Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Debitorskifte på et ejerpantebrev efter tvangsauktion

H.R.K. af 12. november 2013 sag 142/2013

Et ejerpantebrev på 5 mio. kr. havde ikke opnået dækning på en tvangsauktion. Auktionskøberen begærede ikke ejerpantebrevet slettet, men anmeldte i stedet et debitorskifte, hvor han begærede sig selv tinglyst som kreditor og debitor på ejerpantebrevet. Anmeldelsen var alene underskrevet af auktionskøberen.

Tinglysningsretten afviste den 13. november 2012 at tinglyse dette kreditor/debitorskifte, idet anmeldelsen ikke var underskrevet af den berettigede.  

Tinglysningsrettens afgørelse blev stadfæstet af Vestre Landsret den 12. februar 2013 med dissens.

Højesteret udtalte, at ved en tvangsauktion mister den hidtidige ejer rettighederne over ejendommen. De panthavere, der ikke opnår dækning på tvangsauktion, mister panteretten i ejendommen. Når der er tale om et ejerpantebrev, hvor ejendommens ejer giver sig selv pant i ejendommen for et bestemt beløb, er der som anført i landsrettens dissens efter en tvangsauktion ikke andre end den nye ejer af ejendommen, der er berettiget. Auktionskøberen kan derfor få tinglyst debitorskifte på ejerpantebrevet uden den tidligere ejers underskrift.