Gå til sidens indhold

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet

Nævnets medlemmer er dommere, ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til børn og unge.

Medlemmerne er udpeget efter indstilling fra Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet og Kommunernes Landsforening.

Nævnsmedlemmerne er uafhængige. Medlemmerne skal alene bedømme sagerne ud fra deres egen faglige vurdering og på baggrund af sagens faktiske omstændigheder og det relevante retsgrundlag.

Nævnets formand og næstformænd er dommere. Der deltager tre nævnsmedlemmer i behandling af én sag. En dommer, en ansat i kommunen og en ansat i politiet. Nogle afgørelser kan formand eller næstformændende dog træffe alene. Nævnets formand eller en af næstformændene leder nævnsmøderne.

Beskikkelse

Der beskikkes så mange nævnsmedlemmer, at nævnet til enhver tid kan sættes med tre medlemmer i alle landets politikredse på samme tid.

Medlemmer beskikkes af formanden. Sekretariatet udarbejder en liste over indstillede nævnsmedlemmer, som forelægges formanden. Efter forelæggelsen udarbejder sekretariatet
en protokol om formandens godkendelse, hvori angives hvilke medlemmer, der er blevet beskikket og beskikkelsesperioden.

Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år og kan genbeskikkes. Hvis et medlem for en periode meddeles tjenestefrihed fra den stilling, som var en forudsætning for beskikkelsen, meddeler nævnets formand tilsvarende medlemmet tjenestefrihed fra hvervet som medlem af nævnet i den pågældende periode. Et medlem udtræder, når medlemmet fratræder efter eget ønske, eller når betingelserne for medlemmets beskikkelse ikke længere er opfyldt.

Nævnets formand vælges af formandskabet. Formandskabet vælger endvidere af sin midte indtil fire suppleanter for formanden, som kan bistå formanden i varetagelsen af dennes opgaver som formand, og som midlertidigt eller varigt kan træde i formandens sted. Formanden og suppleanterne vælges for en periode på 4 år. Udtræder formanden i valgperioden, vælger suppleanterne af deres midte en ny formand for den resterende del af valgperioden.

Formanden repræsenterer Ungdomskriminalitetsnævnet og underskriver på nævnets vegne nævnets årsberetning, bidrag til besvarelser af spørgsmål fra Folketinget, udtalelser til Folketingets Ombudsmand mv.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Sidst opdateret: 26. september 2023