Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

12 aug 2022

Tinglysningsretten

Anmodning om sletning af udlæg efter TL § 20 stk. 1 eller stk. 2 afvist

V.L.K. af 8. juli 2022 V.L.B.-0199-22 (22/10254).

Ejeren af en ejendom kærede, at Tinglysningsretten havde afvist at imødekomme en anmodning om sletning af et udlæg fra 2003 på 5.576 kr. Konkursboet efter udlægshaver var sluttet i 2007, og kurator havde ingen erindring om udlægget. Ejeren havde afgivet erklæring om, at han ikke havde foretaget forældelsesafbrydende skridt vedrørende den til udlægget hørende fordring.

Tinglysningsretten lagde til grund, at ejeren ikke havde indfriet den til udlægget hørende fordring. Afvisningen var begrundet med, at det ikke var godtgjort, at fordringen var forældet, eller at der i øvrigt var grundlag for at fastslå, at det tinglyste udlæg var åbenbart ophørt, at det havde mistet sin betydning, sandsynligvis var ophørt, eller at der efter al rimelighed ikke fandtes nogen berettiget dertil. Det er efter konkurslovens § 154 op til skifteretten at beslutte om midler, der indgår i konkursmassen efter konkursboets slutning, skal fordeles til konkursboets fordringshavere eller tilfalde statskassen.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afvisning af de grunde Tinglysningsretten havde anført.