Gå til sidens indhold

26 mar 2020

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole arbejder videre på distancen

Selvom domstolene er blevet nødsaget til at aflyse og udskyde et stort antal retsmøder og drosle ned på den ikke-kritiske sagsbehandling, er der nu mere og mere sagsbehandling, der foregår fra hjemmearbejdspladser.

Arbejdsdagen for domstolenes mere end 2200 medarbejdere har siden den 11. marts, hvor domstolene overgik til nødberedskab som følge af COVID19-krisen, set anderledes ud. Kun en lille medarbejdergruppe møder fysisk op i landets retter. Resten varetager deres arbejdsopgaver hjemmefra. Samlet set er over 90 pct. af Danmarks Domstoles medarbejdere sendt hjem, og langt størstedelen arbejder hjemmefra. Alle retter kan kontaktes på telefon eller mail.
”Vi ser løbende på, hvilke typer sager og sagsbehandling der kan løses uden fysisk fremmøde i retten, og løser så meget af det som muligt. Meget af det forberedende arbejde kan foregå skriftligt, vi bruger telefonmøder, når det er muligt, og vi har opfordret til øget anvendelse af video – hvor det er muligt og ikke går på kompromis med retssikkerheden”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

De medarbejdere, som fortsat møder op i retterne, håndterer primært kritiske sagstyper, som kræver fysisk fremmøde i retten – se mere her.

På det familieretlige område er visse tvangsfuldbyrdelsessager, der ikke kan udsættes, omfattet af de kritiske sagstyper og prioriteres. Det gælder f.eks. familierettens fuldbyrdelse af afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet.

Det er op til en konkret vurdering i den enkelte ret, hvorvidt en sag opfylder ovenstående betingelser, ligesom det er forudsætningen, at alle kritiske sager gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende anbefalinger.

Mødes på telefon og video

De medarbejdere, som arbejder hjemmefra, løser en lang række opgaver, som ikke kræver fysisk fremmøde i retten. Det gælder f.eks. forberedelse af civile sager. Derudover kan retterne behandle nogle sagstyper på skriftligt grundlag, f.eks. visse typer af notarialforretninger og skifteretssager. På straffesagsområdet kan retterne oprette sager.

Retterne anvender så vidt muligt telefonmøder til forberedelse af sager på flere sagsområder, bl.a. i civile sager og fogedsager. Familieretterne behandler sagerne så langt det lader sig gøre uden fysisk fremmøde. Sager om fuldbyrdelse af ordinært samvær er ikke omfattet af nødberedskabet, men sagerne vil blive berammet snarest muligt efter denne periodes afslutning. Der er også visse skiftesager, som kan behandles telefonisk, ligesom de fleste retter er i gang med at behandle dødsboskiftesager.

Domstolsstyrelsen har desuden opfordret til, at retterne så vidt muligt overvejer, om den konkrete situation giver anledning til yderligere anvendelse af videomøder.

Det varierer fra ret til ret, hvilke opgaver, der delvist kan løses hjemmefra, fordi retternes nødberedskab er organiseret forskelligt, og fordi der er forskel på retternes opgaver, kapacitet og adgang til sagssystemer. Det er derfor altid vigtigt at kontakte sin lokale ret, hvis man har en sag eller et andet møde i retten.

Landsretterne behandler alle sagstyper i det omfang, at forberedelsen eller behandlingen kan ske på skriftligt grundlag. Fysisk fremmøde sker kun i de kritiske sager, og det vil være en konkret vurdering fra sag til sag, om den er kritisk.

Fokus på sagsophobning

Prioriteringen af de kritiske sager ved domstolene betyder desværre også, at en række væsentlige sager, som forudsætter fysisk fremmøde i retten, ikke bliver løst som følge af regeringens udmelding, og at sagerne indtil videre udsættes. Det gælder særligt følgende sager: straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, fogedsager, herunder udkørende fogedforretninger og almindelige fogedsager bortset fra de mest hastende.

”Det er uundgåeligt, at der vil ske en sagsophobning som følge af corona-situationen. Vi vil den kommende tid se på, hvordan domstolene på bedst mulig vis kan håndtere sagsbunkerne, når medarbejderne vender retur til retterne, men situationen kan ikke undgås at påvirke sagsbehandlingstiderne”, siger Kristian Hertz.

Domstolsstyrelsen er løbende i dialog med retterne om, på hvilke sagsområder og sagstyper der i yderligere omfang kan arbejdes hjemmefra på, så sagerne kan fortsætte og afgøres bedst muligt for borgere og virksomheder.