Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

På tinglysning.dk har du mulighed for at hente tingbogsattester og udskrift af de tinglyste dokumenter.

En tingbogsattest er en kopi af Tingbogen for fast ejendom på en bestemt ejendom. Tingbogsattesten viser, hvem der er tinglyst ejer ejendommen, hvilke servitutter og pantebreve der er tinglyst på ejendommen.

En udskrift af akten/udskrift af et digitalt tinglyst dokument er en kopi af et tinglyst dokument (skøde, servitut, pantebrev).

Pris

En uofficiel tingbogsattest er gratis.

En officiel attesteret tingbogsattest bestilles som de øvrige via tinglysning.dk, men sendes til dig pr. post, og koster 150 kr./stk.

Beløbet betales via tinglysning.dk undervejs i download-/bestillingsprocessen.

Det er gratis at hente en udskrift af akten (dokumenter tinglyst før 8.9.2009) eller en udskrift af et digitalt tinglyst dokument (dokumenter tinglyst efter 7.9.2009) direkte på tinglysning.dk.

Udskrifter af akten, der bestilles ved Tinglysningsretten, koster 150 kr./stk.

Sådan gør du

Tingbogsattester, udskrift af akten samt udskrift af digitalt tinglyste dokumenter kan hentes via tinglysning.dk. 

Ønsker du ikke at benytte Den Digitale Tingbog, kan du bestille en tingbogsattest eller en udskrift ved at sende en e-mail via vores kontaktformular eller skrive til adressen Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.
Gå til vores kontaktformular.

Bestillingen skal indeholde ejendommens matrikelnummer (evt. adresse) og anmelders navn, adresse og telefonnummer.

Ved skriftlig bestilling skal pengene overføres til vores konto:
Reg.nr. 0216 kontonummer: 406-913-5994.
Betalingsmeddelelse: Hvis bestillingen er sket via kontaktformularen, kan sagsnummeret, der modtages retur, indsættes som betalingsmeddelelse.

Som udgangspunkt sendes alle udskrifter pr. e-mail fra Tinglysningsretten. Rådighedsattester (tingbogsattester) vedrørende ejendomme, hvor ejeren har navne- og adressebeskyttelse sendes til den beskyttedes digitale postkasse. Officielle tingbogsattester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Det er væsentligt hurtigere at bestille tingbogsattester og kopier af akten via tinglysning.dk.

Tinglysningsretten har også åbent for personlige henvendelser alle hverdage mellem kl. 8.30 og 15.00.

Vejledning Sidst opdateret
Forespørg fast ejendom (tingbogsattester og udskrifter) pdf

11. marts 2024

Find servitut pdf

13. april 2023

Blanket Sidst opdateret
Bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse pdf

20. september 2023

Spørgsmål & svar

Hvad indeholder en tingbogsattest?

Indledende oplysninger
 • Dato og tidspunkt for tingbogsattesten.
  Her vil det også fremgå, hvis der er anmeldt dokumenter, der endnu ikke er behandlet af Tinglysningsretten.

 • Ejendommens adresse
  Tinglysningsretten henter automatisk adresse- og vurderingsoplysninger via Datafordeleren ved brug af ejendommens BFE-nr. Datafordeleren er et register, der leverer offentlige grunddata om adresser, bygninger og matrikler.

  Adresser vises efter opslag med BFE-nr. først i Ejendomsbeliggenhedsregisteret og derefter i Danmarks Adresseregister

  Vurderinger vises efter opslag med BFE-nr. i Statens Salgs- og Vurderingsregister.

  Ønsker man ejendomsdata opdateret, skal det ske ved henvendelse til den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Fra starten af 1990’erne til 2020 blev adresserne hentet fra henholdsvis Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister og Ejendomsbeliggenhedsregisteret.

 • Ejendommens BFE-nr.
  BFE-nr. opdateres af Tinglysningsretten på baggrund af Geodatastyrelsens oplysninger, når der sker matrikulære ændringer. Det er ikke alle bygninger på lejet grund, der har BFE-nr. Anpartsejendomme har fx ikke et selvstændigt BFE-nr.

 • Dato for seneste matrikulære ændring fra Geodatastyrelsen.

 • Oplysninger om landsejerlav og matr.nr.

 • Oplysninger om ejendommens areal, herunder vej.

 • Eventuelle noteringer om fredning, fredskov, strandbeskyttelseslinjer mv.
Adkomst

Aktuelt tinglyste ejerforhold på det pågældende matr.nr.

Eventuelt tinglyste stævninger, beslaglæggelser eller erklæringer iht. tinglysningslovens § 42 og 43, der endnu ikke er anvendt i en matrikulær berigtigelse, vil fremgå som tillægstekst til adkomsten.

Hæftelser
 • Aktuelt tinglyste pantehæftelser, udlæg og arrester.
 • Et afgiftspantebrev er ikke et pantebrev. Et afgiftspantebrev står alene tinglyst på ejendommen eller andelsboligen med henblik på, at en tidligere betalt afgift kan genanvendes i forbindelse med tinglysning af et nyt pant, jf. tinglysningsafgiftslovens §5a. 
  Læs om afgiftspantebreve.
Servitutter

Tinglyste servitutter, der kan være pålagt ejendommen af ejer eller offentlig myndighed iht. lov.
Bestemmelser om fredning kan fx være pålagt ejendommen som en servitut eller en notering. 
Læs om servitutter.

Øvrige oplysninger
 • Ejendommens offentlige ejendoms- og grundværdi, der hentes fra Statens Salgs- og Vurderingsregister ud fra ejendommens BFE-nr.

 • Ejendommens kommunekode og ejendomsnr., der også hentes fra Statens Salgs- og Vurderingsregister.

 • Ejendommens indskannede akt, hvis ejendommen er oprettet før digital tinglysning. Læs om indholdet af de indskannede akter.

Hvordan finder jeg ejerlejlighedskort eller anmeldelser på oprettelse af ejerlejligheder, der er anmeldt efter 08.09.2009?

Som udgangspunkt er anmeldelsen, der indeholder ejerlejlighedskort på alle berørte ejerlejligheder, bilagsrefereret i hovedejendommens noteringsfelt. Alternativt kan anmeldelsen være vedhæftet som bilag til adkomstdokumentet på hovedejendommens adkomstdokument.

Kopier bilagsreferencenummeret fra tingbogsattesten. I fanen "Mere" vælges "Bilag". Her indsættes det pågældende bilagsreferencenummer. Afslut med "Søg".

På opdelinger før 08.09.2009 findes ejerlejlighedskort som udgangspunkt i den enkelte ejerlejligheds indscannede akt. Anmeldelsen om oprettelse af ejerlejligheder findes som udgangspunkt i hovedejendommens indscannede akt.

Hvorfor kan jeg ikke få en udskrift af lokalplaner o.lign.?

Da Tinglysningsretten ikke længere tinglyser lokalplaner eller ændringer til allerede tinglyste planer, laver retten ikke længere udskrifter af indscannede lokalplaner o.lign. Disse kan hentes gratis på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside.
Gå til Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan finder jeg oplysninger om en vindmølle på søterritoriet?

En vindmølle på søterritoriet registreres i Tingbogen som en bygning på lejet grund. Er der oprettet et bygningsblad til vindmøllen, kan dette findes på tinglysning.dk under "Forespørg med log ind", "Fast ejendom".

I feltet "Umatrikuleret areal" indtastes 1681. Afslut med "søg" I den liste, der fremkommer" vælges den pågældende bygning.

Kender du ikke vindmøllens bygningsnummer, kan du få det oplyst ved henvendelse til Tinglysningsretten via kontaktformularen.
Gå til vores kontaktformular.

Hvordan finder jeg tidligere tinglyste dokumenter på en ejendom?

Aflyste, slettede og afviste dokumenter overføres til et historisk arkiv. På www.tinglysning.dk har du kun adgang til den historiske adkomstrække i det historiske arkiv. Se vejledningen "Forespørg fast ejendom (tingbogsattest).

Historiske adkomster for perioden 1927 til omkring 1990'erne skal søges i de gamle tingbøger i Arkivalieronline på Rigsarkivets hjemmeside. På denne side vælges "Ejendomme". Der ligger vejledninger til systemet på samme side.
Gå til Arkivalieronline.

Ved betaling af retsafgift kan følgende få udskrift fra det historiske arkiv, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 8: 

 • Den som oplysningen vedrører (parterne i dokumentet).

 • Andre, der dokumenterer, at have behov for udskrift til konkrete retsforhold. Der skal som udgangspunkt oplyses sagsnummer, og hvad sagen vedrører i den ret, hvor forholdet behandles.

Hvor kan jeg se alle oplysninger i et tinglyst pantebrev? Fx rollen "Påtaleberettiget", der har underskrevet dokumentet i henhold til et pantsætningsforbud.

På tinglysning.dk vælges "Forespørg med log ind". Under fanen "Mere" vælges "Påtegninger". Her indtastes dokumentets dato og løbenummer. 
 

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i Tingbogen?

Tinglysningsretten kan rette Tingbogen, hvis:

 • et dokument er forkert gengivet i Tingbogen eller akten
 • et dokument ved forsømmelse ikke er blevet indført i Tingbogen
 • et dokument er indført i Tingbogen med et forkert modtagelsestidspunkt.

Sidst opdateret: 24. januar 2024