Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 3. december 2014

Fængsel i 5 måneder for indsmugling.

DOM

afsagt den 3. december 2014

 

Rettens nr. 1-628/2014

Politiets nr. 5600-84111-00010-14

 

Anklagemyndigheden

mod

T
født den (…)1984

boende (…) Danmark

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 1. december 2014.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

 

  • 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1, jf. straffelovens § 21 og 23- ved mandag den 20. oktober 2014 ca. kl. 8.00 i Tórshavn i forening med flere ukendte medgerningsmænd og T2 med henblik på videreoverdragelse at have forsøgt at indsmugle ikke under 1580 gram hash fra Danmark til Færøerne med færgen Norrøna.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle overfor konfiskationspåstanden.

Der blev afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

 

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 20. oktober 2014, herunder i isolation fra den 20. oktober 2014 til den 3. november 2014.

 

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har erkendt sig skyldig i indsmugling af ikke under 1580 gram hash fra Danmark til Færøerne med færgen Norrøna den 20. oktober 2014. Tiltalte har erkendt, at indsmuglingen skete med henblik på videresalg, men har nægtet at indsmuglingen er sket i forening med T2 eller andre ukendte gerningsmænd.

 

T2 indrejste til Færøerne sammen med tiltalte, blev varetægtsfængslet den 20. oktober 2014, og blev ved Færøenes rets dom af 17. november 2014 dømt for at have indvortes indsmuglet 115 gram hash.

 

Henset til tiltaltes forklaring og det under sagen dokumenterede findes det ikke bevist, at tiltalte foretog indsmuglingen af de ikke under 1580 gram hash i forening med T2.

 

Når henses til sagens oplysninger, herunder mængden af hash, tiltaltes økonomiske forhold og manglende tilknytning til Færøerne, findes det at måtte lægges til grund, at indsmuglingen i hvert fald delvis er sket i forening med andre ukendte gerningsmænd, idet indsmugling af en sådan mængde hash under disse omstændigheder uden forudgående aftale med mulige aftagere har formodningen imod sig.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jf. § 3, stk. 1 og 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1, jf. straffelovens § 21 og 23.

 

Der findes ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

 

Retten har i forbindelse med strafudmålingen lagt vægt på mængden af hash, tiltaltes rolle, indsmuglingsmetoden og at den er sket i forening med ukendte gerningsmænd. Retten har også lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet af betydning for sagen.

 

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 5 måneder.

 

Hos tiltalte konfiskeres koster 1-6 i sagens bilag G-1:

  1. 790,1 gram hash
  2. 3 stk. vakumindpakning
  3. Diverse indpakningseffekter
  4. 790,7 gram hash
  5. 3 stk. vakum indpakning
  6. Diverse indpakningseffekter

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.