Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

20 apr 2020

Retten på Færøerne

Dom 15. september 2011

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 måneder

D O M

 

afsagt den 15. september 2011
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
p.t. Arresten i Tórshavn

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 9. september
2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 252, stk. 1, og straffelovens § 266 - ved den 10. april 2011 ca. kl. 05.55 på tiltaltes tidligere hustru F’s bopæl (…), af grov kådhed, for vindings skyld eller på lignende hen­syns­løs måde med et caliber 12 side-by-side gevær af mærket Ugartechea at have affyret adskillige skud mod lejlighedens hoveddør, heraf flere skud, mens F stod inden for ved hoveddøren, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for F’s liv, helbred eller velfærd samt forvoldte nærliggende fare for hendes liv eller førlighed.

                                                                       2.

straffelovens § 245, stk. 1, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter - ved den 10. april 2011 ca. kl. 05.55 på tiltaltes tidligere hustru F’s bopæl (…), med det i forhold 1 nævnte gevær at have at have affyret adskillige skud mod lejlighedens hoveddør, mens F stod inden for ved hoveddøren, hvorved hun blev ramt af hagl, glas­skår og træfragmenter på kroppen og tilføjedes læsioner på venstre arm, venstre ben og på maven.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, samt om konfiskation af 1 stk. side-by-side gevær, cal. 12 af mærket Ugartechea, 1 patronbælte, samt 10 stk. cal. 12 patroner.

Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af F, politibetjent Óla Hendrik av Fløtum og politiassistent Michael Gram.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt udskrifter af sms-korrespondancer mellem tiltalte og F, kosterrapport, fotomappe, diverse kriminaltekniske erklæringer vedrørende fundene på gerningsstedet, samt en farlighedsvurdering.

Der er under domsforhandlingen afspillet en video med en rekonstruktion af begivenhedsforløbet.

Af politiattest af 14. april 2011 vedrørende F, der er udfærdiget på grundlag af en undersøgelse af hende den 10. april 2011, kl. 14.00, fremgår om objektive fund:

 

"(...) To læsioner ve. arm, hvor det øverste skyldes hagl fra ammunition. Det nederste nok pga. glasskår. Det samme er gældende for læsion foran ve. lår og ve. læg. Stor ekskoriation efter fald på ve. hofte (siden). Lille læsion på maven under navlen (nok også pga. glasskår eller træfragment)."

Der har været foretaget en mentalundersøgelse af tiltalte, der har været forelagt Retslægerådet til udtalelse. 

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 10. april 2011 til den 15. september 2011.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har erkendt de i anklageskriftet nævnte faktiske omstændigheder, der understøttes af sagens oplysninger. Det kan dog alene anses for bevist, at der blev affyret 1 skud, mens F, der skyndte sig ind på et badeværelse, stod inden for ved hoveddøren.

Tiltalte findes i forhold 1 derfor med denne bemærkning, og med bemærkning om, at der ikke findes påvist grundlag for, udover straffelovens § 252, stk. 1, at bringe straffelovens § 266 i anvendelse, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltalte findes ligeledes i forhold 2 - med bemærkning om, at han, uanset at skuddene var rettet mod hoveddørens lås, må have indset det som en sandsynlig følge, at F ville blive ramt af hagl, glas­skår og træfragmenter - skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Forholdet findes, uanset de begrænsede skader, med rette henført under straf­felovens § 245, stk. 1.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 252, stk. 1 og § 245, stk. 1.

Der er, foruden den potentielle farlighed, anset som en skærpende omstændighed, at skudepisoden har fundet sted, efter at tiltalte ved nattetide havde opsøgt F på hendes bopæl.

Der er med samme begrundelse ikke grundlag for en betinget dom.

Den nedlagte konfiskationspåstand tages til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres 1 stk. side-by-side gevær, cal. 12 af mærket Ugartechea, 1 patronbælte samt 10 stk. cal. 12 patroner.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.