Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 5. februar 2014

Afsagt dom ved Retten på Færøerne 5. februar 2014

D O M

 

afsagt den 5. februar 2014

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

(T1)

cpr.nr.  (... )

(...), 410 Kollafjørður,

og

(T2)

cpr.nr. (...)

(...) , 700 Klaksvík,

og

(T3)

v/

registrerings nr. (...)

beliggende, 710 Klaksvík,

og

(T4)

v/

registrerings nr. (...)

beliggende, 710 Klaksvík,

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 5. februar 2013.

( T 1 )  og ( T 2)  er tiltalt for overtrædelse af

 

lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer 40, stk. 1 , nr. 1 og 4, jf. § 9a, stk. 5, jf. stk. 1, og § 11, stk. 1, jf. § 10, stk. 3, jf. kundgørelse nr. 85 af 8. juni 2011 om fiskeri efter makrel med færøsk indregistrerede fiskefartøjer i 2011

ved i tidsrummet onsdag den 6. juli 2011 fra ca. kl. 05.24 UTC og frem til kl. 09.50 UTC som førere af trawlerne ”….”, KG (…), kaldesignal (…) og ”…”, KG (…), kaldesignal (…) - begge af Klaksvík tilhørende rederierne P/f (…) og P/f (…) – i forening at have drevet ulovligt partrawlfiskeri i det i loven benævnte område D, herunder kl. 09.26 UTC i umiddelbar nærhed af eller på positionen          62 39’8N 007 35,1W, uagtet at område D er lukket for trawlfiskeri hele året, og selvom det fremgår af betingelse nr. 1 i både (…) tilladelse til fiskeri efter makrel i 2011 (fisketilladelse 6714) og (…) tilladelse til fiskeri efter makrel i 2011 (fiskeritilladelse nr. 6738), at skipperen skal følge de betingelser, som gælder for fiskeri på det færøske fiskeriterritorium.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf, samt overfor ( T 3 ) og ( T 4) nedlagt påstand om kon­fiskation af:


1) alle de ombordværende fiskeredskaber på begge fiskeskibe eller værdien af disse, jf. opgørelserne i sagens bilag 14 (( T 3 ) – 795.000 kr.) og bilag 15 (( T 4 – 602.500kr.), og

2) konfiskation af fangst i sidste træk bestående af 322 kg sild og 30.450 kg. makrel eller værdien af heraf på 153.538 kr. (begge selskaber)

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte, ( T 1 )  og ( T 2) , forklaringer af (K1) som repræsentant for konfiskationsparterne ( T 3 ) og ( T 4), samt vidneforklaringer af (V1), (V2), (V3), (V4) og (V5). Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

 

Der har været fremlagt anklageskrifter af 4. februar 2013 med bilag.

Til stede under domsforhandlingen var endvidere materialesamlinger fra henholdsvis anklagemyndigheden og forsvareren.

Anklagemyndigheden har påstået de tiltalte idømt en skærpet bøde og påstået konfiskation af fangst i det i anklageskriftet anførte omfang og af alle ombordværende fiskeredskaber.

 

Forsvareren har påstået frifindelse, subsidiært en lavere bøde end påstået og konfiskation i begrænset omfang.

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden anført, at partrawling med flydetrawl efter makrel er omfattet af forbuddet mod trawlfiskeri i område D fastsat i § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1, i lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, og at der i det tilfælde skal ske konfiskation af al ombordværende fangst og fiskeredskaber, eller værdien heraf, i medfør af samme lovs § 42, stk. 3, nr. 2. Der bør udmåles en skærpet bøde idet fiskeriet er foregået med nogle af flådens største skibe og som partrawling, hvilket efter det oplyste er en mere effektiv og rentabel måde at fiske på, end med singletrawl.

 

Forsvareren har til støtte for påstanden gjort gældende, at begrebet "trawl" i § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1, alene skal forstås som "bundtrawl". Forsvareren har endvidere gjort gældende, at § 42, stk. 3, nr. 2, ikke hjemler konfiskation af fiskeredskaber ombord, som ikke er til brug for det aktuelle fiskeri eller som reserve herfor.

 

Rettens bemærkninger:
Det er ubestridt, at de tiltalte, som angivet i anklageskriftet, partrawlede med flydetrawl, og at de fiskede i område D, der blandt andet er lukket for fiskeri med trawl, jf. lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1.

Fiskeritilladelserne til skibene (T3) og (T4) er den 16. juni 2011 udstedt blandt andet med betingelse om, at skipperen skal følge de betingelser, som er gældende for fiskeri i færøsk havområde.

De tiltalte har ikke søgt oplyst, hvorvidt de færøske fiskerimyndigheder anså fiskeri med flydetrawl for omfattet af forbuddet i § 9 a, stk. 1, jf. stk. 5.

§ 9 a, stk. 1 og 5 har følgende ordlyd:

 

"§ 9 a. Veiða við skovlváð, troli, snurriváð ella líknandi neti er ikki loyvd í teimum í stk. 2-15 nevndu leiðum og tíðarskeiðum.

 

...

 

Stk. 5. Í øki D alt árið..."

 

 • 9 a, blev indsat i lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri i 1996. 

  Formuleringen: "Veiða við skovlváð, troli, snurriváð ella líknandi neti er ikki loyvd..." blev forud herfor anvendt i forbindelse med regulering af fiskeriet i bestemte områder, herunder i § 1, stk. 1, i kunngerð nr. 52, fra 26. april 1990, hvor der i § 1, stk. 2 anvendes udtrykket: "botntrawl" (bundtrawl), ligesom der i § 2, stk. 3 anvendes udtrykket: "uppisjóvartroli" (overfladetrawl).

  Bekendtgørelsen blev efter drøftelser i lagtingets erhvervsfiskeudvalg ændret ved bekendtgørelse nr. 52, fra 26. marts 1993, hvor ovenfor nævnte formuleringer blev genanvendt.

  Der er ikke under sagen påvist forarbejder, hvor det nærmere er drøftet eller tilkendegivet, at trawl i forbindelse med formuleringen: "Veiða við skovlváð, troli, snurriváð ella líknandi neti er ikki loyvd...", alene skal forstås som bundtrawl. 

  Retten har i forbindelse med forklaringerne afgivet for retten ikke kunne lægge til grund, at trawl entydigt skal forstås som bundtrawl.

 

Herefter, da den generelle formulering er opretholdt selvom der i lovgivningsarbejdet i hvert fald siden 1990 er skelnet mellem trawltyperne bundtrawl og flydetrawl, og da der ikke er sikre holdepunkter for en anden forståelse, finder retten, at det fiskeri, som de tiltalte udførte i område D er omfattet af forbuddet i § 9 a, stk. 1, jf. stk. 5. At beskyttelse af bestanden af bundfisk, muligvis var hovedformålet med etableringen af forbuddet kan ikke føre til andet resultat.

 

Det fremgår af sagens bilag 3, at skibene sejlede ind i område D tidligt om morgenen den 6. juli 2011. (V1) har forklaret i overensstemmelse med bilaget hvoraf fremgår, at fiskeriinspektionen først blev opmærksom på skibene i området nogle timer senere ved 8 tiden om morgenen.

 

På det tidspunkt, hvor det ulovlige fiskeri havde fundet sted igennem længere tid, er der ikke grundlag for at antage, at en henvendelse enten straks fra inspektionsskibet eller fra inspektøren umiddelbart efter han kom ombord om mistanke om ulovligt fiskeri, ville ændre retsstillingen for de tiltalte eller for konfiskationsparterne.

 

T 1 )  straffes med en bøde på 150.000 kr., jf. lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1 og kundgørelse nr. 85 af 8. juni 2011 om fiskeri efter makrel med færøsk indregistrerede fiskefartøjer i 2011 § 27, stk. 1, jf. § 11, stk. 1, jf. § 10, stk. 3.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T 2 straffes med en bøde på 150.000 kr., jf. lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1 og kundgørelse nr. 85 af 8. juni 2011 om fiskeri efter makrel med færøsk indregistrerede fiskefartøjer i 2011 § 27, stk. 1, jf. § 11, stk. 1, jf. § 10, stk. 3.


Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på skibenes betydelige størrelse og på, at fiskeri ved partrawling efter det oplyste er mere effektivt og rentabelt end andre lignende metoder.

Vedrørende konfiskation

Det fremgår af sagen, at obligatorisk konfiskation af samtlige fangstredskaber og den ombordværende fangst blev indført i fiskerilovgivningen i 1925, og at bestemmelserne er blevet ændret et antal gange.

Lagtingslov nr. 28. af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri indeholdt i § 42, stk. 1, en bestemmelse om, at bestemmelserne i straffeloven var gældende for konfiskation dog således, at fangst eller værdien heraf kunne inddrages, selvom det ikke endeligt var konstateret, at al fangsten var ulovlig. Af bestemmelsens stk. 2 fremgik blandt andet, at fangst og redskaber altid konfiskeres ved fiskeri på områder, der er lukket for fiskeri.

§ 42, stk. 2, blev ved lagtingslov nr. 58,  fra 2. juni 1995 ændret sådan, at konfiskationsadgangen, herunder i forbindelse med fiskeri på lukket eller fredet område eller med ulovlige redskaber, blev gjort fakultativ, og havde efter en ændring ved lagtingslov nr. 69 af 18. august 1998 ordlyden:

 

"§ 42. Vedrørende konfiskation er bestemmelserne i borgerlig straffelov gældende. Fangst eller værdi heraf kan dog konfiskeres, selvom det ikke er endeligt konstateret, at al fangsten er ulovlig.

 

Stk. 2. Overtrædes reglerne om forbud mod at kaste fangst over bord, såfremt der er fisket på lukket eller fredet område, fisket med ulovlige redskaber, fisket uden fangst- eller  fiskeritilladelse, eller fisket udover den tilladte kvote, kan der ske konfiskation af al fangst og samtlige fiskeredskaber, herunder net, skovle, slæbetrosser, liner, opstandere m.v., uanset hvem disse tilhører."

Adgangen til konfiskation forblev fakultativ indtil § 42 ved lagtingslov nr. 80 fra 8. maj 2003 blev ændret. Bestemmelsen har nu følgende ordlyd:

 

"§ 42. Vedrørende konfiskation er bestemmelserne i borgerlig straffelov gældende. Fangst eller værdi heraf kan dog konfiskeres, selvom det ikke er endeligt konstateret, at al fangsten er ulovlig.

 

Stk. 2. For brud på reglerne om

 

 1. fiskeri med ulovlige redskaber, fastsat i kundgørelse med hjemmel i §

                9, stk. 2,

 

 1. fiskeri ud over fastsat fælles årskvote, egen årskvote, tilladte fiskedage

                ifølge fiskeritilladelsen, egen bifangstkvote, jf. § 18, stk. 1, eller

 

 1. tilladt bifangst, jf. kundgørelse,

 

kan al fangst og redskaber blive konfiskeret, herunder net, skovle, vægte, wirer, elektronisk udstyr, sonder, sondekabler, liner, opstandere, drivanker, bøjer, garn med mere, ligemeget hvem der ejer dette.

 

Stk. 3. Trods bestemmelserne i stk. 1 og 2, bliver al fangst og alle redskaber altid at konfiskere, når

 

 1. der er tale om brud på reglerne om at kaste fangst over bord, fastsat i

                kundgørelser med hjemmel i § 9, stk. 1, nr. 7,

 

 1. der er tale om fiskeri på lukket område eller fredet område, jf. § 9 a,

                stk. 1 - 15 og § 9 b eller lukket område eller fredet område, fastsat i                        

                kundgørelser med hjemmel i § 9, stk. 2, eller fiskeri uden fangst- eller

                fiskeritilladelse, jf. § 7, stk. 1.

 

..."

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til ændringsforslaget fra 2003, at:

 

"Ændringer i lovforslaget omfatter i hovedtræk disse forhold: (...) skærpelse i straffereglerne, især i forbindelse med overtrædelse af reglerne om udkastning, fiskeri på lukket eller fredet område, eller fiskeri uden fangst- eller fisketilladelse ...

 

(...)

 

Ændringer i straffereglerne

 

(...)

 

Landsstyremanden i fiskerierhvervssager foreslår nu at skærpe bestemmelserne i straffereglerne i visse tilfælde, således at der bliver tale om obligatorisk konfiskation af fangst og redskaber i forbindelse med overtrædelse af reglerne om udkastning, fiskeri på lukkede eller fredede områder, eller fiskeri uden fangst- eller fisketilladelse. Grunden til denne skærpelse er, at når der er tale om færingernes hovedernæringsvej, anses det ikke, at de konfiskationer, som er foretaget de seneste år har været tilfredsstillende. Dette skal ses med henblik på, at det aldrig skal betale sig at kaste fisk ud igen eller fiske ulovligt, og dette bør derfor i disse tilfælde straffes hårdest muligt."

Som bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget er anført under nr. 7 til § 42, stk. 3, at:

 

"...

 

Der er tale om en skærpelse i forhold til gældende regler, således at der i disse særlige tilfælde sker en obligatorisk konfiskation af hele fangsten og alle redskaberne. Når der siges alle redskaberne, tænkes på den opremsning i stk. 2, som ikke udtømmende."

                                           

Efter 1. behandling forelagde landsstyret forslaget for erhvervsudvalget, der under udvalgsbehandlingen har haft møder med landsstyremanden i fiskerisager og med Landfogeden.

 

Udvalget modtog blandt andet følgende bemærkninger fra Fiskeriministeriet:

 

"...

 

Den virkelige ændring og skærpelse i forhold til gældende bestemmelser i lov om erhvervsmæssigt fiskeri, er i § 42, stk. 3, hvor det bestemmes, at på trods af bestemmelserne i stk. 1 og (2), bliver al fangst og alle redskaber altid konfiskeret når...., dvs. at der er tale om obligatorisk konfiskation af al fangst, som er ombord på skibet, og alle fiskeriredskaber, som er ombord på skibet, når de bliver taget for de særlige brud, som er nævnt i stk. 3, nr. 1 og 2. Hvis det derfor kan fastslås, at et brud, som nævnt i stk. 3, er udøvet, skal al fangst og alle redskaber altid konfiskeres. Dette uden hensyn til, om det kan bevises, at en del af fangsten er fisket lovligt."

 

Udvalget tilsluttede sig bemærkningerne og opfordrede lagtinget til at vedtage forslaget uden ændringer for så vidt angår obligatorisk konfiskation.

Forslaget blev endelig vedtaget med stemmerne 30-0-1.

Det fremgår af de ovenfor citerede forarbejder til § 42, stk. 3 og debatten i lagtinget i forbindelse med behandlingen af forslaget, at hensynet bag ændringen af bestemmelserne om konfiskation var et ønske om at skærpe reglerne i forhold til den da gældende retstilstand.

De bemærkninger, som er medtaget til ændringen, præciserer sammen med forarbejderne i øvrigt, at hensigten med konfiskation efter § 42, stk. 3 er at det er al fangst og alle fiskeredskaber, der er ombord på det pågældende skib, som skal konfiskeres.

Forarbejderne ses ikke at være i strid med den naturlige sproglige forståelse af ændringen af bestemmelsens ordlyd.

Under hensyn til, at konfiskation er en anden strafferetlig følge af den strafbare handling end straf er, forudsætter konfiskation, at der er i et vist omfang er en sammenhæng mellem det ulovlige fiskeri og det, der påstås konfiskeret.

Det kan derfor ikke antages at have været lagtingets hensigt med ændringen i 2003, at indføre obligatorisk konfiskation af alle redskaber ombord uden hensyntagen til, om de har yderligere tilknytning til det ulovlige fiskeri end at være ombord på skibet, som har fisket ulovligt, jf. herved tillige bemærkningerne på side 13 i Østre Landsrets dom af 13. januar 2004, S-3489-03.

De tiltalte har om fiskeredskaberne forklaret, at der, bortset fra redskaberne som var i brug i forbindelse med det ulovlige fiskeri, var tale om redskaber som i hvert fald ikke uden en omlægning af fiskeriet kunne anvendes til fiskeri efter makrel eller ikke kunne anvendes på færøsk territorium i det hele taget. Af forklaringerne fremgår tillige, at redskaberne blev opbevaret ombord, fordi det var mere praktisk end at lægge dem på land.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at tilsidesætte de afgivne forklaringer om redskabernes anvendelse eller årsagen til, at de var ombord, og det kan i dette tilfælde ikke lægges til grund, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem de uanvendte redskaber om bord og det ulovlige fiskeri, til at denne kan begrunde konfiskation.

De tiltalte eller de selskaber, der er nedlagt påstand om konfiskation overfor har ikke bestridt mængden eller værdien af den fisk, som påstås konfiskeret, og heller ikke vurderingen af ombordværende fiskeredskaber.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at konfiskationspåstanden vedrørende fangst i alle tilfælde retter sig mod trawltræk, der enten helt eller delvist er foretaget i område D.

Herefter og af de anførte grunde foretages konfiskation i det omfang, der er redegjort for nedenfor i medfør af lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer § 42, stk. 3, nr. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 75, stk. 2 og 3 

hos ( T 3 ) af fiskeredskaber ombord på ( T 4), jf. opgørelsen i bilag 14, af 1 stk. trawl, 1 stk. pose, breidler, 3600 mtr. trawlwire, vægt og 2 stk. Marport mængdesensorer eller værdien af disse på 415.000 kr.

og

hos ( T 4) af fiskeredskaber ombord på ( T 4), jf. opgørelsen i bilag 15, af trawlwire 3400 mtr., spektråd + kroge og vægt eller værdien af disse på 120.000 kr.

Hos ( T 3 ) og ( T 4) konfiskeres endvidere fangsten i sidste træk bestående af 322 kg sild og 30.450 kg. makrel, jf. bilag 14 eller værdien af heraf på 153.538 kr.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, ( T 1 ) , straffes med en bøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte, ( T 2) , straffes med en bøde på 150.000  kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage. 

Hos ( T 3 ) konfiskeres 1 stk. trawl, 1 stk. pose, breidler, 3600 mtr. trawlwire, vægt og 2 stk. Marport mængdesensorer eller værdien af disse på 415.000 kr.

( T 4) konfiskeres trawlwire 3400 mtr., spektråd + kroge og vægt eller værdien af disse på 120.000 kr.

Hos ( T 3 ) og ( T 4) konfiskeres fangsten i sidste træk bestående af 322 kg sild og 30.450 kg. makrel eller værdien af heraf på 153.538 kr.

De tiltalte og konfiskationsparterne skal betale sagens omkostninger med halvdelen hver.

---------       -------       --------      --------   -------   -------   -------

 

D O M

afsagt den 5. februar 2014
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

(T1)
født den (...)
boende (...)

(T2)
født den (...)
boende (...)

(T3)
registerings (...)
v/ direktør (...)
(...)

og


(T4)
registerings nr. (....)
v/ direktør (...)
(...)
 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 5. februar 2013.

 

( T 1 )  og ( T 2)  er tiltalt for overtrædelse af:

lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer 40, stk. 1 , nr. 1 og 4, jf. § 9a, stk. 5, jf. stk. 1,  og § 11, stk. 1, jf. § § 10, stk. 3, jf. kundgørelse nr. 85 af 8. juni 2011 om fiskeri efter makrel med færøsk indregistrerede fiskefartøjer i 2011 - ved i tidsrummet mellem tirsdag den 5. juli 2011 fra ca. kl. 22.14 UTC og frem til onsdag den 6. juli 2011 på et tidspunkt nogle timer efter ca. kl. 10.18 UTC som førere af trawlerne ”...”, (....), kaldesignal (...) og ”....”, (....), kaldesignal (...) – af henholdsvis Sørvágur og Fuglafjørður tilhørende rederierne ( T 3) og ( T 4 )  – i forening at have drevet ulovligt partrawlfiskeri i det i loven benævnte område D, herunder den 6. juli 2011 kl. 10.18 UTC i umiddelbar nærhed af eller på positionen 62 42,7N 006 34,0W, uagtet at område D er lukket for trawlfiskeri hele året, og selvom det fremgår af betingelse nr. 1 i både (...) tilladelse til fiskeri efter makrel i 2011 (fisketilladelse 6711) og (...) tilladelse til fiskeri efter makrel i 2011 (fiskeritilladelse nr. 6776), at skipperen skal følge de betingelser, som gælder for fiskeri på det færøske fiskeriterritorium. 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf, samt overfor ( T 3) og ( T 4 ) nedlagt påstand  om konfiskation af:

1) alle de ombordværende fiskeredskaber på begge fiskeskibe eller værdien af disse, jf. opgørelserne i sagens bilag 18 ((T4) – 578.100 kr.) og bilag 19 (( T 4 )  – 1.725.000 kr.),

2) konfiskation af den fangst, som blev bragt over til (...), (...), den 6. juli 2011 kl. 05.15 UTC, bestående af 120.000 kg. makrel, jf. bilag 16, side 3,  eller værdien heraf på 600.000 kr. (begge selskaber)

3) konfiskation af fangsten i sidste træk bestående af  15.000 kg. makrel, som blev bragt over til (...) (...), den 6. juli 2011 mellem kl. 15.55-16.30 UTC jf. bilag 5, side 2, pkt. 12, jf. bilag 6, side 2, pkt. 12 eller værdien af heraf på 75.000 kr. (begge selskaber).

 

De tiltalte har nægtet sig skyldige.


Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte, ( T 1 )  og ( T 2) , forklaringer af (K1) og (K2) som repræsentanter for konfiskationsparterne P/F Akraberg og ( T 4 ), samt vidneforklaringer af (V1), (V2), (V3), (V4) og (V5). Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

 

Der har været fremlagt anklageskrifter af 4. februar 2013 med bilag.

 

Til stede under domsforhandlingen var endvidere materialesamlinger fra henholdsvis anklagemyndigheden og forsvareren.

 

Anklagemyndigheden har påstået de tiltalte idømt en skærpet bøde og påstået konfiskation af fangst i det i anklageskriftet anførte omfang og af alle ombordværende fiskeredskaber.

 

Forsvareren har påstået frifindelse, subsidiært en lavere bøde end påstået og konfiskation i begrænset omfang.

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden anført, at partrawling med flydetrawl efter makrel er omfattet af forbuddet mod trawlfiskeri i område D fastsat i § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1, i lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, og at der i det tilfælde skal ske konfiskation af al ombordværende fangst og fiskeredskaber, eller værdien heraf, i medfør af samme lovs § 42, stk. 3, nr. 2. Der bør udmåles en skærpet bøde idet fiskeriet er foregået med nogle af flådens største skibe og som partrawling, hvilket efter det oplyste er en mere effektiv og rentabel måde at fiske på, end med singletrawl.

 

Forsvareren har til støtte for påstanden gjort gældende, at begrebet "trawl" i § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1, alene skal forstås som "bundtrawl". Forsvareren har endvidere gjort gældende, at § 42, stk. 3, nr. 2, ikke hjemler konfiskation af fiskeredskaber ombord, som ikke er til brug for det aktuelle fiskeri eller som reserve herfor.

 

Rettens bemærkninger:

 

                      Det er ubestridt, at de tiltalte, som angivet i anklageskriftet, partrawlede med flydetrawl, og at de fiskede i område D, der blandt andet er lukket for fiskeri med trawl, jf. lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1.

 

Fiskeritilladelserne til skibene (…) og (…) er den 16. og den 22. juni 2011 udstedt blandt andet med betingelse om, at skipperen skal følge de betingelser, som er gældende for fiskeri i færøsk havområde.

 

De tiltalte har ikke søgt oplyst, hvorvidt de færøske fiskerimyndigheder anså fiskeri med flydetrawl for omfattet af forbuddet i § 9 a, stk. 1, jf. stk. 5.

 

 • 9 a, stk. 1 og 5 har følgende ordlyd:

 

"§ 9 a. Veiða við skovlváð, troli, snurriváð ella líknandi neti er ikki loyvd í teimum í stk. 2-15 nevndu leiðum og tíðarskeiðum.

 

...

 

Stk. 5. Í øki D alt árið..."

 

 • 9 a, blev indsat i lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri i 1996.

Formuleringen: "Veiða við skovlváð, troli, snurriváð ella líknandi neti er ikki loyvd..." blev forud herfor anvendt i forbindelse med regulering af fiskeriet i bestemte områder, herunder i § 1, stk. 1, i kunngerð nr. 52, fra 26. april 1990, hvor der i § 1, stk. 2 anvendes udtrykket: "botntrawl" (bundtrawl), ligesom der i § 2, stk. 3 anvendes udtrykket: "uppisjóvartroli" (overfladetrawl).

Bekendtgørelsen blev efter drøftelser i lagtingets erhvervsfiskeudvalg ændret ved bekendtgørelse nr. 52, fra 26. marts 1993, hvor ovenfor nævnte formuleringer blev genanvendt.

Der er ikke under sagen påvist forarbejder, hvor det nærmere er drøftet eller tilkendegivet, at trawl i forbindelse med formuleringen: "Veiða við skovlváð, troli, snurriváð ella líknandi neti er ikki loyvd...", alene skal forstås som bundtrawl.

Retten har i forbindelse med forklaringerne afgivet for retten ikke kunne lægge til grund, at trawl entydigt skal forstås som bundtrawl.

 

Herefter, da den generelle formulering er opretholdt selvom der i lovgivningsarbejdet i hvert fald siden 1990 er skelnet mellem trawltyperne bundtrawl og flydetrawl, og da der ikke er sikre holdepunkter for en anden forståelse, finder retten, at det fiskeri, som de tiltalte udførte i område D er omfattet af forbuddet i § 9 a, stk. 1, jf. stk. 5. At beskyttelse af bestanden af bundfisk, muligvis var hovedformålet med etableringen af forbuddet kan ikke føre til andet resultat.

Det fremgår af sagens bilag 4, at skibene sejlede ind i område D kort før midnat den 5. juli 2011. (V1) har forklaret i overensstemmelse med bilaget hvoraf fremgår, at fiskeriinspektionen først blev opmærksom på skibene i området dagen efter ved 8 tiden om morgenen.

 

På det tidspunkt, hvor det ulovlige fiskeri havde fundet sted igennem længere tid, er der ikke grundlag for at antage, at en henvendelse enten straks fra inspektionsskibet eller fra inspektøren umiddelbart efter han kom ombord om mistanke om ulovligt fiskeri, ville ændre retsstillingen for de tiltalte eller for konfiskationsparterne.

 

( T 1 )  straffes med en bøde på 150.000 kr., jf. lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1 og kundgørelse nr. 85 af 8. juni 2011 om fiskeri efter makrel med færøsk indregistrerede fiskefartøjer i 2011 § 27, stk. 1, jf. § 11, stk. 1, jf. § 10, stk. 3.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

 

( T 2)  straffes med en bøde på 150.000 kr., jf. lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. § 9 a, stk. 5, jf. stk. 1 og kundgørelse nr. 85 af 8. juni 2011 om fiskeri efter makrel med færøsk indregistrerede fiskefartøjer i 2011 § 27, stk. 1, jf. § 11, stk. 1, jf. § 10, stk. 3.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

 

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på skibenes betydelige størrelse og på, at fiskeri ved partrawling efter det oplyste er mere effektivt og rentabelt end andre lignende metoder.

 

Vedrørende konfiskation
Det fremgår af sagen, at obligatorisk konfiskation af samtlige fangstredskaber og den ombordværende fangst blev indført i fiskerilovgivningen i 1925, og at bestemmelserne er blevet ændret et antal gange.

Lagtingslov nr. 28. af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri indeholdt i § 42, stk. 1, en bestemmelse om, at bestemmelserne i straffeloven var gældende for konfiskation dog således, at fangst eller værdien heraf kunne inddrages, selvom det ikke endeligt var konstateret, at al fangsten var ulovlig. Af bestemmelsens stk. 2 fremgik blandt andet, at fangst og redskaber altid konfiskeres ved fiskeri på områder, der er lukket for fiskeri.

 

 • 42, stk. 2, blev ved lagtingslov nr. 58,fra 2. juni 1995 ændret sådan, at konfiskationsadgangen, herunder i forbindelse med fiskeri på lukket eller fredet område eller med ulovlige redskaber, blev gjort fakultativ, og havde efter en ændring ved lagtingslov nr. 69 af 18. august 1998 ordlyden:

 

"§ 42. Vedrørende konfiskation er bestemmelserne i borgerlig straffelov gældende. Fangst eller værdi heraf kan dog konfiskeres, selvom det ikke er endeligt konstateret, at al fangsten er ulovlig.

 

Stk. 2. Overtrædes reglerne om forbud mod at kaste fangst over bord, såfremt der er fisket på lukket eller fredet område, fisket med ulovlige redskaber, fisket uden fangst- eller  fiskeritilladelse, eller fisket udover den tilladte kvote, kan der ske konfiskation af al fangst og samtlige fiskeredskaber, herunder net, skovle, slæbetrosser, liner, opstandere m.v., uanset hvem disse tilhører."

 Adgangen til konfiskation forblev fakultativ indtil § 42 ved lagtingslov nr. 80 fra 8. maj 2003 blev ændret. Bestemmelsen har nu følgende ordlyd:

 

"§ 42. Vedrørende konfiskation er bestemmelserne i borgerlig straffelov gældende. Fangst eller værdi heraf kan dog konfiskeres, selvom det ikke er endeligt konstateret, at al fangsten er ulovlig.

 

Stk. 2. For brud på reglerne om

 

 1. fiskeri med ulovlige redskaber, fastsat i kundgørelse med hjemmel i §

                9, stk. 2,

 

 1. fiskeri ud over fastsat fælles årskvote, egen årskvote, tilladte fiskedage

                ifølge fiskeritilladelsen, egen bifangstkvote, jf. § 18, stk. 1, eller

 

 1. tilladt bifangst, jf. kundgørelse,

 

kan al fangst og redskaber blive konfiskeret, herunder net, skovle, vægte, wirer, elektronisk udstyr, sonder, sondekabler, liner, opstandere, drivanker, bøjer, garn med mere, ligemeget hvem der ejer dette.

 

Stk. 3. Trods bestemmelserne i stk. 1 og 2, bliver al fangst og alle redskaber altid at konfiskere, når

 

 1. der er tale om brud på reglerne om at kaste fangst over bord, fastsat i

                kundgørelser med hjemmel i § 9, stk. 1, nr. 7,

 

 1. der er tale om fiskeri på lukket område eller fredet område, jf. § 9 a,

                stk. 1 - 15 og § 9 b eller lukket område eller fredet område, fastsat i                        

                kundgørelser med hjemmel i § 9, stk. 2, eller fiskeri uden fangst- eller

                fiskeritilladelse, jf. § 7, stk. 1.

 

..."

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til ændringsforslaget fra 2003, at:

 

"Ændringer i lovforslaget omfatter i hovedtræk disse forhold: (...) skærpelse i straffereglerne, især i forbindelse med overtrædelse af reglerne om udkastning, fiskeri på lukket eller fredet område, eller fiskeri uden fangst- eller fisketilladelse ...

 

(...)

 

Ændringer i straffereglerne

 

(...)

 

Landsstyremanden i fiskerierhvervssager foreslår nu at skærpe bestemmelserne i straffereglerne i visse tilfælde, således at der bliver tale om obligatorisk konfiskation af fangst og redskaber i forbindelse med overtrædelse af reglerne om udkastning, fiskeri på lukkede eller fredede områder, eller fiskeri uden fangst- eller fisketilladelse. Grunden til denne skærpelse er, at når der er tale om færingernes hovedernæringsvej, anses det ikke, at de konfiskationer, som er foretaget de seneste år har været tilfredsstillende. Dette skal ses med henblik på, at det aldrig skal betale sig at kaste fisk ud igen eller fiske ulovligt, og dette bør derfor i disse tilfælde straffes hårdest muligt."

 

Som bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget er anført under nr. 7 til § 42, stk. 3, at:

 

"...

 

Der er tale om en skærpelse i forhold til gældende regler, således at der i disse særlige tilfælde sker en obligatorisk konfiskation af hele fangsten og alle redskaberne. Når der siges alle redskaberne, tænkes på den opremsning i stk. 2, som ikke udtømmende."

                                           

Efter 1. behandling forelagde landsstyret forslaget for erhvervsudvalget, der under udvalgsbehandlingen har haft møder med landsstyremanden i fiskerisager og med Landfogeden.

 

Udvalget modtog blandt andet følgende bemærkninger fra Fiskeriministeriet:

 

"...

 

Den virkelige ændring og skærpelse i forhold til gældende bestemmelser i lov om erhvervsmæssigt fiskeri, er i § 42, stk. 3, hvor det bestemmes, at på trods af bestemmelserne i stk. 1 og (2), bliver al fangst og alle redskaber altid konfiskeret når...., dvs. at der er tale om obligatorisk konfiskation af al fangst, som er ombord på skibet, og alle fiskeriredskaber, som er ombord på skibet, når de bliver taget for de særlige brud, som er nævnt i stk. 3, nr. 1 og 2. Hvis det derfor kan fastslås, at et brud, som nævnt i stk. 3, er udøvet, skal al fangst og alle redskaber altid konfiskeres. Dette uden hensyn til, om det kan bevises, at en del af fangsten er fisket lovligt."

 

Udvalget tilsluttede sig bemærkningerne og opfordrede lagtinget til at vedtage forslaget uden ændringer for så vidt angår obligatorisk konfiskation.

 

Forslaget blev endelig vedtaget med stemmerne 30-0-1.

 

Det fremgår af de ovenfor citerede forarbejder til § 42, stk. 3 og debatten i lagtinget i forbindelse med behandlingen af forslaget, at hensynet bag ændringen af bestemmelserne om konfiskation var et ønske om at skærpe reglerne i forhold til den da gældende retstilstand.

 

De bemærkninger, som er medtaget til ændringen, præciserer sammen med forarbejderne i øvrigt, at hensigten med konfiskation efter § 42, stk. 3 er at det er al fangst og alle fiskeredskaber, der er ombord på det pågældende skib, som skal konfiskeres.

 

Forarbejderne ses ikke at være i strid med den naturlige sproglige forståelse af ændringen af bestemmelsens ordlyd.

 

Under hensyn til, at konfiskation er en anden strafferetlig følge af den strafbare handling end straf er, forudsætter konfiskation, at der er i et vist omfang er en sammenhæng mellem det ulovlige fiskeri og det, der påstås konfiskeret.

Det kan derfor ikke antages at have været lagtingets hensigt med ændringen i 2003, at indføre obligatorisk konfiskation af alle redskaber ombord uden hensyntagen til, om de har yderligere tilknytning til det ulovlige fiskeri end at være ombord på skibet, som har fisket ulovligt, jf. herved tillige bemærkningerne på side 13 i Østre Landsrets dom af 13. januar 2004, S-3489-03.

De tiltalte har om fiskeredskaberne forklaret, at der, bortset fra redskaberne som var i brug i forbindelse med det ulovlige fiskeri, var tale om redskaber som i hvert fald ikke uden en omlægning af fiskeriet kunne anvendes til fiskeri efter makrel eller ikke kunne anvendes på færøsk territorium i det hele taget. Af forklaringerne fremgår tillige, at redskaberne blev opbevaret ombord, fordi det var mere praktisk end at lægge dem på land.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at tilsidesætte de afgivne forklaringer om redskabernes anvendelse eller årsagen til, at de var ombord, og det kan i dette tilfælde ikke lægges til grund, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem de uanvendte redskaber om bord og det ulovlige fiskeri, til at denne kan begrunde konfiskation.

 

De tiltalte eller de selskaber, der er nedlagt påstand om konfiskation overfor har ikke bestridt mængden eller værdien af den fisk, som påstås konfiskeret, og heller ikke vurderingen af ombordværende fiskeredskaber.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at konfiskationspåstanden vedrørende fangst i alle tilfælde retter sig mod trawltræk, der enten helt eller delvist er foretaget i område D. 

Herefter og af de anførte grunde foretages konfiskation i det omfang, der er redegjort for nedenfor i medfør af lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer § 42, stk. 3, nr. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 75, stk. 2 og 3 

hos (...), tidligere (…) af fiskeredskaber ombord på (…), jf. opgørelsen i bilag 18, af trawlwire 2 x 1200 fv, spektråd 150 meter + kroge og vægt eller værdien af disse på 116.600 kr.

 og

hos ( T 4 ) af fiskeredskaber ombord på (…), jf. opgørelsen i bilag 19, af 1 stk. trawl, 3600 mtr. spektråd, 1 stk. pose, breidlar, vægt, 1 stk. Scanmar fangstmåler og 2 stk. Marport fangsmåler eller værdien af disse på 685.000 kr.

Hos (…) og  ( T 4 ) konfiskeres endvidere den fangst, som blev bragt over til Saksaberg, FD125, den 6. juli 2011 kl. 05.15 UTC, bestående af 120.000 kg. makrel, jf. bilag 16, side 3,  eller værdien heraf på 600.000 kr. samt fangsten i sidste træk bestående af  15.000 kg. makrel, som blev bragt over til (…), den 6. juli 2011 mellem kl. 15.55-16.30 UTC jf. bilag 5, side 2, pkt. 12, jf. bilag 6, side 2, pkt. 12 eller værdien af heraf på 75.000 kr.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte, ( T 1 ) , straffes med en bøde på 150.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte, ( T 2) , straffes med en bøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Hos P/F (…) konfiskeres redskaberne: Trawlwire 2 x 1200 fv, spektråd 150 meter + kroge og vægt eller værdien af disse på 116.600 kr.

Hos ( T 4 ) konfiskeres redskaberne: 1 stk. trawl, 3600 mtr. spektråd, 1 stk. pose, breidlar, vægt, 1 stk. Scanmar fangstmåler og 2 stk. Marport fangsmåler eller værdien af disse på 685.000 kr.

Hos P/F (…) og ( T 4 ) konfiskeres den fangst, som blev bragt over til (...), den 6. juli 2011 kl. 05.15 UTC, bestående af 120.000 kg. makrel eller værdien heraf på 600.000 kr.