overordnede økonomistyring af og opfølgning på større byggeprojekter ved retterne. Enheden rådgiver desuden om udbud og kvalitetssikrer kontrakter og udbudsmateriale og har ansvaret for Danmarks Domstoles indkøbsprocedurer og for justitssektorens tværgående videokonferenceløsning (Video4).

Sikkerhed og Service

Sikkerhed og Service har ansvaret for en række tværgående opgaver vedrørende sikkerhed, beredskabsplaner og koordinering af implementeringen af sikkerhedsstandarden ISO27001 ved Danmarks Domstole. Enheden er også ansvarlig for drift og leverandørstyring af Statens Facility Management-løsning i Domstolsstyrelsen og tre pilotretter samt forberedelsen af implementering af bølge 3 af Statens Facility Management-løsning for de resterende retter fra den 1. maj 2024.

Center for Forretning og Udvikling

Center for Forretning og Udvikling består af enhederne Jura og Forretning, Udvikling og Organisation, Uddannelse og implementering, Kommunikation samt Bedste Praksis.

Jura og Forretning har ansvar for jura, forretningsejerskabet og for indholdet af it-systemer. Det omfatter bl.a. folketingsbetjening, love og bekendtgørelser, tekster og sagsgange samt forretningsprojekter, herunder straffesagskæden, forretningsunderstøttelse, persondataområdet og persondatatilsynet med retterne.

Udvikling har ansvar for at drive forretningsudviklingen. Det omfatter bl.a. tiltag om brugerfokus, forretningsanalyser, forretningskoncepter, udviklingsprojekter, strategi, årshjul og internationalt samarbejde.

Uddannelse og implementering har ansvar for kompetenceudviklingen for de ansatte ved domstolene, herunder HR-udvikling, ledelsesudvikling, og at de rette uddannelsestilbud bliver udviklet og implementeret. Enheden har desuden ansvar for at sikre organisatorisk implementering af større projekter om digitalisering eller anden forretningsudvikling.

Kommunikation har ansvar for intern og ekstern kommunikation. Det omfatter bl.a. SoMe, drift og udvikling af domstol.dk, intranettet, pressehåndtering, overordnet kommunikation i projekter, visuel identitet og fastlæggelse af kommunikationsstrategi.

Bedste Praksis har ansvar for at finde, udvikle og dele bedste praksis blandt retterne og gennemføre leanprojekter. Det omfatter bl.a. tilrettelægge og analysere arbejdsgange og sagsbehandling, leanprojekter, procesoptimering i retterne, vejledninger, seminarer/træf og deltagelse i strategiske projekter.

HR-centret

HR-centeret i Domstolsstyrelsen har en række overordnede arbejdsgiveropgaver for Danmarks Domstole.

Blandt de vigtigste opgaver er:

 • At medvirke til, at de enkelte retter og centre i Domstolsstyrelsen har den bedste bemanding, og at Danmarks Domstole er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. 
 • At yde retterne rådgivning i konkrete personalesager.
 • Opgaver relateret til overenskomst- og aftaleforhandlinger for hele Danmarks Domstole.
 • Generelle politikker og retningslinjer på HR-området.

Straffe- og skifteprogrammet

Straffe- og skifteprogrammet er en selvstændig organisation i Domstolsstyrelsen. Programmet ledes af en styregruppe og af programansvarlig og it-direktør i Domstolsstyrelsen Martin Wood.

Programmet har til formål at udvikle de nye it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole. Udviklingen af de nye systemer foregår i tæt samarbejde med forretningen og de eksterne brugere. Programorganisationen er overordnet delt op i tre områder.

Programstyring har ansvaret for programmets overordnede rammer og den overordnede styring og programledelse. Enheden har ansvaret for interessenthåndtering, leverandørdialog, økonomistyring, programplanlægning med mere.

DevOps har ansvaret for at etablere, konfigurere, vedligeholde og drifte udviklingsmiljøer, driftsmiljøer og udviklingsværktøjer. Enheden har ansvaret for den underliggende infrastruktur og for at vedligeholde den tekniske arkitektur samt ansvaret for, at systemerne lever op til Domstolsstyrelsens standarter for it-sikkerhed. 

Analyse og Udvikling har ansvaret for applikationsudviklingen, der foretages af tværfaglige udviklingsteams. Enheden sikrer de metodiske rammer og processer, prioriteringer og styringen af udviklingen. 

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på programmets side på domstol.dk

Domstolsstyrelsens bestyrelse

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår.

Bestyrelsen bestemmer også, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Domstolsstyrelsens daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Formand Hanne Schmidt, dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
 • Næstformand Christian Lundblad, Retspræsident ved Retten på Frederiksberg – indstillet af byretspræsidenterne
 • Thomas Jønler, landsdommer – indstillet af Vestre Landsret 
 • Tine Vuust, landsdommer - indstillet af Østre Landsret
 • Anne Berg, dommer ved Københavns Byret - indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Jacob Hinrichsen, dommer ved Retten i Sønderborg – indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Lisbeth Bügel Madsen, funktionschef ved Retten i Odense - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • Sandra Lindgren, kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
 • Marianne Andersen, afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening (nu Domstolenes Tjenestemandsforening)
 • Nikolaj Linneballe (Knop & Co Advokater) - indstillet af Advokatrådet
 • Jens Kristiansen, professor ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet - indstillet af Beskæftigelsesrådet
 • Søren Sandfeld Jakobsen, professor ved CBS LAW - indstillet af Rektorkollegiet

Om bestyrelsens sammensætning

Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af:

 • En højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • To landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • En retspræsident indstillet af byretspræsidenterne
 • To byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • En repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af Politiet og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • En advokat indstillet af Advokatrådet
 • To medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Sidst opdateret: 06. februar 2024