Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

29 mar 2021

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

Dom afsagt: 26. marts 2021

V.L.K. af 26. marts 2021 V.L.B.-0031-21 (21/01614).

Kærende anførte bl.a., at ejerpantebrevet ikke var digitaliseret inden 5 år efter september 2009, at håndpanterettigheder i ejerpantebrevet skulle også inden samme frist have været anmeldt til tinglysning som underpant i ejerpantebrevet. Da dette ikke er sket, kan det anses for bevist, at der ikke var et aktuelt låneforhold efter 8. september 2009, eller ejerpantebrevet forinden denne dato var udleveret til ejer ved lånets indfrielse, og at det må være bortkommet hos ejer.

Tinglysningsretten anførte bl.a., at den af kærende beskrevne regel om, at ejerpantebreve skulle være digitaliseret inden 5 år, hvis håndpant fortsat skal være sikret, ikke genfindes i lov om digital tinglysning § 15, og afviste at slette ejerpantebrevet i medfør af tinglysningslovens § 20.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, med bemærkning, at ejerpantebreve som udgangspunkt ikke kan slettes efter tinglysningslovens § 20, stk. 1 eller stk. 2, men må søges mortificeret. Det, som er anført af kærende, giver ikke et tilstrækkeligt grundlag for at fravige dette udgangspunkt.