Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

12 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 3.august 2011

Dom 3.august 2011

D O M

 

afsagt den 3. august 2011
Rettens nr. (…) 
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 27. juli 2011

T er tiltalt for overtrædelse af

                                                                      1.

straffelovens § 247, jf. § 244 – vold i gentagelsestilfælde - ved den 26. juni 2011 før kl. 04.39 ved bakketoppen fra Kongagøta til Tungugøta i Tórshavn – som tidligere straffet for vold – at have lagt sin tidligere samlever F ned på kørebanen og presset mod begge hendes kraveben, hvorefter han – da hun havde rejst sig op – sparkede ud efter hende og ramte hende på den ene underarm.

                                                                      2.

straffelovens § 247, jf. § 244, jf. til dels § 21 – vold og til dels forsøg på vold i gentagelsestilfælde - ved den 26. juni 2011 umiddelbart efter kl. 04.39 i (…) – som tidligere straffet for vold – at have udsat sin tidligere samlever F for vold, herunder at have slået hende flere gange i ansigtet med knytnæve, revet hende hårdt i håret med hårtab i følge, sparket hende i siden af kroppen og forsøgt at kaste hende ind i en radiator, hvorved hun pådrog sig skader, herunder blodansamling i panderegionen på højre side, hævelse af næseryggen, blodansamling i hageregionen og under denne inkl. blod­udtrædning, hævelse af underlæben i venstre side samt rødme og let hævelse på højre hoftekam. 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaring af F. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt politiattest af 26. juni 2011 og fotomappe, samt  erklæringer fra Retsmedicinsk Institut.

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F den 26. juni 2011, kl. 05.00, blev konstateret følgende objektive fund:

           "Der findes hæmaton (blodansamling) i panderegion på hø. side.

Der er moderat hævelse af næseryg opadtil. Der er ikke nogen deviation af næsen. Conjunctiva er rød sv t at hun har grædt.

Der er stort hæmatom sv t hagepartiet og under hagen, hvor der er blodudtrædning at se.

Angiver smerter sv t hovedbund, hvor hun er trukket i håret roytt)

Der er hævelse af underlæbe på venstre side.

Der er rødme og let hævelse af regionen sv t højre hoftekam."

Kriminaforsorgen har under sagen udarbejdet en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808.

Tiltalte er tidligere straffet

ved    Færøernes rets dom af 19. november 2007 med fængsel i 30 dage, der blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år, for overtrædelse af straffelovens § 244, og

ved    Færøernes rets dom af 26. november 2010 med fængsel i 40 dage for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og § 244, jf. § 247.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 26. juni 2011 til den

  1. august 2011.

 

Rettens bemærkninger:
Tiltalte frifindes i forhold 1 for tiltalen om at have presset mod begge F’s kraveben, samt i forhold 2 for at have sparket hende i siden af kroppen.

I øvrigt findes tiltalte efter den af F afgivne forklaring, der understøttes af de objektive fund, samt til dels den af tiltalte afgivne forklaring om "håndgemæng", skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter omfanget af den udøvede vold og under hensyn til hans forstraffe for ligeartet kriminalitet til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 247, jf. § 244, jf. til dels § 21.

Det lægges til grund, at parterne, der har tre børn sammen, har et nært forhold, og enten har eller overvejer at genoptage samlivet.

Under hensyn hertil findes det undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen delvist betinget, som nedenfor anført, jf. straffelovens § 58, jf. § 56, jf. § 57, samt straffelovens § 62 og § 63.

Det bemærkes, at den ubetingede del af dommen må anses for afsonet ved den skete frihedsberøvelse, jf. straffelovens § 86.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af 60 dage af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra endelig dom på betingelse af,

  1. at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden, 

    2.     at tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer,

    3.     at tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden, og

    4.     at tiltalte skal efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.