Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

26 jan 2022

Tinglysningsretten

Beregning af et areals værdi ud fra den offentliggjorte ejendomsvurdering

V.L.K. af 21. januar 2022 i V.L. B-0416-21 (21/27198).

Tinglysningsretten havde afvist at registrere en matrikulær ændring i form af en arealoverførsel af 29 m². Begrundelsen for afvisningen var, at der hverken var tinglyst skøde eller relaksation på pantehæftelserne på afgiverejendommen, og betingelserne for at anvende tinglysningsbekendtgørelsens §§ 42 og 43 ikke var opfyldt, idet værdien af arealet i forhold til den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering oversteg hhv. 50.000 kr. og 2 %.

Kærende gjorde gældende, at beregningen af værdien skulle ske ud fra den offentlige ejendomsvurderings grundværdispecifikationer, og at værdien af arealet kunne opgøres uden indregning af byggeretsværdien, da ejendommens vurdering af byggeretsværdi ville være uændret efter arealoverførslen.

Landsretten lagde til grund, at Tinglysningsrettens beregning blev foretaget i overensstemmelse med fast praksis og på baggrund af den offentlige ejendomsvurderings angivelse af ejendomsværdien og grundværdien.

Landsretten stadfæstede herefter Tinglysningsrettens afgørelse, da Tinglysningsrettens praksis havde støtte i bestemmelsernes ordlyd, og der ikke var grundlag for at fastslå, at beregningerne skulle ske på baggrund af grundværdispecifikationerne i den offentlige vurdering.