Gå til sidens indhold

I familieretten vil jeres sag blive afgjort på baggrund af et sagsforløb, der passer til jeres families situation.

Når familieretten modtager en sag fra Familieretshuset, vil dommeren vurdere, om der er behov for ny og mere information i sagen.

Dommeren vil typisk indkalde til et forberedende telefonmøde for at finde ud af, hvordan familieretten bedst muligt kan tilpasse sagens forløb efter jeres families situation.

I familieretten er barnet i centrum. Dommerne er uddannet i at træffe afgørelser i sager, hvor forældre er uenige om børnene. Jeres sag vil derfor blive afgjort med udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres barn.

Danmarks Domstoles Familieretsnetværk har udarbejdet vejledning til sagsbehandlingen af forældreansvarssager ved familieretten, som du finder her (pdf).

Hvordan foregår det første forberedende telefonmøde?

Familieretten indkalder jer til et telefonmøde med dommeren. Ofte er det ikke jer selv, men jeres advokater, der deltager. Telefonmødet varer ca. en halv time. Formålet med mødet er, at dommeren skal planlægge den videre behandling af jeres sag. Inden mødet sender retten en liste over de ting, som skal aftales på mødet. Det kan fx være, at retten gerne vil have andre oplysninger i sagen, end dem, der er sendt fra Familieretshuset. Dommeren vil blandt andet have fokus på, hvordan jeres barns perspektiv bliver inddraget i sagen.

Dommeren beslutter nu, hvordan jeres sag skal behandles.

Hvordan bliver forløbet tilpasset vores situation?

Dommeren vil tilpasse sagens forløb, så det passer bedst muligt til jeres situation. Der er forskellige mulige forløb, dommeren kan bruge:

A. Forløb med flere møder  

Dommeren holder først et møde med jer forældre og en børnesagkyndig. I kan også have jeres advokater med til mødet. Her kan I komme med hvert jeres bud på en løsning. Målet er, at I sammen taler jer frem til den løsning, der er bedst for barnet. Den børnesagkyndige kan ud fra jeres oplysninger rådgive om barnets behov, og dommeren kan vælge at komme med et forslag til en løsning.

Lykkes det ikke at blive enige, kan dommeren indkalde jer til et yderligere forberedende retsmøde eller en hovedforhandling.

Inden det nye møde kan retten beslutte at holde en børnesamtale med jeres barn. Retten kan også beslutte, at der skal skaffes flere oplysninger om barnet fx en udtalelse fra børnehaven eller skolen.

Ved en hovedforhandling har I hver især mulighed for at afgive forklaring. Hvis I ikke bliver enige under hovedforhandlingen, vil dommeren afgøre sagen ved dom.  

B. Møde, børnesamtale og hovedforhandling samme dag

Et andet muligt sagsforløb foregår så vidt muligt over én dag. Dommeren indkalder jer til et forberedende møde, hvor en børnesagkyndig deltager. Jeres advokater deltager også. Her har I begge mulighed for at afgive forklaring, hvorefter dommeren og den børnesagkyndige har en samtale med jeres barn.

Efter samtalen med barnet vil dommeren og den børnesagkyndige fortælle jer om indholdet af børnesamtalen. Herefter vil dommeren ofte komme med et forslag til en løsning. Hvis I ikke bliver enige, vil jeres advokater få mulighed for at komme med bemærkninger, hvorefter dommeren vil afgøre sagen ved dom. 

Dommeren kan dog beslutte at udsætte sagen, hvis der er behov for flere oplysninger om barnet.

C. Hovedforhandling med det samme

Et tredje muligt sagsforløb er, at dommeren indkalder jer til en hovedforhandling uden et forberedende møde. Til hovedforhandlingen får I begge mulighed for at afgive forklaring, og jeres advokater fremfører jeres synspunkter.

Dommeren og en børnesagkyndig kan inden eller efter hovedforhandlingen have en samtale med jeres barn.

Herefter vil dommeren afgøre sagen. Dommeren kan dog beslutte at udsætte sagen, hvis der er behov for flere oplysninger om barnet.

D. Retsmægling

Endelig er der mulighed for retsmægling. Dette forløb forudsætter, at I forældre er indstillede på at finde en løsning sammen, og at dommeren vurderer, at jeres uenigheder kan løses gennem mægling.

Retsmægleren er ofte enten en dommer eller en advokat, der er uddannet i mægling. Der er også mulighed for, at en børnesagkyndig deltager i retsmæglingen.

Retsmægleren mødes med jer for at finde frem til en løsning på konflikten. Retsmægleren kan fx hjælpe jer med at forstå den anden forælders synspunkter. Retsmægleren afgør ikke sagen. I skal selv nå til enighed.  

Hvis I ikke når til enighed, vil sagen efter et sagsforløb blive afgjort af en dommer.

Hvordan foregår en børnesamtale?

Udgangspunktet er, at retten afholder en børnesamtale med jeres barn, hvis barnet har alderen og modenheden til det.

Det er en børnesagkyndig, der taler med barnet. Formålet med børnesamtalen er at sikre, at jeres barn bliver hørt, og at barnets perspektiv bliver belyst.

Dommeren deltager også i børnesamtalen, men hverken du eller den anden forælder deltager. 

I vil begge få et referat af hovedpunkterne fra samtalen.

Læs om børnesamtalen (henvendt til forældre)

Læs om børnesamtalen (henvendt til barnet)

Hvad er en hovedforhandling?

Hovedforhandlingen er det afsluttende retsmøde. Her er både du og din modpart og jeres advokater til stede. Under hovedforhandlingen får I hver især mulighed for at afgive jeres forklaringer, og jeres advokater fremfører jeres synspunkter.

Hvis I ikke kan blive enige under hovedforhandlingen, ender den med, at dommeren træffer en afgørelse i sagen. 

Sidst opdateret: 07. august 2023