Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

20 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Oplysninger var ikke ulovligt tilvejebragt bevis i strid med forbuddet ...

Socialrådgiver havde ikke pligt til at vejlede om forbuddet mod selvinkriminering, og oplysninger fremkommet under dennes hjemmebesøg var derfor ikke ...

18 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om straf for overtrædelse af meldepligt

Påbud om meldepligt over for en kriminel udvist udlænding var ikke uproportionalt

17 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om rapporter som bevismidler under straffesag

En række rapporter, som var udarbejdet af ansatte i politi og anklagemyndighed, kunne benyttes som bevismidler under straffesag

13 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Skattekrav var ikke forældet

Forældelsesfristen for et skattekrav var afbrudt ved underskrivelsen af en boopgørelse, som blev sendt til skattemyndighederne

12 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om frihedsberøvelse mv.

Der forelå i forbindelse med tvangsanbringelse ikke ulovlig frihedsberøvelse eller ulovlig indskrænkning i bevægelsesfriheden

12 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om krav på efterbetaling af leje var bortfaldet på grund af forældelse...

Udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje var i vidt omfang bortfaldet på grund af forældelse og passivitet

11 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift indgivet pr. mail på kærefristens sidste dag kunne helt undtagelsesvist anses for gyldigt indgivet

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Kære krævede ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse

Boligrettens dom, hvormed sagen blev afvist med henvisning til, at fristen for at indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten var ...

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Manglende retlig interesse

Der forelå ikke længere en konkret, aktuel retstvist mellem parterne i en sag om rentevilkårs rimelighed, og sagen blev derfor afvist

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Forelæggelse for EU-Domstolen

Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om valuars erstatningsansvar over for andelsboligsælgere

Sælgere af en andelslejlighed havde ikke krav mod valuar for tilbagebetaling af overpris til køberne

06 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligationer

Skattemæssig værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligatio­ner skulle ske på andet grund­lag end obligationernes børskurs. Ikke grundlag ...