Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

12 sep 2023

Tinglysningsretten

Utilstrækkelig redegørelse for kredsen af påtaleberettigede

Dom afsagt: 12. september 2023

V.L.K af den 12. september 2023, V.L.B.-0182-23, (23/18578)

Tinglysningsretten afviste at slette en servitut fra 1870, der i henhold til ordlyden tillagde ”…den til enhver tid værende ejer af min gård…fri kjørsel over parcellen ned til havet…”. Den herskende ejendom var på tidspunktet for oprettelsen af servitutten matr.nr. 4a. Matr.nr. 4a havde tiltrådt anmeldelsen.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at det ved at sammenholde historiske matrikelkort med aktuelle matrikelkort kunne konstateres, at matr.nr. 4a ikke var beliggende samme sted aktuelt som historisk, hvorfor servitutten ikke kunne slettes ved tiltrædelse fra matr.nr. 4a. Tinglysningsretten gjorde endvidere gældende, at ”min gård” måtte forstås som ”min ejendom”, hvorfor kredsen af påtaleberettigede også kunne omfatte parceller udstykket fra den oprindelige herskende ejendom. Der måtte således redegøres nærmere for kredsen af påtaleberettigede.

Kærende gjorde gældende, at der ikke var grundlag for at udstrække kredsen af berettigede videre end til den del af den oprindelige matrikel, hvorpå selve gården var placeret.

Landsretten fandt, at anmeldelsen om aflysning ikke var tiltrådt af den ejendom, hvor den pågældende ”gård” i sin tid var beliggende. Landsretten fandt videre, at der efter servituttens formulering ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse servitutten for alene at angå den del af den oprindelige ejendom, hvor ”gården” var beliggende. Landsretten tiltrådte derfor Tinglysningsrettens afgørelse.