Den ret, du har henvendt dig til, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som retten har modtaget om dig.

Retten er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som retten har modtaget om dig. Retten behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som retten behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har dog ikke ret til indsigt efter databeskyttelseslovgivningen om oplysninger, som indgår i en judiciel sag. Her gælder retsplejelovens regler om aktindsigt.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder

Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren hedder Ann K. Lauritzen og kan kontaktes via mail eller almindelig post:

Mail: dpo@domstolsstyrelsen.dk

Adresse:
Domstolsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiver Ann K. Lauritzen
St. Kongensgade 1-3
1264 København K.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du den enkelte ret. Du kan kan finde frem til den retsinstans, du selv eller en anden tilhører vi adressesøgning: 

Gå til find ret via adressesøgning

Hvis du vil klage

Du har ret til at klage over rettens behandling af dine personoplysninger. Hvis rettens behandling af dine oplysninger har vedrørt det administrative område, skal klagen sendes til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden for retterne på det administrative område er:

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-3
1264 København K.
Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22
Mail:persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for rettens behandling af dine personoplysninger følger af:

  •  Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens [1] § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

[1] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Sidst opdateret: 10. marts 2020