Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 9. oktober 2014

Dom vedr. § 266 og § 265 í starffeloven.

D O M

 

afsagt den 9. oktober 2014

Rettens nr. 1-273/2014
Politiets nr. 5600-75176-00002-13

Anklagemyndigheden

mod

T

cpr.nr. (…)

boende (…)

 

Anklageskrift og tillægsanklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget henholdsvis den 8. maj 2014 og 7. oktober 2014.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

Principalt: straffelovens § 261, stk. 1 - ulovlig frihedsberøvelse,

Subsidiært: straffelovens § 260, stk. 1, nr. 1 - ulovlig tvang,

Mere subsidiært: straffelovens § 266 -  trusler - alt jf. straffelovens § 89

 

ved den 13. december 2013 i tiden fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 17.00 i Tórshavn på sin bopæl (…) at have berøvet F1 friheden, idet tiltalte opsøgte F1 i (…)s værelse og med trussel om vold tvang F1 til at følge med ind på tiltaltes værelse, idet tiltalte udtalte, at han ville slå hende og slagte hende eller lignende, hvis F1 ikke fulgte med tiltalte, hvorefter han med yderligere trussel om vold og ved anden tvang fortsat berøvede F1 friheden, idet tiltalte blandt andet:

-    Flere gange udtalte, at han ville tæske F1 eller lignende,

-    Flere gange truede F1 ved at knytte sin næve og holde den op foran og/eller førte den mod F1, som om han ville slå,

-    Nægtede F1 at komme på toilettet,

-    Forhindrede F1 i at komme ud fra værelset ved at beordre hende til at sætte sig, da anden beboer rettede henvendelse ved at banke på døren,

-    Flere gange truede F1 med at han var meget stærkere end hende og kunne knuse hende, hvis han ville eller lignende,

hvilket i det hele tillige var egnet til hos F1 at vække alvorlig frygt for eget liv, helbred eller velfærd.

 

2.

straffelovens § 265 - ved den 4. april 2014 ca. kl. 17.55 og den 6. april 2014 ca. kl. 04.20 telefonisk at have kontaktet F2, selv om Politimesteren på Færøerne ved advarsel forkyndt for tiltalte den 4. februar 2010, gældende til den 4. februar 2015, har forbudt tiltalte at krænke F2’s fred, herunder ved telefoniske henvendelser.

 

3.

straffelovens § 266 - trusler - ved den 3. september 2014 ca. kl. 13.20 på Almannaverkið – Smyrilsvegur 20 Tórshavn overfor socialrådgiver (…) at have udtalt “Eg eigi eina byrsu. Eg skjóti F3. Eg meini tað. Hann skal fáa eina kúglu fyri pannunaHann skal fáa 120 høgl í seg” samt at tiltalte ville “brænde hele lortet” såfremt tiltalte ikke fra sin udlejer F3 fik udleveret sit depositum og en kummefryser, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for F3’s liv, helbred eller velfærd.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i den mere subsidiære påstand i forhold 3.

 

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der er under sagen afgivet forklaring af den tiltalte og vidneforklaringer af V1, V2, V3, V4 og V5. Forklaringerne blev lydoptaget og gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt opkaldsliste vedrørende tiltaltes mobiltelefon, forhold 2, bilag 7.

 

Tiltalte, (…), er tidligere straffet af betydning for sagen:

 

ved    Færøernes rets dom af 4. april 2001 med fængsel i 4 måneder samt frakendt førerretten for bestandig for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, jf. 89, og færdselslovens § 58, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, jf. § 58, stk. 5.

 

ved    Færøernes rets dom af 19. juli 2004 med fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder samt frakendt førerretten for bestandig for overtrædelse af straffelovens § 123, § 164, stk. 1, og § 244, jf. § 247, og færdselslovens § 58, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 16, stk. 1, og 58, stk. 3, jf. § 16, stk. 4, § 58, stk. 5, samt § 58a, stk. 1, nr. 1, jf. § 17 og § 23, stk. 1, jf. § 58a, stk. 1, nr. 2, jf. kundgørelse nr. 82 af 13. december 1963 med senere ændringer, § 2, stk. 3.

 

ved    Østre Landsrets ankedom af 9. marts 2006 med fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 123, § 244, jf. § 247, stk. 1, § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og § 266.

 

ved    Færøernes rets dom af 6. marts 2008 med fængsel i 7 måneder for overtrædelse af straffelovens § 276, § 291, stk. 1, og § 244, jf. § 247.

 

ved    Færøernes rets dom af 13. oktober 2008 med fængsel i 6 måneder, der blev delvis gjort betinget med en prøvetid på 2 år, hvoraf 2 måneder skal afsones, for overtrædelse af straffelovens § 244 og § 245, stk. 1, jf. § 247.

 

ved    Færøernes rets dom af 6. april 2009 med fællesstraf af  fængsel i 9 måneder for overtrædelse af straffelovens § 244, § 245, jf. § 247 og § 266. Straffen omfatter også den betingede straf i dommen af 13. oktober 2008, jf. straffelovens § 61, stk. 2.

 

ved    Færøernes rets dom af 4. februar 2010 med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 266.

 

ved    Færøernes rets dom af 7. september 2011 med fængsel i 9 måneder samt frakendt førerretten i 10 år fra endelig dom for overtrædelse af færdselslovens § 16, stk. 1, og § 58, stk. 5, samt straffelovens § 244, § 245, stk.1, jf. til dels § 21, § 265, § 285, stk. 1, jf. § 276, og § 285, stk. 2, jf. § 277.

 

ved    Færøernes rets dom af 17. januar 2014 med fængsel i 1 år for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, § 260, stk. 1, nr. 1, § 266, og § 285, stk. 1, jf. § 276.

 

ved    Østre Landsrets ankedom af 11. marts 2014 med fængsel i 8 måneder. Dommen af 17. januar 2014 i øvrigt stadfæstet.

 

Tiltalte (…) har været frihedsberøvet under sagen siden den 3. september 2014.

 

Rettens bemærkninger:

 

Vedrørende forhold 1:

Forurettede har afgivet en troværdig vidneforklaring efter at være blevet foreholdt sin forklaring til politirapporten. Hun har forklaret, at tiltalte truede med at slå eller knuse hende, men har gjort opmærksom på de dele af politirapporten, som hun ikke kan genkende. Tiltalte findes derfor skyldig i den mere subsidiære tiltale ved flere gange ved udtalelse og fremtoning at have truet med at knuse eller slå forurettede, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for forurettedes liv, helbred eller velfærd.

 

Vedrørende forhold 2:

Tiltalte har erkendt at have ringet til forurettede den 4. og 6. april 2014. Tilholdet blev forkyndt for tiltalte 4. februar 2010 og er gældende i 5 år. Retten finder derfor tiltalte skyldig i overtrædelse af tilholdet. Tiltaltes forklaring om at han mente at tilholdet var udløbet, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

 

Vedrørende forhold 3:

Retten lægger vægt på vidnernes forklaringer, der har fremstået overensstemmende og troværdige. Vidneforklaringerne støttes delvist af tiltaltes forklaring. Retten lægger derfor til grund, at tiltalte har udtalt de i tiltalen nævnte trusler. Tiltaltes udtalelser var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for F3’s liv, helbred eller velfærd, og tiltalte måtte påregne at udtalelserne ville blive videregivet til F3. Retten finder derfor tiltalte skyldig som angivet i anklageskriftet.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 266 og 265, jf for så vidt angår forhold 1 tillige § 89.

 

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på sagens karakter og at tiltalte tidligere 6 gange er straffet for trusler, heraf to gange mod forurettede i forhold 2. Tiltalte er også tidligere straffet for overtrædelse af tilholdet mod forurettede i forhold 2. Derudover er tiltalte tidligere straffet 8 gange for vold.

 

T H I  K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte, (…), straffes med fængsel i 4 måneder.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.