Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten tager stilling til, hvorvidt en matrikulær sag kan registreres, når den anmeldes af Geodatastyrelsen

Her kan du finde vejledninger og se de oftest stillede spørgsmål og svar til henholdsvis matrikulære ændringer og underblade.

Vejledninger Sidst opdateret
Arealoverførsel og udstykning pdf

10. november 2023

Rids pdf

2. september 2022

Servituterklæring pdf

31. august 2023

Underblad Fast Ejendom pdf

3. oktober 2023

Værdierklæring pdf

13. september 2023

Eksempler for så vidt angår rettighedsopgør pdf

4. januar 2023

Spørgsmål & svar om matrikulære ændringer

Hvad gør jeg, når bygninger på lejet grund ikke er fordelt ved tidligere matrikulære ændringer eller ved tildeling af matr.nr.?

Anmeld dokumenttype "Underblad Fast Ejendom" på både den ejendom bygningen skal fjerne fra og på den ejendom, bygningen overføres til.

Erklæring/redegørelse skal vedhæftes som bilag.

Hvad gør jeg, når servitutterne på en ejendom ikke er fordelt korrekt i forbindelse med en matrikulær ændring?

Er servitutten overført til for mange ejendomme, skal der anmeldes dokumenttype ”Relaksation Servitut” eller ”Aflysning Servitut”. Landinspektørens erklæring om, at tidligere servituterklæring ændres, skal vedhæftes.

Burde servitutten være overført til flere ejendomme, end udtalt på servituterklæring, skal der anmeldes dokumenttype ”Påtegning Servitut”. Anmeldelsen skal indeholde udtalelse om, at servitutten ikke var fordelt rigtigt ved servituterklæringen til den matrikulære ændring. Desuden skal servituttens rette placering fremgå af anmeldelsen, evt. i form af en vedhæftet servituterklæring.

Jeg skal indlevere servituterklæring for en ældre udstykning, hvor servitutterne ikke blev fordelt, da der ikke skete overdragelse ved udstykningen. Hvordan sikrer jeg mig, at servituterklæringen bliver behandlet, da den ikke skal behandles i forbindelse med en aktuel matrikulær ændring?

Du skal anmelde dokumenttypen ”Servituterklæring” og herefter oprette en henvendelse via vores kontaktformular, hvor det oplyses, at servitutterne aldrig er blevet fordelt i forbindelse med den dengang foretagne udstykning.

Hvad gør jeg, når jeg skal bestille en rådighedsattest på en ejendom, hvor ejer har navne- og adressebeskyttelse?

En rådighedsattest er tinglysningsmæssig en tingbogsattest, som du selv henter på tinglysning.dk, eller som du kan få tilsendt mod betaling af retsafgift.

Da en tingbogsattest for en ejendom, hvor ejer har navne- og adressebeskyttelse, ikke vil vise ejers navn, må du i stedet bestille en tingbogsattest via kontaktformularen, hvor der samtidig anmodes om rådighedsattest.

Retsafgiften på 150 kr. pr. udskrift skal indbetales til Tinglysningsretten på reg.nr. 0216 konto nr. 4069135994 før bestillingen (med angivelse af matr.nr. og ejerlav som betalingsmeddelelse). Kvittering for overførslen skal vedhæftes som bilag til kontaktformularen.

Tinglysningsretten påfører den navnebeskyttedes navn på tingbogsattesten, hvorefter den sendes til den navnebeskyttedes digitale postkasse.

Skal et afgiftspantebrev relakseres i forbindelse med arealoverførsel eller udstykning?

Nej ved arealoverførsler og udstykninger forbliver afgiftspantebreve uændret på restejendommen. Den til en hver tid værende ejer af den ejendom, hvorpå et afgiftspantebrev er tinglyst kan disponere over afgiftsbeløbet.

Skal der ske udtalelse vedrørende notering om fortidsmindebeskyttelse i servituterklæringer

Ja, der skal tages stilling til noteringens placering på samme måde, som servitutter og bygninger på lejet grund vedrørende det areal, der skal overføres eller udstykkes.

Hvad kræves der for at foretage udstykning fra en ejendom med tinglyst udstykningsforbud?

Det vil kræve, at den eller de påtaleberettigede ifølge udstykningsforbuddet giver tilladelse hertil.

Hvad kræves der for at foretage arealoverførsel fra en ejendom med tinglyst forkøbsret?

Hvis arealoverførslen kræver, at der skal tinglyses et skøde, skal den påtaleberettigede i forkøbsretten tiltræde skødet.

Er der tale om en arealoverførsel, hvor der ikke er krav om skøde, skal den eller de påtaleberettigede i forkøbsretten give tilladelse til arealoverførslen. Dette kan ske med dokumenttypen "Værdierklæring", hvor den påtaleberettigede indsættes og underskriver som rollen ”Anmoder”. Der kan også anmeldes en påtegning på servitutten om forkøbsret, hvor den påtaleberettigede tilføjes og underskriver.

Hvordan håndteres sammenlægning af ejendomme eller sammenlægning af ejerlejligheder, når (ejer)foreningsvedtægter el. lign. er tinglyst pantstiftende med prioritet forud for pantegæld?

F.s.v. angår vedtægter, der er tinglyst pantstiftende på samtlige berørte ejendomme (fx vedtægter vedr. grundejerforening og gårdlaug), eller ejerlejligheder (ejerforeningsvedtægt) der skal sammenlægges, er der ikke altid tale om den samme hæftelse for ejendommene/ejerlejlighederne. Kreditor må tage stilling til følgende muligheder:

Hvis pantsikkerheden i den ene (eller flere) af de ejendomme/ejerlejligheder, der sammenlægges, relakseres, således at lauget/kreditor/ejerforeningen efterfølgende kun har pant for det oprindelige beløb i den nye sammenlagt ejendom/ejerlejlighed, svarende til det beløb der var tinglyst i én af ejendommene/ejerlighederne, skal dokumenttypen "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom" anvendes på de pågældende hæftelser på det ønskede antal ejendomme/ejerlejligheder.

Skal kreditor/laugets/ejerforeningens samlede pantesikkerheder i de sammenlagte ejendomme/ejerlejligheder bibeholdes i den nye sammenlagte ejendom/ejerlejlighed, skal kreditor/ejerforeningen anmelde en ny hæftelse ("Anden Hæftelse Fast Ejendom") der svarer til den/de hæftelse(r), der udgår ved de øvrige ejendommes/ejerlejligheders nedlæggelse.

Denne løsning kræver dog, at der er hjemmel i laugets vedtægter/ejerforeningens vedtægter til, at vedtægten tinglyses for et beløb, der varierer efter ejendommens/ejerlejlighedens størrelse. Er dette ikke tilfældet, kræver denne løsning, at der først gennemføres en vedtægtsændring om dette, der skal tinglyses som en påtegning til vedtægten før anmeldelsen af den nye hæftelse, der indeholder forhøjelsen på den sammenlagte ejendom.

Uanset hvilken af de to løsninger der anvendes, skal resultatet fremgå af Tingbogen inden sammenlægningen.

Hvordan oplyser jeg, at uskadeligheden er beregnet i forhold til nettoprincippet?

Der skal anmeldes værdierklæring på alle ejendomme, der afgiver areal, uanset om værdien af afgiver-ejendommene forøges eller forringes.

Se vejledningen ”Arealoverførsel og udstykning”.

Se evt. vejledningen ”Værdierklæring”.

I forbindelse med behandling af den matrikulære ændring, vurderer Tinglysningsretten, om den/de afgivne værdierklæringer kan anvendes.

 

Hvorfor får jeg afvist anmeldelse af ”Værdierklæring”, når der underskrives iht. en registreret fuldmagt?

Hvis adkomsten er tinglyst på flere ejendomme, skal der i feltet "Dokumenter, der kan anmeldes" - via knappen "Ret" - indsættes et følgebrev under "Øvrige oplysninger", da fuldmagten skal påses manuelt.

I forbindelse med en arealoverførsel skal jeg have relakseret pant på den afgivende ejendom. Der er tinglyst en pantstiftende vedtægt på ejendommen. Den pantstiftende vedtægt er tinglyst med samme dato-løbenr. på flere ejendomme, herunder også den ejendom, hvor arealet skal overføres til. Er det nødvendigt at relaksere denne hæftelse?

En pantstiftende vedtægt, tinglyst med samme dato-løbenr. på flere ejendomme, er en separat pantsætning af hver ejendom til sikkerhed for ejernes forpligtelser over for foreningen. Der er dermed ikke tale om den samme pantehæftelse på den afgivende og den modtagende ejendom. Pantet skal derfor relakseres på den afgivende ejendom.

Spørgsmål & svar om underblad

Hvordan nedlægges et bygningsblad efter ejersammenfald?

Når der er ejersammenfald mellem grund- og bygningsejer, nedlægger Tinglysningsretten bygningsbladene.

Anmelder har følgende muligheder:

  • give besked til Tinglysningsretten i forbindelse med anmeldelse af dokumenter (fx skøde) på de pågældende ejendomme
  • selv anmelde "Underblad Fast Ejendom" (der også anvendes til nedlæggelse af bygningsblade).
    Anmeldelsen skal omfatte både grundbladet, og den eller de enheder der ønskes nedlagt. Begæringen anføres i trinnet "Øvrige oplysninger", og nødvendig dokumentation vedhæftes som bilag
  • via *** kontaktformularen - Fast ejendom - Fejl i Tingbogen. Gå til kontaktformularen.

Hvordan nedlægger man en bygning på lejet grund?

Når en bygning ikke længere eksisterer, skal dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom" anvendes. I anmeldelsen skal det dokumenteres, at bygningen ikke længere eksisterer, og at anmeldelsen drejer sig om nedlæggelse af bygningsblad. Der skal være afgivet erklæring fra landinspektør eller kommune. Læs mere i vejledningen "Underblad Fast Ejendom".

Hvordan nedlægges anpartsblad?

Anmeld dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom" på hovedejendommen og på de pågældende anparter. Begæringen anføres i trinnet "Øvrige oplysninger".

Hvordan ændrer man fordelingstal på en anpart af en ejendom?

Ved anpartsopdelinger anvendes fordelingstallet til at vise, hvor stor en ideel andel af ejendommen, der tilkommer den pågældende ejer.

Det er kun, hvis der er sket overdragelse af en yderligere del af ejendommen fra en anpartshaver til en anden, at det angivne fordelingstal i Tingbogen skal ændres, og dette kræver, at der inden da anmeldes skøde ind på ejendommen vedrørende den overdragne del.

Hvis der er tale om, at de enkelte anpartshavere har aftalt en ny fordeling af udgifterne på ejendommen kan ændringer af fordelingstallet tinglyses ved en påtegning til den samejeoverenskomst, der i forvejen er tinglyst på ejendommen. Herefter vil den nye fordeling fremgå af påtegningen, men ikke som en ændring af fordelingstallet.

Vær opmærksom på, der kan være pant, der skal relakseres.

Hvad er forskellen på en ejerlejligheds blad i Tingbogen og et anpartsblad?

Teknisk set ligner de to blade i Tingbogen hinanden, men juridisk set er der tale om to vidt forskellige ejerforhold:

En ejerlejlighed er en selvstændig ejendom, der ejes af den anførte adkomsthaver.

En anpart er en ideel ejerandel af en hel ejendom. Ejes den af to ejere med hver sin halvdel, ejer de alt på ejendommen sammen, fx halvdelen af køkkenet i begge boliger, halvdelen af indkørslen og halvdelen af alle frugttræerne i haven. Anpartsbladet er blot en visning af den ideelle del af ejendommen, der ejes, og kunne ligeså godt have været vist på selve ejendommens blad med de ejerandele adkomsthaverne måtte have. Et evt. pant i en anpart betyder også blot, at panthaverne har pant i den pågældende adkomsthavers ideelle andel af den samlede ejendom.

Rent teknisk kaldes ejendommen - efter oprettelsen af anpartsbladene - for en hovedejendom, men der er blot tale om den ejendom, der ejes i sameje. Fordelingstallene på anparterne repræsenterer de enkelte anpartsblades ideelle andel af ejendommen, og ikke det man kalder et fordelingstal i ejerlejlighedsejendomme. Ændres der på ejerforholdet ved tinglysning af skøde mellem anpartshaverne, ændres fordelingstallet på anparterne også.

Hvordan opretter jeg et bygningsblad på fremmed grund, når bygningen er beliggende på flere selvstændige ejendomme?

Ved oprettelse af et bygningsblad for en bygning beliggende på flere ejendomme skal alle de ejendomme, bygningen er beliggende på, tilknyttes anmeldelsen med dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom"

Tinglysningsretten vil herefter oprette bygningsblad på hver af de pågældende ejendomme.

Hvordan anmeldes særskilte foreløbige bygningsblade (ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet)?

En ejendom, der er påtænkt opdelt i ejerlejligheder, kan få oprettet særskilte foreløbige bygningsblade for de enkelte ejerlejligheder ved anmeldelse af dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom". Ved videresalg af en påtænkt opdelt ejerlejlighed skal der anmeldes delskøde. Se vejledningen "Arealoverførsel og udstykning i Tingbogen".

Finder tilvækstlæren anvendelse på en bygning på lejet grund?

Nej. Bygninger på lejet grund er reguleret i tinglysningslovens § 19 og - modsat andre faste ejendomme i Tingbogen - kan de ikke ændres ved en matrikulær ændring.

Når det skal afgøres, hvad et bygningsblad omfatter, henvises til det tinglyste dokument, der har dannet baggrund for oprettelse af bygningsbladet og i øvrigt til bygningen, som den fremstod på oprettelsestidspunktet. Der henvises til Tingbogen og de tinglyste dokumenter - herunder papirtingbogen og evt. udtagne tingblade, der kan ses på sa.dk eller rekvireres som udskrift fra Rigsarkivet.

Tinglysningsbekendtgørelsen § 18 henviser til mulighed for opdatering i bestemmelsen om stedfæstelse af servitutter. Der er undtagelsesvis mulighed for at anmelde underblad, hvor rids og evt. beskrivelse, som var gældende på oprettelsestidspunktet kan tilføjes bygningsbladet.

Sidst opdateret: 20. oktober 2023