Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

11 feb 2014

Tinglysningsretten

Eneanpartshavererklæring

Dom afsagt: 11. februar 2014

V.L.K. af 11. februar 2014 V.L. B-0165-14 (8206.2014.1)

Tinglysningsretten havde fristlyst et skøde med frist til 1. marts 2014 til afgivelse af eneanpartshavererklæring. Kærende anførte, at der var tale om en koncerninternoverdragelse fra datterselskab til moderselskab og, at der derfor ikke var nogen aktionærinteresser at varetage.

Tinglysningsretten havde bl.a. til støtte for påstanden om stadfæstelse henvist til tidligere afgørelser på området.

Landsretten fastslog, at som udgangspunkt skal selskabers interne beslutningsprocesser, herunder inhabilitetsreglerne, ikke påses af medkontrahenter og andre uden for selskabet. Der var i det foreliggende tilfælde ikke omstændigheder, som gjorde det naturligt for omverdenen – her Tinglysningsretten – at kræve dokumentation for, at dispositionen var godkendt af et habilt og kompetent selskabsorgan. Landsretten ændrede Tinglysningsrettens afgørelse, således at skødet skulle tinglyses uden frist.