Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

11 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 4.marts 2011

Dom 4.marts 2011

D O M

afsagt den 4. marts 2011


Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…) 1984
boende (…)


Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 9. november 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

Principalt straffelovens § 182  - uagtsom ildsvåde på fremmed ejendom og/eller til skade for fremmed formueinteresse, subsidiært lagtingslov nr. 78 af 12. juni 1986 om brand m.v. med senere ændringer § 26, stk. 1, nr. 1 - ved onsdag den 9. januar 2008 på et tidspunkt kort forinden kl. 15.04 inde i Norðskálatunellen under arbejde for firmaet (…) uagtsomt at have forvoldt ildsvåde på fremmed ejendom og/eller til skade for fremmed formueinteresser, idet han ca. 1250 meter fra den østlige udmunding hældte brandbar væske (formentlig benzin) fra en dunk ned på rabatten af vejen foran en container og antændte den brandbare væske, hvilket medførte, at ilden flammede op blandt andet langs tiltaltes højre arm og satte ild i dunken med den brandbare væske, ligesom ilden spredte sig til den nærliggende container, en lift, et køretøj og andet løsøre, samt forårsagede sodskader m.v. i tunnelen, alt hvorved der skete omfattende skade for et ukendt større beløb.

Subsidiært lagtingslov nr. 78 af 12. juni 1986 om brand m.v. med senere ændringer § 26, stk. 1, nr. 1 - ved onsdag den 9. januar 2008 på et tidspunkt kort forinden kl. 15.04 inde i Norðskálatunellen under arbejde for firmaet (… at have undladt at udvise tilbørlig forsigtighed med hvad der kan fremkalde eller befordre ildebrand, idet han ca. 1250 meter fra den østlige udmunding hældte benzin på et varmt aggregat, der antændtes, eller tabte en cigaretglød ned på benzinen og/eller aggregatet, hvorved der skete antændelse af aggregatet og/eller den brandbare væske, der spredte sig til den nærliggende container, en lift, et køretøj og andet løsøre, samt  forårsagede sodskader m.v. i tunnelen, alt hvorved der skete omfattende skade for et ukendt større beløb. 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af politiassistent N1, N2, N3, N4, N5 og politiassistent N6. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.
 
Der har været fremlagt skitse over brandstedet, rapport om brandundersøgelse og fotomappe.

Rettens bemærkninger:
Det lægges i overensstemmelse med de af tiltalte og vidnet, N4, først afgivne og samstemmende forklaringer til politirapport, der er bekræftet under domsforhandlingen af politiassistent N1, henholdsvis vedstået af N4 til grund, at tiltalte, for at undersøge, om en dunk indeholdt benzin eller diesel, der skulle bruges til et aggregat, der var løbet tør for brændstof, som beskrevet i den principale tiltale antændte lidt af indholdet, som han havde hældt ud foran en container.

Det bemærkes, at efter de foreliggende brandtekniske undersøgelser er varmen fra den pågældende type aggregatmotor ikke tilstrækkelig til at antænde hverken benzin- eller dieseldampe. Efter N4’s forklaring havde det aggregat, der befandt sig i containeren, heller ikke været i brug, ligesom det beskrevne forløb bekræftes af de af N3 og N5 afgivne forklaringer, hvorefter det brændte foran containeren.

Straffen fastsættes til en bøde på 4.000 kr., jf. lagtingslov nr. 78 af 12. juni 1986 om brand m.v. med senere ændringer, § 26, stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 4.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.