Gå til sidens indhold

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet

Her finder du ungdomskriminalitetsloven samt anden lovgivning og vejledning om Ungdomskriminalitetsnævnet, herunder vores privatlivspolitik.

Regeringen præsenterede den 29. juni 2018 sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen rummer 24 forskellige initiativer med fokus på både den brede forebyggende indsats for alle børn og unge og de børn og unge, der har det sværest og er på vej ud i en meget alvorlig kriminel løbebane.

Ét af initiativerne i reformen er oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev vedtaget den 18. december 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (med ændringer) (åbner i et nyt vindue)

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet (pdf)

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse (åbner i et nyt vindue)

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse (åbner i et nyt vindue)

Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel - Håndbog til behandling af sager omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (pdf)

Privatlivspolitik for Ungdomskriminalitetsnævnet 

I vores privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Privatlivspolitikken informerer også om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år. Indsatserne bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Det sker i dialog med både barnet eller den unge og familien.

Nævnet sættes løbende i alle politikredse i hele landet. Nævnet består – når det træder sammen – af en dommer, som leder mødet, et kommunalt ansat medlem og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. Nævnet har på den baggrund både generel juridisk ekspertise og indsigt i sager om social støtte til børn og unge samt politifaglig viden om kriminalitetsforebyggelse.

Nævnets sekretariat, der berammer sager, forbereder nævnsmøder og generelt understøtter nævnets arbejde, er forankret under Domstolsstyrelsen, men virker uafhængigt af styrelsens øvrige arbejde.

Du kan her på hjemmesiden læse mere om nævnets organisering og sagsbehandling. Og det er også muligt at se en video og folder om sagens forløb ved nævnet.
Se video og folder

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Idet Ungdomskriminalitetsnævnets indsatser skal fastlægges og gennemføres for det henviste barn eller unges bedste, være helhedsorienteret, bygge på barnets eller den unges egne ressourcer og tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af barnets eller den unges og familiens forhold, er det nødvendigt, at Ungdomskriminalitetsnævnet er i besiddelse af personoplysninger vedrørende sagens parter, særligt barnet eller den unge der er henvist til nævnet samt barnet eller den unges familie.

Ungdomskriminalitetsnævnet vil derfor, når du er part i en sag ved Ungdomskriminalitetsnævnet, eller når du har været udsat for en kriminel handling begået af et barn eller en ung som er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet på baggrund af denne handling, bruge dine personoplysninger til sagsbehandling og til statistiske formål.

Derudover behandler Ungdomskriminalitetsnævnet personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret hos os.

Hvilken kategori af personoplysninger behandler vi?

Ungdomskriminalitetsnævnet kan, alt efter hvad der er relevant og nødvendigt i den konkrete sag, navnlig behandle dine almindelige- og følsomme personoplysninger samt fortrolige oplysninger, herunder f.eks. identifikationsoplysninger som navn, adresse og cpr.nr., eller oplysninger om strafbare forhold, økonomi, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, jobsituationen, race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger, herunder seksuelle forhold.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Til brug for sagsbehandlingen i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat, og senere ved møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, modtager vi oplysninger om dig fra politiet, domstolene, kommuner, anbringelsessteder, Ungekriminalforsorgen samt andre offentlige eller privat organisationer. I forbindelse med sagsbehandling og efterfølgende indsats kan vi ligeledes dele dine personoplysninger med ovennævnte. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Ungdomskriminalitetsnævnet opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Ungdomskriminalitetsnævnet, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Ungdomskriminalitetsnævnet varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Ungdomskriminalitetsnævnet behandler om dig. Du har samtidig ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, som Ungdomskriminalitetsnævnet behandler om dig sammen med mere information om Ungdomskriminalitetsnævnets behandling af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Gå til Datatilsynets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat
Bredgade 59, 1. sal, 1260 København K
E-mail: uknaevn@uknaevn.dk
Tlf.: 9968 6600  

Du kan også kontakte Domstolsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Amagerfælledvej 56, 2300 København S
DPO@domstolsstyrelsen.dk
Telefon: 29 12 14 67

Klager

Hvis du ønsker at klage over Ungdomskriminalitetsnævnets behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os på uknaevn@uknaevn.dk

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret: 01. maj 2024