Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningsgebyrer

Opslag på tinglysning.dk er gratis.

Officielle attester i Andelsbolig-, Bil-, Person- og Tingbogen for fast ejendom koster 150 kr. pr. stk.

Bestilling af udskrifter ved Tinglysningsretten koster 150 kr. pr. stk.

Tinglysningsafgifter

Skattestyrelsen er afgiftsmyndighed. Afgiftsmyndigheden kan rådgive og afgøre spørgsmål om afgiftspligt og afgiftens størrelse, afgiftsgrundlaget og afgiftsfritagelser samt spørgsmål om godtgørelse af tinglysningsafgift. Du kan kontakte afdelingen for afgifter i Høje-Taastrup ved at ringe til Skattestyrelsens hovednummer på 7222 1818

Det koster ikke noget at aflyse et dokument.

Endelig indførsel af betingede dokumenter, fristforlængelser, navne- og adresseændringer, udslettelse af udækket pant efter tvangsauktion og alle registreringer vedrørende retspant er alle uden afgift. Der skal eventuelt afgives erklæring om fritagelse for afgift i trinnet "Afgift".

Pantebreve i Bil- og Personbogen

1,5 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.850 kr.

Forhøjelser koster 1,5% af forskelsbeløbet (oprundet til  nærmeste hundrede) + 1.850 kr.

Dokumenttypen Ejendomsforbehold koster 1,5% af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.850 kr.

Tinglysning af underpant er afgiftsfrit.

Pantebreve i fast ejendom og andelsboliger

1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.825 kr.

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.825 kr.

Dokumenttypen Anden Hæftelse koster 1,45 % af det pantsikrede beløb pr. enhed + 1 x 1.825 kr.

Servitutter

1.850 kr.

Skifteretsattest

Koster ikke noget, hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse til en ikke-arving.

Skifteretsattest lyst som adkomst for efterlevende ægtefælle koster 1.850 kr.

Vær opmærksom på, at der skal afgives behørig erklæring i overensstemmelse med tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen i de tilfælde, hvor der kun betales grundafgift for tinglysning af ejerskiftet.

Skøder

Tinglysningsafgiften på skøder afhænger af hvilken ejendomstype, der handles, og hvordan den overdrages.
Se vejledningen ”Oplysninger om handelen mv.” (pdf).

I ejendomsvurderingslovens § 4 fremgår det, hvilke ejendomme der anses for at være ejerboliger:

"... § 4
Ved ejerboliger forstås i denne lov følgende ejendomme, hvis de for bebyggede ejendommes vedkommende højest indeholder to boligenheder:

  1. Ejendomme til helårsbeboelse.
  2. Ejerlejligheder til helårsbeboelse.
  3. Sommerhuse og andre fritidshuse.
  4. Sommerhusejerlejligheder.
  5. Ejendomme som nævnt under nr. 1-4 på fremmed grund.
  6. Grunde, hvorpå der udelukkende er opført ejendomme som nævnt under nr. 5.
  7. Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i byzone, med en grundstørrelse på mindre end 1.400 m2, og hvor hele grunden er udlagt til helårsbeboelse som nævnt under nr. 1.
  8. Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i et sommerhusområde, med en grundstørrelse på mindre end 2.400 m2, og hvor hele grunden alene er udlagt til sommerhus- eller fritidsboligbebyggelse som nævnt under nr. 3...".

Tinglysningsafgift på de forskellige typer af ejerskifte og erklæringer fremgår af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsens kapitel 3.
Hent oversigt over, hvilken værdi der skal anvendes som afgiftsgrundlag i Skattestyrelsens tinglysningsafgiftsvejledning.

Udlæg og noteringer

Afgiftsfrie.

Ægtepagter

1.850 kr.

Betaling af afgift kan ske ved at benytte Dankort, Visa eller Mastercard. Ved betaling med Visa er der et maksimumbeløb på 25.000 kr. Ved betaling af beløb over 25.000 kr. skal der derfor benyttes Dankort eller Mastercard, hvor der ikke er et tilsvarende maksimum. 

Tinglysningsafgiften bliver først trukket, når endelig tinglysning har fundet sted - altså når anmelder får besked om afsluttet tinglysning, jf. dog Skattestyrelsens vejledning omkring tinglysninger med frist.

Det koster altså ikke noget, hvis anmeldelsen afvises.

Virksomheder kan blive registreret som storkunde hos Skattestyrelsen. Er man storkunde, kan man anmelde til tinglysning uden at skulle betale tinglysningsafgiften med det samme.
Læs mere om storkundeordningen.

Tilbagebetaling af tinglysningsafgift

Anmodning om tilbagebetaling af betalt tinglysningsafgift skal ske med dokumenttypen Afgiftsgodtgørelse”.
Hent vejledningen ”Afgiftsgodtgørelse (pdf)".

Skal der søges om tilbagebetaling af tinglysningsafgift som følge af, at Skatteankestyrelsen har nedsat den ejendomsværdi, som der tidligere er betalt tinglysningsafgift af, jf. tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 2, anvendes relevant blanket på Skattestyrelsens hjemmeside.

Gå til siden "Godtgørelse - Tinglysning" på Skattestyrelsens hjemmeside. 

Vejledninger Sidst opdateret
Afgiftsgodtgørelse pdf

11. april 2024

Efterbetaling Tinglysningsafgift pdf

1. februar 2024

Spørgsmål & svar

Skal man betale 2 x afgift ved overdragelse af flere ejendomme i èn samlet handel?

Nej. Anmeldelsen kan omfatte op til 10 ejendomme mellem samme parter. Andelene for sælger og køber skal være de samme, og der må kun være angivet én købesum.

Hvordan anvendes dokumenttypen Afgiftsberigtigelse?

Afgiftsberigtigelse bruges, hvis der er uenighed mellem afgiften angivet i en anmeldelse og i tinglysningssvaret. Det er kun Skattestyrelsen, der kan bruge denne dokumenttype. Spørgsmål omkring afgift skal altid rettes til Skattestyrelsen.
Gå til Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvordan skal der henvises til en afgift, der er betalt i en anden anmeldelse?

Der skal afgives korrekt erklæring, hvor der henvises til dato-løbenr. på det dokument, hvor der er betalt afgift, jf. bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder mv.

Hvis der skal henvises til en betalt afgift på et dokument, skal dokumentet med afgiftsbetalingen anmeldes og tinglyses, før der sker anmeldelse af det dokument, hvor der henvises til afgiftsbetalingen.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i den afgift, systemet har beregnet i min anmeldelse?

Systemet beregner afgiften ud fra de oplysninger, der er angivet i anmeldelsen. Er du ikke enig i den beregnede afgift, kan du ændre afgiftsbeløbet på trinnet ”Afgift”. Begrundelsen for den ændrede tinglysningsafgift skal anføres i fritekstfeltet.

Hvis Tinglysningsretten ikke er enig i – eller i tvivl om - den betalte tinglysningsafgift, sendes sagen til afgiftsprøvning hos Skattestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Det kan fx skyldes manglende erklæringer i anmeldelsen, jf. tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 13. maj 2024