Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

H.K. af 12. juni 2012 sag 316/2011 (8206.2011.19)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en transport af et udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion.

Landsretten omgjorde afgørelsen, da det forhold, at et ejerpantebrev ikke har opnået dækning på tvangsauktion ikke udelukker, at ejerpantebrevet kan transporteres til ejendommens nye ejer.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse med den begrundelse, at et ejerpantebrev, hvor en ejendoms ejer giver sig selv pant i ejendommen for et bestemt beløb, ikke i sig selv er bærer af en fordring, men giver ejendommens ejer mulighed for at stille panteretten ifølge ejerpantebrevet til sikkerhed for gæld til en kreditor.

Ved salg af en fast ejendom kan ejerpantebrevet overdrages til den nye ejer af ejendommen, og den nye ejer kan få denne overdragelse tinglyst, såfremt den nye ejer indtræder som både debitor og kreditor ifølge pantebrevet.

Opnår et ejerpantebrev ikke dækning på tvangsauktion, er panteretten for krav mod ejendommens hidtidige ejer ophørt. Det er kun den nye ejer, der efter retsplejelovens § 581, stk. 1, kan forlange pantebrevet slettet på baggrund af auktionen. Den nye ejer kan imidlertid også undlade at forlange ejerpantebrevet slettet af tingbogen og i stedet få ejerpantebrevet tiltransporteret.

Højesteret fandt, at der ikke er noget til hinder for at den nye ejer af ejendommen lod transporten tinglyse og anvendte ejerpantebrevet som grundlag for pantsætning.

Samme afgørelse i V.L.B.0590-11 og V.L.B-0779-11.