Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

16 feb 2021

Retten på Færøerne

Dom 4. november 2011

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 20 dage. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse: 1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra endelig dom. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

D O M

Afsagt den 4. november 2011
Rettens nr. 1-145/2011
Politiets nr. 56K1-70311-00006-10

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 22. februar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

                                                                       1.

straffelovens § 119, stk. 2
ved den 8. marts 2010 ca. kl. 14.00 på Stoffalág 42, Tórshavn, med trussel om frihedsberøvelse at have overfaldet socialrådgiver F1, Børneværnet i Tórshavn Kommune, i anledning af, at F1 var på tilsynsbesøg grundet anmeldelse til kommunen om mulig misrøgt af tiltaltes datter (…), kaldet (…), idet tiltalte udtalte "at um tú tekur (…) frá okkum, skal eg fara heim til tín og taka tíni børn" eller lignende, hvilket var egnet til at skabe alvorlig frygt hos F1 for sine børns liv, helbred eller velfærd.

                                                                        2.

straffelovens § 244 - vold
ved onsdag den 25. maj 2011 ca. kl. 16.00 i Tórshavn at have udsat sin samlever F2 for vold på den fælles bopæl i (…), herunder ved først at have skubbet hende kraftigt, så hun faldt ned på gulvet. Kort tid efter tog han fat i hende og lagde hende ned på gulvet, hvorefter han satte sig på maven af hende og tildelte hende flere slag (ca. 15) i hele ansigtet med flad hånd, mens han fastholdt hende for til sidst at slå hende i venstre side af ansigtet med knytnæve, alt hvorved hun pådrog sig flere skader i form af hævelse og blødninger i ansigt, på næse og øre, samt på venstre arm.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af F1, V1, V2 og F2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har i forhold 2 været fremlagt politiattest af 25. maj 2011, hvorefter der ved undersøgelse, foretaget samme dag, kl. 17.50, af F2 blev konstateret følgende objektive fund:

"1) Hævelse og blødning under huden over ve. kindben og ve. kæbeben. Hævelsen dækker det meste af ve. side af ansigtet.

2) Småblødninger under huden på ve. side af halsen.

3) Hævelse og blødning u. huden på ve. øre.

4) Blødninger u. huden flere steder på ve. arm.

5) Næse er hævet og devierer mod venstre."

Der har endvidere været fremlagt en fotomappe.

Tiltalte blev ved Færøernes Rets dom af 24. september 2010, der blev stadfæstet ved Østre Lands­rets dom af 16. marts 2011, idømt fængsel i 3 måneder, navnlig for narkotikakriminalitet.

Rettens bemærkninger:
Det findes i forhold 1 efter de af F1 og V1 samstemmende afgivne vidneforklaringer, der til dels støttes af det i øvrigt forklarede om forløbet bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

I forhold 2 frifindes tiltalte for at have slået F2 med knyttet næve.

I øvrigt er det efter den af F2 afgivne vidneforklaring, der understøttes af de objektive fund bevist, at tiltalte, med bemærkning om, at der var tale om flere, men ikke 15 eller ca. 15 slag, er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 2, jf. stk. 1, og straffelovens § 244, jf. til dels straffelovens § 89, til fængsel i 20 dage.

Det bemærkes, at forhold 1, der er begået inden Færøernes Rets dom af 24. september 2010, ved en samtidig påkendelse ikke findes at have villet medføre en forhøjelse af den ved dommen idømte straf, jf. straffelovens § 89.

Der er i forhold 2 lagt vægt på omstændighederne ved voldens udøvelse, samt voldens forholdsvis begrænsede omfang.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har udover det ovenfor anførte vedrørende strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, samt at parterne, der har et barn sammen, har været og stadig er samlevende.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 20 dage.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.