Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 28. februar 2014

D O M

 

afsagt den 28. februar 2014
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod

T

født den (…)

boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 3. september 2013.

 

T

 

er tiltalt for overtrædelse af:

 

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A. nr. 1,

 

ved i en længere periode frem til den 15. marts 2012 på bopælen (…), med henblik på videreoverdragelse til et større antal per­soner, eller mod betydeligt vederlag, at have dyrket ikke mindre end 9 skunk­plan-ter, hvoraf tre blev høstet, svarende til ikke under 172 gram hash af gen­nemsnitskvalitet.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes en ubetinget straf af fængsel i 20-30 dage, subsidiært en bøde på 4.500,00 kr.

 

Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at der hos T, og i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, foretages konfiskation af følgende af politiet i bevaring tagne effekter:

 

1 stk. lysarmatur 400 W, mrk. "Super Sun 2",

1 stk. umformer, model LK 6240,

1 stk. bordventilator/vifte

 

Hvad angår de i anklageskriftet nævnte skunkplanter, har T den 5. oktober 2012 underskrevet en udenretlig konfiskationserklæring, jf. bilag 5-1.

 

T har erkendt sig skyldig, idet han dog har bestridt, at han har dyrket skunkplanter "i en længere periode", at hans dyrkning af skunkplanter er sket "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag", samt at de 9 skunkplanter har kunnet give et udbytte svarende til 172 gram hash af gennemsnitskvalitet.

 

T er af betyning for sagen tidligere straffet:

 

ved herværende rets dom af 26. oktober 2010 efter § 3, § 2, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, §§ 2 og 3, jf. liste A, nr. 1, med en bøde på 300 kr.

 

Der er under sagen afgivet forklaring af T samt vidne­forklaring af politiassistent V1og retskemiker, V2.

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

 

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapport samt fotos af gerningsstedet og de her gjorte fund af planter m.v.

 

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en erklæring af 30. oktober 2012. Af denne fremgår det blandt andet:

 

"...

Effekt nr.: 1-6 1 effekt

...

Udseende: Grønne planter med topskud

 

Mængde: 6 stk, 1263 g, (vådvægt), vægt af rygbart materiale 229 g

...

Bemærkninger: Renheden er bestemt i det rygbare materiale (tørrede blade/blomster). Af disse 6 planter med 6 % THC kan produceres 172 g hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC). Af de 9 planter vil der således kunne produceres 258 g hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC)."

 

Ifølge en supplerende erklæring eller udtalelse af 24. maj 2013 fremgår det endvidere:

 

"...

Hash af gennemsnitskvalitet:

 

Frem til april 2013 blev der til grundlag for beregningerne anvendt en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 8 %.

...

I løbet af 2012 bemærkede de retskemiske afdelinger, at hashen tilsyneladende var blevet stærkere. De tre retskemiske afdelinger lavede derfor en ny opgørelse, som bekræftede dette. Det blev besluttet at anvende en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 12 %, hvilket er gennemsnitsværdien for de eeneste 5 år. Ændringen blev sat i kraft i april 2013.

 

Udbytte og kvalitet af marihuana fra skunklaboratorier:

 

I marts 2011 lavede de tre retskemiske afdelinger en fælles opgørelse over data fra skunklaboratorier i Danmark fra april 2008 til marts 2011. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 43 g marihuana (15 g- 88 g) med et TDC-indhold på 14 % (9 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarede således til THC-indholdet i 75 g hash af daværende gennemsnitskvalidet (8 % THC) (23 g - 154 g).

 

I november 2012 blev opgørelsen opdateret med data fra nye skunklaboratorier, således at den nu baseredes på data fra april 2008 til november 2012. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 46 g marihuana (8 g - 97 g) med et THC-indhold på 12 % (6 % - 21 %)

...

April 2012: Med den ændrede gennemsnitskoncentration af THC-indhold i hash til 12 %, svarer THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante nu til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC) (7 g - 103 g)".

 

På baggrund af de beskrevne ændringer i gennemsnitskoncentrationen af THC-indholdet i hash, har anklagemyndigheden foretaget de hertil svarende korrektioner i anklageskriftets angivelse af planternes THC-indhold omregnet til hash af gennemsnitskvalitet.

 

Rettens begrundelse og resultat:

 

T har erkendt, at han på sit badeværelse har dyrket 9 skunkplanter, hvoraf de 3 allerede var høstet, da politiet den 15. marts 2012 foretog ransagning af huset.

 

I overensstemmelse med de under sagen afgivne retskemiske erklæringer havde de 6 ikke høstede planter et THC-indhold svarende til 115 gram hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC). Hertil kommer de 3 høstede planter, der ikke er undersøgt, men som ud fra en gennemsnitsberegning af de 6 planter har haft et THC-indhold på 57 gram hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

 

Når henses til den usikkerhed, der til en vis grad er forbundet med den sidstnævnte beregning, lægges det efter en samlet vurdering til grund, at de 9 planter i alt har haft et THC-indhold, der mindst svarer til 160 gram hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

 

Efter det foreliggende, herunder navnligt den forefundne mængde skunkplanter, lægges det yderligere til grund, at dyrkningen af disse i hvert fald til dels har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

 

Herefter, og idet der ikke mod Ts benægtelse samt det i øvrigt foreliggende ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i tiden op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at tiltale har har gjort gjort sig skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

 

Den herved forskyldte straf findes efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, passende at burde bestemmes til fængsel i 30 dage.

 

Der er herved lagt vægt på antallet af skunkplanter, henholdsvis mængden af den beregnede hash af gennemsnitskvalitet, Ts tidligere vandel, samt at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

Den af anklagemyndigheden nedlagte konfiskationspåstand - overfor hvilken T har taget bekræftende til genmæle - tages i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, til følge, således som nærmere nedenfor bestemt.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

 

T, straffes med fængsel i 30 dage.

 

Hos T konfiskeres følgende af politiet i bevaring tagne effekter:

 

1 stk. lysarmatur 400 W, mrk. "Super Sun 2",

1 stk. umformer, model LK 6240,

1 stk. bordventilator/vifte

 

T betaler sagens omkostninger.

 

------------------------------------


D O M

 

afsagt den 28. februar 2014

Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden (politimesteren) på Færøerne er modtaget den 3. september 2013.

 

T

 

er tiltalt for overtrædelse af:

 

I

 

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1,

ved i en længere periode frem til den 21. juni 2012 pa bopælen (…), med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 1. at have været i besiddelse af to tørrede skunkplanter fra egen høst svaren­de til ikke under 92 gram hash af gennemsnitskvalitet, og
 2. at have været i besiddelse af 3 gram tørrede blade fra hampplanter,

 

II

 

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, til dels jf. straffelovens § 21,

ved i en længere periode frem til den 22. juni 2012 på bopælen (…), med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

 1. at have dyrket 15 skunkplanter, heraf 7 større planter og 8 stiklinger, sva­ren­de til ikke under 598 gram hash af gennemsnitskvalitet

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes en ubetinget straf af fængsel i 30-60 dage.

T har erkendt sig skyldig, idet han dog har bestridt, at han har dyrket skunkplanter "i en længere periode", at hans dyrkning af skunkplanter er sket "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag" samt at de under punkt a og c nævnte skunkplanter har kunnet give et udbytte svarende til 690 gram hash af gennemnitskvalitet.

T har den 21. og den 22. juni 2012 underskrevet 2 udenretlige konfiskationserklæringer vedrørende de under ransagsagningerne gjorte fund af planter og diverse remedier.

T er af betydning for sagen tidligere straffet:

 

ved                den 30. marts 2011 - for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer - at have vedtaget et af Landfogeden (politimesteren) på Færøerne udstedt bødeforelæg på 750 kr.

s a m t

ved                den 23. februar 2012 - for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer - at have vedtaget et af Landfogeden (politimesteren) på Færøerne udstedt bødeforelæg på 4.500 kr.  

Der er under sagen afgivet forklaring af T samt vidne­forklaring af (V1) og retskemiker, (V2).

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapporter samt fotos af gerningsstedet og de her gjorte fund af planter m.v.

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en retskemisk erklæring eller udtalelse af 24. maj 2013.

Af denne fremgår det blandt andet:

 

"...

Hash af gennemsnitskvalitet:

 

Frem til april 2013 blev der til grundlag for beregningerne anvendt en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 8 %.

...

I løbet af 2012 bemærkede de retskemiske afdelinger, at hashen tilsyneladende var blevet stærkere. De tre retskemiske afdelinger lavede derfor en ny opgørelse, som bekræftede dette. Det blev besluttet at anvende en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 12 %, hvilket er gennemsnitsværdien for de eeneste 5 år. Ændringen blev sat i kraft i april 2013.

 

Udbytte og kvalitet af marihuana fra skunklaboratorier:

 

I marts 2011 lavede de tre retskemiske afdelinger en fælles opgørelse over data fra skunklaboratorier i Danmark fra april 2008 til marts 2011. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 43 g marihuana (15 g - 88 g) med et TDC-indhold på 14 % (9 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarede således til THC-indholdet i 75 g hash af daværende gennemsnitskvalidet (8 % THC) (23 g - 154 g).

 

I november 2012 blev opgørelsen opdateret med data fra nye skunklaboratorier, således at den nu baseredes på data fra april 2008 til november 2012. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 46 g marihuana (8 g - 97 g) med et THC-indhold på 12 % (6 % - 21 %)

...

April 2012: Med den ændrede gennemsnitskoncentration af THC-indhold i hash til 12 %, svarer THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante nu til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC) (7 g - 103 g)".

 

På baggrund af de beskrevne ændringer i gennemsnitskoncentrationen af THC-indholdet i hash, har anklagemyndigheden beregnet indholdet i de fundne planter - der ikke er undersøgt/analyseret - til det angivne gennemsnit på 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %) pr. plante.

 

Hvad angår frø, har Afdelingen den 3. juli 2013 afgivet følgende udtalelse:

 

"Hvor mange procent af de plantede frø når i gennemsnit det høstmodne stadie ved dyrkning af skunkplanter i skunklaboratorium? Hvor stort svind vil der således være i gennemsnit ved plantning af skunk frø?

Det er vanskeligt at finde dokumenterede oplysninger om dette. Et enkelt chat-indlæg indikerer en succes-rate på 50 % til over 90 % afhængig af sorten. Man burde dog nok kunne forvente, at erfarne gartnerer vil kunne opnå en succes-rate i den høje ende. Forhandlere af frø lover typisk en succes- rate tæt på 100 %.

Man kan købe enten frø, som er blandet han- og hunkøn, og så vil man normalt fjerne han-planterne, når planterne har nået et stadie, hvor man kan se forskel på han- og hunplanter. Man kan ikke umiddelbart se forskel på frø af hhv. han- og hunkøn. Derimod kan man producere rene “hunfrø”. Disse kan købes under navnet “feminized cannabis seeds”.

Hvis vi antager en succes-rate på 75 % for rene “hunfrø” (dvs. et svind på 25 %), vil det svare til en succes-rate på 38 % for blandede frø.

Er der samme svind ved plantning af stiklinger som ved plantning af frø? Hvis ikke, hvor stort er svindet i gennemsnit ved plantning af stiklinger?

En stikling er et sideskud fra en voksen cannabisplante, som afklippes og plantes i en potte for sig selv. Hvis stiklingen slår rod, vil den kunne vokse op til en fuldvoksen cannabisplante, som er genetisk nært beslægtet med moderplanten. Det betyder, at man er sikker på kun at få hunplanter. Det må antages, at en vis andel af et hold nyplantede stiklinger kan gå til grunde, før de slår rod, afhængig af vækstbetingelserne, erfaringsniveauet hos den person, som dyrker stiklingerne og eventuelt også af sorten af cannabisplanter.

Fra tidligere sager med opdyrkning af stiklinger er der ingen konkrete informationer om, hvor stor en overlevelse man kan forvente. I enkelte sager har man opdyrket et meget stort antal stiklinger i et forholdsvist lille væksthus. Dette betyder, at der i det pågældende væksthus ikke har været plads til alle de fuldvoksne planter. Årsagen kan enten være, at man forventer en lav overlevelse blandt de nyplantede stiklinger, eller at man eksporterer stiklinger til andre væksthuse. I hovedparten af sager med opdyrkning af stiklinger observeres imidlertid, at man kun planter det antal stiklinger, som man har plads til i det pågældende væksthus. Hvis der således er plads til 200 fuldvoksne planter i væksthuset, opdyrkes der også kun ca. 200 stiklinger. Dette forhold indikerer, at man kan forvente en stor overlevelse blandt stiklingerne.

Det er jf. ovenstående forklaring ikke muligt at fremkomme med en præcis angivelse af overlevelsen blandt stiklinger. Det anses dog for sandsynligt, at 75-100 % vil kunne overleve, hvis pasning og vækstbetingelser er optimale."

 

Rettens begrundelse og resultat:

T har erkendt, at han på sin bopæl (…) har dyrket og været i besiddelse af de 2 tørrede skunkplanter/-blade, der er beskrevet i forhold I. Endvidere har T erkendt, at han på stedet var i færd med at dyrke de 15 skunkplanter, der er nævnt i forhold II, og hvoraf de 8 var helt små stiklinger, da politiet den 22. juni 2012 foretog ransagning af huset.

Som forklaret af T var planterne dyrket ved brug af frø, hvor succesraten ifølge den ovenfor refererede retskemiske udtalelse af 3. juli 2013 er på 38 % ved blandede frø og mellem 75 og 100 %, hvis der er anvendt stiklinger.

Ingen af planterne var høstmodne, ligesom det henstår uoplyst, hvorvidt det har været muligt at fastslås, om der er tale om han eller hunplanter.

Henset til den således foreliggende usikkerhed, lægges det efter en samlet vurdering til grund, at de 2 planter i forhold I, henholdsvis et succesratevurderet antal på cirka 6 planter i forhold II, i alt har haft et THC-indhold, derskønsmæssigt svarer til mindst 300 gram hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

Efter det foreliggende, herunder navnligt den forefundne mængde skunkplanter, lægges det yderligere til grund, at dyrkningen af disse til dels har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

Herefter, og idet der ikke mod Ts benægtelse samt det i øvrigt foreliggende ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i tiden op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at tiltale har har gjort gjort sig skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Den herved forskyldte straf findes efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, passende at burde bestemmes til fængsel i 40 dage.

Der er herved lagt vægt på antallet af planter, Ts tidligere vandel, samt at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

T, straffes med fængsel i 40 dage.

T betaler sagens omkostninger.

--------------------------


 

D O M

 

afsagt den 28. februar 2014

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den  (…)

boende (…)

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 3. september 2013.

 

T

er tiltalt for overtrædelse af:

 

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1,

ved i en længere periode frem til den 7. maj 2013 på loftetagen af hans og (...)daværende bopæl, (…), med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag og under (...)medvirken

 

 1. at have dyrket ikke mindre end 11 skunkplanter, hvoraf to blev høstet, svarende til ikke under 501 gram hash af gennemsnitskvalitet, og

 

 1. i forening med (...) at have været i besiddelse af 11,2 gram tørret skunk, 58,2 gram tørrede blade fra hampplanter, 40,1 gram tørre hampkviste og diverse rygeremedier til hashrygning.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes en ubetinget straf af fængsel i 3 måneder.

 

Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at der hos i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, subsidiært § 76 a, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, mere subsidiært retsplejelovens § 1002, jf. § 804, foretages konfiskation hos T af de af politiet under ransagningen fundne, og i bevaring tagne, 5.000 kr.

 

Hvad angår de i anklageskriftet nævnte skunkplanter og under ransagningen fundne remedier, har T den 7. maj 2013 underskrevet en udenretlig konfiskationserklæring, jf. bilag I-17.

 

T har erkendt sig skyldig, idet han dog har bestridt, at han har dyrket skunkplanter "i en længere periode", at hans dyrkning af skunkplanter er sket "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag", samt at de under punkt a nævnte 11 skunkplanter har kunnet give et udbytte svarende til 501 gram hash af gennemsnits-kvalitet.

 

Hvad angår anklagemyndighedens konfiskationspåstand, har T nedlagt påstand om frifindelse, idet de 5.000,00 kr. angiveligt hverken hidrører fra salg af skunk eller tilhører ham.

 

T er i årene fra 2005 til 2013 straffet 4 gange for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, senest:

 

ved dom afsagt af retten på Færøerne den 12. februar 2013 med en bøde på 1.500 kr.

 

Der er under sagen afgivet forklaring af T samt vidne­forklaring af politiassistent V1og retskemiker, V2.

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

 

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapport samt fotos af gerningsstedet og de her gjorte fund af planter m.v.

 

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en revideret erklæring af 17. juni 2013. Af denne fremgår det blandt andet:

 

"...

Mængde: 3 planter, 1315,5 g (oplyst vådvægt), vægt af rygbart materiale 208 g.

 

Bemærkninger: Renheden er bestemt i det rygbare materiale (tørrede blade/blomster). Af disse 3 planter med 8 % THC kan produceres 0,14 kg hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC). Af 9 planter vil der således kunne produceres 0,42 kg hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC).

...

Når der ikke findes målinger på høstmodne planter fra den aktuelle lokalitet, anvendes gennemsnitsværdier baseret på tidligere sager. Seneste estimat er baseret på sager fra april 2008 - november 2012, se bilag s. 3 - 4. Heraf fremgår, at det gennemsnitlige høstudbytte er 46 g marihuana pr. plante (8 g - 97 g) med et THC-indhold på gennemsnitligt 12 % (6 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarer således til THC-indholdet i 46 g (7 g - 103 g) hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC).

 

Det er oplyst, at der er beslaglagt i alt 9 planter.

 

Disse vil således gennemsnitligt kunne give følgende udbytte:

 

Rygbart materiale (marihuana): 9 x 46 g = 414 g = 0,41 kg (variationsinter-val: 72 g - 0,87 g).

 

Hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC): 9 x 46 g = 0,41 kg (variationsinter-val: (63 g - 0,93 kg)".

 

Rettens begrundelse og resultat:
T har erkendt, at han på sin daværende bopæl på (…) selv har dyrket - og på ransagningstidspunktet den 7. maj 2013 været i besiddelse af - de i anklageskriftets punkt a nævnte 11 skunkplanter, hvoraf de 2 var høstet og tørret. Endvidere har erkendt, at han på samme tid og sted var i besiddelse af de remedier samt den skunk og hampplanter/-kviste, der er beskrevet under punkt b, og som angiveligt hidrører fra de omtalte 2 høstede og tørrede hampplanter.

I overensstemmelse med den indholdet af den afgivne retskemiske erklæring havde 3 af de 9 ikke høstede skunkplanter et THC-indhold svarende til 0,14 kg hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC). Hertil kommer de resterende 6 ikke høstede planter, der ikke er undersøgt, men som ud fra en gennemsnitsberegning af de 3 planter har haft et THC-indhold svarende til cirka 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). Hertil kommer de 2 høstede planter, der ud fra samme gennemsnitsberegning har haft et samlet THC-indhold svarende til 0,092 kg. hash

 

Når henses til den usikkerhed, der til en vis grad er forbundet med de nævnte beregninger, henholdsvis at der til dels er tale om et sammenfald mellem de 2 høstede planter og den under punkt b nævnte skunk m.v., lægges det efter en samlet vurdering til grund, at de 11 planter og skunken m.v. i alt har haft et THC-indhold, der mindst svarer til 400 g gram hash af gennemsnitskvalitet.

 

Efter det foreliggende, herunder navnligt den forefundne mængde skunkplanter, lægges det yderligere til grund, at dyrkningen af disse til dels har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

 

Herefter, og idet der ikke mod Ts benægtelse samt det i øvrigt foreliggende ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i tiden op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at tiltale har gjort sig skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

 

Den herved forskyldte straf findes efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, passende at burde bestemmes til fængsel i 50 dage.

 

Der er herved lagt vægt på antallet af skunkplanter, henholdsvis mængden af euforiserende stoffer, Ts tidligere vandel samt at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

Mod Ts benægtelse, og således som sagen foreligger oplyst, findes der ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at antage, at de under ransagningen fundne 5.000 kr. i kontanter hidrører fra salg af skunkplanter, skunk eller andre euforiserende stoffer. Ej heller findes der efter beløbets størrelse at være grundlag for konfiskation efter straffelovens § 75 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

 

Henset hertil, og idet en eventuel konfiskation efter bestemmelserne i retsplejelovens § 1002, stk. 1, jf. § 804, først kan finde sted, når der er afsagt dom i sagen, frifindes T for den af anklagemyndigheden nedlagte konfiskationspåstand.

 

Henset til, at sagen har været behandlet i et større sagskompleks med et heraf følgende uforholdsmæssigt stort tidsforbrug, findes halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer at burde afholdes endeligt af statskassen.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

T, straffes med fængsel i 50 dage.

T betaler sagens omkostninger, dog således, at halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer afholdes endeligt af statskassen.


------------------------

 

D O M

 

afsagt den 28. februar 2014

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 3. september 2013.

 

T

 

er tiltalt for overtrædelse af:

 

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt. jf. 61 dels § 21,

 

ved i en længere periode frem til den 21. november 2011 på bopælen (…), med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

 1. at have dyrket ikke under 34 skunkplaner svarende til ikke under 1.564 gram hash af gennemsnitskvalitet, og

 

 1. at have forsøgt at fremstille ikke mindre end 859 yderligere skunkplanter med henblik på at producere/skaffe sig og/eller andre ikke under 14.996 gram hash af gennemsnitskvalitet, idet T var i besiddelse af 859 hampfrø og laboratorieudstyret til at gennemføre en løbende produktion, og

 

 1. at have været i besiddelse af 41,20 gram rygbart skunk og 1,97 gram hash

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes en ubetinget straf af fængsel i ikke under 1 år.

Hvad angår de i anklageskriftet nævnte skunkplanter m.v., har T den 21. november 2011 underskrevet en udenretlig konfiskationserklæring, jf. bilag 18.

T har nægtet sig skyldig.

T er af betydning for sagen tidligere straffet:

ved herværende rets dom af 16. august 2010 med en bøde på 5.800 kr. for overtrædelse af blandt andet lovgivningen om euforiserende stoffer.

Der er under sagen afgivet forklaring af T samt vidne­forklaring af politiassistent V1 og retskemiker, V2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapport samt fotos af gerningsstedet og de her gjorte fund af planter m.v.

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en erklæring af 24. april 2012 vedrørende resultatet af en foretagen analyse af den under punkt c omtalte skunk og hash.

 

Endvidere har Afdelingen afgivet en supplerende erklæring af 14. juni 2012 og hvoraf det blandt andet fremgår:

 

"...

Der ønskes en generel estimering af høstudbyttet fra 34 indendørsdyrkede cannabis-planter, som ikke har været til analyse. Der er tale om indendørs planter, hvoraf 17 er mellem 40 og 60 cm høje, og 17 er stiklinger mellem 2 og 5 cm.

 

Når der ikke findes målinger på høstmodne planter fra den aktuelle lokalitet, anvendes gennemsnitsværdier baseret på tidligere sager. Sidst i erklæringen er indsat en skrivelse fra de retskemiske afdeliger baseret på sager fra april 2008 marts 2011. Heraf fremgår, at det gennemsnitlige høstudbytte er 43 g marihuana pr. plante (15 g - 88 g) med et THC-indhold på gennemsnitligt 14 % (9 % - 21 %).

 

THC indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarer således til THC-indholdet i 75 g (23 g - 154 g) hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

 

Der har været indsendt andre effekter i sagen til analyse, hvor der blev fundet et højt THC-indhold. Effekt KT 5, løbe nr. 541, bestod således af 60 cm lange grene med blomster, hvor THC-indholdet blev målt til 19 %. Der var tale om tynde, sammenfiltrede grene, hvilket gjorde at grenene ikke kunne tælles. Det vides desuden ikke, om grenene svarer til hele planter, eller om det er afklippede sidegrene. Mængden af marihuana pr. plante under effekt KT 5 kendes derfor ikke. Høstudbyttet er en kombination af den producerede mængde af marihuana og THC-indholdet heri. Det høje THC-indhold i KT 5 kan indikere dygtig dyrkning.

 

På basis af ovennævnte gennemsnitsværdier beregnes det, at 34 planter giver et høstudbytte på 34 x 43 g = 1462 g marihuana (14 % THC).

34 x 75 g = 2550 g hash af gennemsnitskvalitet (8 5 THC)".

 

Herudover har Afdelingen den 24. maj 2013 afgivet en erklæring, hvori man blandt andet udtaler:

 

"...

Hash af gennemsnitskvalitet:

 

Frem til april 2013 blev der til grundlag for beregningerne anvendt en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 8 %.

...

I løbet af 2012 bemærkede de retskemiske afdelinger, at hashen tilsyneladende var blevet stærkere. De tre retskemiske afdelinger lavede derfor en ny opgørelse, som bekræftede dette. Det blev besluttet at anvende en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 12 %, hvilket er gennemsnitsværdien for de eeneste 5 år. Ændringen blev sat i kraft i april 2013.

 

Udbytte og kvalitet af marihuana fra skunklaboratorier:

 

I marts 2011 lavede de tre retskemiske afdelinger en fælles opgørelse over data fra skunklaboratorier i Danmark fra april 2008 til marts 2011. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 43 g marihuana (15 g- 88 g) med et TDC-indhold på 14 % (9 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarede således til THC-indholdet i 75 g hash af daværende gennemsnitskvalidet (8 % THC) (23 g - 154 g).

 

I november 2012 blev opgørelsen opdateret med data fra nye skunklaboratorier, således at den nu baseredes på data fra april 2008 til november 2012. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 46 g marihuana (8 - 97 g) med et THC-indhold på 12 % (6 % - 21 %)

...

April 2012: Med den ændrede gennemsnitskoncentration af THC-indhold i hash til 12 %, svarer THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante nu til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC) (7 g - 103 g)".

 

På baggrund af de beskrevne ændringer i gennemsnitskoncentrationen af THC-indholdet i hash, har anklagemyndigheden foretaget de hertil svarende korrektioner i anklageskriftets angivelse af planternes THC-indhold omregnet til hash af gennemsnitskvalitet.

 

Hvad angår frø, har Afdelingen den 3. juli 2013 afgivet følgende udtalelse:

 

"Hvor mange procent af de plantede frø når i gennemsnit det høstmodne stadie ved dyrkning af skunkplanter i skunklaboratorium? Hvor stort svind vil der således være i gennemsnit ved plantning af skunk frø?

 

Det er vanskeligt at finde dokumenterede oplysninger om dette. Et enkelt chat-indlæg indikerer en succes-rate på 50 % til over 90 % afhængig af sorten. Man burde dog nok kunne forvente, at erfarne gartnerer vil kunne opnå en succes-rate i den høje ende. Forhandlere af frø lover typisk en succes- rate tæt på 100 %.

Man kan købe enten frø, som er blandet han- og hunkøn, og så vil man normalt fjerne han-planterne, når planterne har nået et stadie, hvor man kan se forskel på han- og hunplanter. Man kan ikke umiddelbart se forskel på frø af hhv. han- og hunkøn. Derimod kan man producere rene “hunfrø”. Disse kan købes under navnet “feminized cannabis seeds”.

Hvis vi antager en succes-rate på 75 % for rene “hunfrø” (dvs. et svind på 25 %), vil det svare til en succes-rate på 38 % for blandede frø.

Er der samme svind ved plantning af stiklinger som ved plantning af frø? Hvis ikke, hvor stort er svindet i gennemsnit ved plantning af stiklinger?

En stikling er et sideskud fra en voksen cannabisplante, som afklippes og plantes i en potte for sig selv. Hvis stiklingen slår rod, vil den kunne vokse op til en fuldvoksen cannabisplante, som er genetisk nært beslægtet med moderplanten. Det betyder, at man er sikker på kun at få hunplanter. Det må antages, at en vis andel af et hold nyplantede stiklinger kan gå til grunde, før de slår rod, afhængig af vækstbetingelserne, erfaringsniveauet hos den person, som dyrker stiklingerne og eventuelt også af sorten af cannabisplanter.

Fra tidligere sager med opdyrkning af stiklinger er der ingen konkrete infor-mationer om, hvor stor en overlevelse man kan forvente. I enkelte sager har man opdyrket et meget stort antal stiklinger i et forholdsvist lille væksthus. Dette betyder, at der i det pågældende væksthus ikke har været plads til alle de fuldvoksne planter. Årsagen kan enten være, at man forventer en lav overlevelse blandt de nyplantede stiklinger, eller at man eksporterer stiklinger til andre væksthuse. I hovedparten af sager med opdyrkning af stiklinger observeres imidlertid, at man kun planter det antal stiklinger, som man har plads til i det pågældende væksthus. Hvis der således er plads til 200 fuldvoksne planter i væksthuset, opdyrkes der også kun ca. 200 stiklinger. Dette forhold indikerer, at man kan forvente en stor overlevelse blandt stiklingerne.

Det er jf. ovenstående forklaring ikke muligt at fremkomme med en præcis angivelse af overlevelsen blandt stiklinger. Det anses dog for sandsynligt, at 75-100 % vil kunne overleve, hvis pasning og vækstbetingelser er optimale."

Rettens begrundelse og resultat:

Efter det foreliggende, herunder de fremlagte fotos samt indholdet af den foretagne ransagningsrapport, må det lægges til grund, at T på sin ovenfor angivne bopæl var i færd med at dyrke 34 skunkplanter af forskellig størrelse, da politiet den 21. november 2011 ransagede huset.

Ingen af plante er undersøgt på Retskemisk Afdeling, ligesom det henstår uklart, hvor mange af de største planter, der var høstmodne og/eller kommet i blomst. Hertil kommer, at mindst halvdelen af planterne fremstår som små eller halvstore stiklinger.

Når henses hertil samt den usikkerhed, der hersker i relaton til såvel stiklingernes succes-rate som det estimerede udbytte pr. plante, findes det efter en samlet vurdering skønsmæssigt at kunne lægges til grund, at de 36 planter/stiklinger har haft et THC-indhold på omregnet mindst 1.000 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). Hertil kommer den under punkt c beskrevne skunk og hash, som T ligeledes blev fundet i besiddelse af.

Efter det foreliggende, herunder navnligt de forefundne mængder skunkplanter/stiklinger, potter, vægte m.v., lægges det yderligere til grund, at dyrkningen af disse til dels har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

Herefter, og idet der ikke mod Ts benægtelse samt det i øvrigt foreliggende ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i et ikke nærmere fastlagt tidsrum op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at de tiltale har gjort sig skyldige i overensstemmelse med den i anklageskriftet under punkt a og c rejste tiltale.

Hvad angår de hos T fundne hampefrø, må det lægges til grund, at besiddelsen af disse er fuldt lovligt og således ikke i strid med hverken lovgivningen om euforiserende stoffer eller andre retsforskrifter. Som det fremgår af Ts forklaring, benytter han stort set kun stiklinger, der i forhold til frø forhøjer succes-raten fra 38 til 75 %. Det er endvidere ubestridt, at selve dyrkningen af skunkplanter i sig selv giver et biprodukt i form af et større eller mindre antal frø. Hertil kommer, at der hos T ikke er fundet tegn på, eller noget der i øvrigt indicerer, at han ved iværksat spiring eller lignende har haft konkrete planer om, eller forsæt til, at gøre brug af frøene.

Henset til det anførte, og alene på baggrund af det indrettede vækstrum samt de på bopælen fundne frø, findes det overvejende betænkeligt at karak-terisere dette som "handlinger", der tilsigter at fremavle planter, der - helt eller delvist - svarer til mængden af frø.

Som følge heraf frifindes T for den under punkt b rejste tiltale.

Den T forskyldte straf findes efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, passende at burde bestemmes til fængsel i 4 måneder.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på antallet af planter og euforiserende stoffer, Ts tidligere vandel samt at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

Henset til resultatet af det strafferetlige skyldspørgsmål samt at sagen har været behandlet i et større sagskompleks med et heraf følgende uforholds-mæssigt stort tidsforbrug, findes halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer at burde afholdes endeligt af statskassen.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

 

T straffes med fængsel i 4 måneder.

 T betaler sagens omkostninger, dog således, at halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer afholdes endeligt af statskassen.

 

-----------------------------

 

 

D O M

 

afsagt den 24. februar 2014

Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod
T1
født den (…)
boende (…)

og

T2
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 3. september 2013.

 

T1

og

T2

er tiltalt for overtrædelse af:

 

I

T1

 

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21,

 

ved i en længere periode frem til den 26. februar 2013 på T1s bopæl (…) med henblik på videre-overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

 1. at have dyrket ikke under 16 skunkplanter svarende til ikke under 733 gram hash af gennemsnitskvalitet, og

 

 1. at have forsøgt at fremstille ikke mindre end 483 yderligere skunkplanter med henblik på at producere/skaffe sig og/eller andre ikke under 8.418 gram hash af gennemsnitskvalitet, idet tiltalte var i besiddelse af 483 hampfrø og laboratorieudstyret til at gennemføre en løbende produktion, og

 

 1. at have været i besiddelse af 6 gram tørrede blade fra hampplanter, 5,2 gram rygbart skunk, 4 gram hash og diverse rygeremedier til hashrygning

 

II

Begge de tiltalte

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, for T1 straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.,

ved i en længere periode frem til den 26. februar 2013 på T2s bopæl (…), i forening med henblik på videreover­dragel­se til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

 1. at have dyrket ikke under 9 skunkplanter svarende til ikke under 276 gram hash af gennemsnitskvalitet, og

 

 1. at have været i besiddelse af diverse rygeremedier til hashrygning.

 

III

T1

 

våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2,

 

ved tirsdag den 26. februar 2013 ca. kl. 10.00 i (…), at have været i besiddelse af 27 stk. patroner af forskellige kalibre

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte idømmes følgende ubetingede straffe:

 

T1: Fængsel i omkring 1 år 6 måneder.

T2: Fængsel i 40-50 dage.

 

Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at der hos de tiltalte, og i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, foretages konfiskation af følgende, og af politiet i bevaring tagne, effekter:

 

16 hampplanter af en samlet størrelse på 1.168 cm,

skunk, fundet ved EL-måler, på 22,8 gram,

pose indeholdende tørre skunkkviste på 182,8 gram,

krukke indeholdende hampfrø,          

salgspose indeholdende stor mængde hampfrø,

salgspose med hampfrø "Donsk frá 2010",

salgspose med hampfrø "Gamer Gent frá NJ",

saks brugt til hampplanter,

el-installationer fra væksthus: 2 x timere, 2 x omformere, 3 x forlængere, 1 x thermometer, 6 brugte spande + gødning,

2 x lysarmatur med 400w og 600w pære. 2 x stue lysarmatur med hver to 36 w pære

Udluftningssystem, blæsere og slanger

Cirkel beholder, indeholder hampfrø

Beholder indeholdende, 5,2 g. skunk

Kop indeholdende hvidt pulver

Hjemmelavet rygepibe

Patroner

2,7 g. tørre hampkviste.

Kaffekværn indeholdende hamp.

digitalkamera

Hvid grinder i to dele

Kop med 3 sprøjter og staniol

Grøn beholder med hamp rester, foldekniv med hamprester på klingen og metalpind til rygepibe.

En klump hash, 4 gram, fundet på badeværelset.

1 stk. bong og stanniol

2 stk. foldeknive samt sømdykker med skunk- og hashrester

Hampplante - 80 cm

2 stk. pibehoveder, jointpapir og askebæger med hampfrø

3 stk. bonger

lille papkasse (cigaretkarton) med diverse rygeremedier

glashashpibe

8 stk. stiklinger

2 stk. lysarmatur, 8 potte og vandforstøver

3 stk. spande og muldrester

Beholder med 27 stk. afskudte og uafskudte patroner af forskellig kalibre.

 

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig i forhold I a og c, forhold II samt forhold III, idet han dog har bestridt, at han har dyrket skunkplanter "i en længere periode", at hans dyrkning af skunkplanter er sket "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag", at de 16 og 9 skunkplanter i forhold I og II har kunnet give et udbytte svarende til henholdsvis 733 og 276 gram hash af gennemsnitskvalitet, samt at forhold II er begået i forening med T2.

Endvidere har tiltalte nægtet sig skyldig i forhold I b, idet han angiveligt aldrig har brugt frø i sin produktion af skunkplanter, ligesom de fundne frø var mindst 10 år gamle og ubrugelige og rent faktisk "blot lå på stedet" uden formål. Også for dette forholds vedkommende har tiltalte bestridt, at frøene ved brug og avl af skunkplanter ville kunne give 8.418 gram hash af gennemsnitskvalitet.

T2 har nægtet sig skyldig, idet han angiveligt hverken har dyrket eller ejet de omtalte skunkplanter og/eller de i anklageskriftet nævnte ryge­remedier til hashrygning.

Hvad angår den nedlagte konfiskationspåstand har de tiltalte taget bekræftende til genmæle.

T1 er tidligere straffet:

ved herværende rets dom af 4. november 2008 med fængsel i 40 dage for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Tiltalte T2 er ikke tidligere straffet.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte samt vidne­forklaring af V1 og V2.

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

 

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapporter samt fotos af gerningsstederne og de her gjorte fund af planter m.v.

 

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en erklæring af 10. april 2013. Af denne - der vedrører forhold I - fremgår det blandt andet:

 

"...

Effekt nr.: 17 1 effekt

...

Udseende: Tørrede plantedel, højde ca. 26 cm

 

Mængde: 7,8 g, vægt af rygbart materiale 6,0

...

Bemærkninger: Renheden er bestemt i det rygbare materiale (tørrede blomster/blade). Af denne mængde "skunk" med 10 % THC kan produceres 7,5 g hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

 

Effekt nr.: Ikke oplyst 1 effekt

...

Udseende: Tørrede planter med blade og blomster, højde ca. 80 cm

 

Mængde: 5 planter, 850,5 g (oplyst vådvægt), 174 g (tørvægt), vægt af rygbart materiale 113 g

...

Bemærkninger: Vægttab ved tørring ca. 80 %. Renheden er bestemt i det rygbare materiale (tørrede blomster/blade).

Af disse 5 planter med 3 % THC kan produceres 42,4 g hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC). Af 16 planter vil der således kunne produceres 136 g hash af gennemsnitskvalitet.

...

Når der ikke findes målinger på høstmodne planter fra den aktuelle lokalitet, anvendes gennemsnitsværdier baseret på tidligere sager. Seneste estimat er baseret på sager fra april 2008 - november 2012, se bilag s. 4 - 5. Heraf fremgår, at det gennemsnitlige høstudbytte er 46 g marihuana pr. plante (8 g - 97 g) med et THC-indhold på gennemsnitligt 12 % (6 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarer således til THC-indholdet i 69 g (10 g - 154 g) hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

 

Det er oplyst, at der er beslaglagt i alt 16 planter.

 

Hvis disse havde været gennemsnitlige mht. størrelse og styrke, ville de kunne give følgende udbytte:

 

Rygbart materiale (marihuana): 16 x 46 g = 736 g = 0,74 kg.

 

Hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC): 16 x 69 g = 1104 g = 1,1 kg ".

 

I relation til de i forhold II omhandlede planter har Afdelingen den 3. maj 2013 afgivet en erklæring, hvori det anføres:

 

"...

Når der ikke findes målinger på høstmodne planter fra den aktuelle lokalitet, anvendes gennemsnitsværdier baseret på tidligere sager. Seneste estimat er baseret på sager fra april 2008 - november 2012, se bilag s. 2 - 3. Heraf fremgår, at det gennemsnitlige høstudbytte er 46 g marihuana pr. plante (8 g - 97 g) med et THC-indhold på gennemsnitligt 12 % (6 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarer således til THC-indholdet i 46 g (7 g - 103 g) hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC).

 

Det er oplyst, at der er beslaglagt i alt 9 planter.

 

Disse vil således gennemsnitligt kunne give følgende udbytte:

 

Rygbart materiale (marihuana): 9 x 46 g = 414 g = 0,41 kg (variationsinter-val: 72 g - 0,87 kg).

 

Hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC): 9 x 46 g = 414 g = 0,41 kg (variationsinterval: 63 g - 0,93 kg)".

 

Herudover har Afdelingen den 24. maj 2013 afgivet en erklæring, hvori man blandt andet udtaler:

 

"...

Hash af gennemsnitskvalitet:

 

Frem til april 2013 blev der til grundlag for beregningerne anvendt en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 8 %.

...

I løbet af 2012 bemærkede de retskemiske afdelinger, at hashen tilsyneladende var blevet stærkere. De tre retskemiske afdelinger lavede derfor en ny opgørelse, som bekræftede dette. Det blev besluttet at anvende en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 12 %, hvilket er gennemsnitsværdien for de eeneste 5 år. Ændringen blev sat i kraft i april 2013.

 

Udbytte og kvalitet af marihuana fra skunklaboratorier:

 

I marts 2011 lavede de tre retskemiske afdelinger en fælles opgørelse over data fra skunklaboratorier i Danmark fra april 2008 til marts 2011. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 43 g marihuana (15 g - 88 g) med et TDC-indhold på 14 % (9 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarede således til THC-indholdet i 75 g hash af daværende gennemsnitskvalidet (8 % THC) (23 g - 154 g).

 

I november 2012 blev opgørelsen opdateret med data fra nye skunklaboratorier, således at den nu baseredes på data fra april 2008 til november 2012. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 46 g marihuana (8 g  - 97 g) med et THC-indhold på 12 % (6 % - 21 %)

...

April 2012: Med den ændrede gennemsnitskoncentration af THC-indhold i hash til 12 %, svarer THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante nu til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC) (7 g - 103 g)".

 

På baggrund af de beskrevne ændringer i gennemsnitskoncentrationen af THC-indholdet i hash, har anklagemyndigheden foretaget de hertil svarende korrektioner i anklageskriftets angivelse af planternes THC-indhold omregnet til hash af gennemsnitskvalitet.

 

Hvad angår frø, har Afdelingen den 3. juli 2013 afgivet følgende udtalelse:

 

"Hvor mange procent af de plantede frø når i gennemsnit det høstmodne stadie ved dyrkning af skunkplanter i skunklaboratorium? Hvor stort svind vil der således være i gennemsnit ved plantning af skunk frø?

Det er vanskeligt at finde dokumenterede oplysninger om dette. Et enkelt chat-indlæg indikerer en succes-rate på 50 % til over 90 % afhængig af sorten. Man burde dog nok kunne forvente, at erfarne gartnerer vil kunne opnå en succes-rate i den høje ende. Forhandlere af frø lover typisk en succes- rate tæt på 100 %.

Man kan købe enten frø, som er blandet han- og hunkøn, og så vil man normalt fjerne han-planterne, når planterne har nået et stadie, hvor man kan se forskel på han- og hunplanter. Man kan ikke umiddelbart se forskel på frø af hhv. han- og hunkøn. Derimod kan man producere rene “hunfrø”. Disse kan købes under navnet “feminized cannabis seeds”.

Hvis vi antager en succes-rate på 75 % for rene “hunfrø” (dvs. et svind på 25 %), vil det svare til en succes-rate på 38 % for blandede frø.

Er der samme svind ved plantning af stiklinger som ved plantning af frø? Hvis ikke, hvor stort er svindet i gennemsnit ved plantning af stiklinger?

En stikling er et sideskud fra en voksen cannabisplante, som afklippes og plantes i en potte for sig selv. Hvis stiklingen slår rod, vil den kunne vokse op til en fuldvoksen cannabisplante, som er genetisk nært beslægtet med moderplanten. Det betyder, at man er sikker på kun at få hunplanter. Det må antages, at en vis andel af et hold nyplantede stiklinger kan gå til grunde, før de slår rod, afhængig af vækstbetingelserne, erfaringsniveauet hos den person, som dyrker stiklingerne og eventuelt også af sorten af cannabisplanter.

Fra tidligere sager med opdyrkning af stiklinger er der ingen konkrete informationer om, hvor stor en overlevelse man kan forvente. I enkelte sager har man opdyrket et meget stort antal stiklinger i et forholdsvist lille væksthus. Dette betyder, at der i det pågældende væksthus ikke har været plads til alle de fuldvoksne planter. Årsagen kan enten være, at man forventer en lav overlevelse blandt de nyplantede stiklinger, eller at man eksporterer stiklinger til andre væksthuse. I hovedparten af sager med opdyrkning af stiklinger observeres imidlertid, at man kun planter det antal stiklinger, som man har plads til i det pågældende væksthus. Hvis der således er plads til 200 fuldvoksne planter i væksthuset, opdyrkes der også kun ca. 200 stiklinger. Dette forhold indikerer, at man kan forvente en stor overlevelse blandt stiklingerne.

Det er jf. ovenstående forklaring ikke muligt at fremkomme med en præcis angivelse af overlevelsen blandt stiklinger. Det anses dog for sandsynligt, at 75-100 % vil kunne overleve, hvis pasning og vækstbetingelser er optimale."

Rettens begrundelse og resultat:
T1
 har erkendt, at han på sin daværende bopæl på (…) har dyrket - og på ransagningstidspunktet den 26. april 2013 været i besiddelse af - de i anklageskriftets forhold I, punkt a og c, nævnte 16 skunkplanter, henholdsvis de her angivne kvanta blade fra hampplanter, rygbar skunk og hash samt diverse remedier til hashrygning. Endvidere har han erkendt, at han på samme tidspunkt, og angiveligt selv, havde de under forhold II angivne 9 skunkplanter under opdyrkning i nabohuset, (…), hvor tiltalte T2 havde sin bopæl. Endelig har han erkendt, at også de rygeremedier, der blev fundet på sidstnævnte adresse, tilhører ham.

I overensstemmelse med indholdet af den afgivne retskemiske erklæring af 10. april 2013 havde 5 af de 16 planter i forhold I a (i det rygbare materiale på 113 g med 3 % THC) et THC-indhold, der omregnet efter den supplerende erklæring af 24. maj 2013 svarer til 28,3 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC). Hertil kommer de resterende, og fra samme lokalitet hidrørende, 11 planter, der ikke er undersøgt, men som ud fra en gennemsnitsberegning af de 5 planter har haft et samlet THC-indhold svarende til 62,3 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). For de 16 planter giver dette således i alt 90,6 g hash af nævnte gennemsnitskvalitet.

Henset hertil, og idet Retskemisk Afdeling ifølge V2´s forklaring som hovedregel kun analyser høstmodne planter, findes det efter en samlet vurdering overvejende betænkeligt at lægge mere og andet til grund, end at de 16 planter samt skunken m.v. under punkt c i alt har haft et THC-indhold, der mindst svarer til 100 g gram hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

Ingen af de i forhold II nævnte planter er blevet undersøgt på Retskemisk Afdeling, der i sin erklæring af 3. maj 2013 udtaler, at man i så fald anvender en gennemsnitsværdi pr. plante, der svarer til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). Som det fremgår af de optagne fotos, er der tale om meget små stiklinger, hvor succes-raten ifølge den retskemiske erklæring af 3. juli 2013 kan være ned til 75 %, hvilket for de 9 planter vil sige 6,75 planter, der ganget med nævnte gennemsnitsværdi svarer til 310,5 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). 

 

Da der generelt, og blandt andet henset til THC-indholdet i, og udbyttet af, de ovenfor omtalte, og af samme tiltalte dyrkede, 16 skunkplanter, er en betydelig usikkerhed knyttet til beregningen, findes det efter en samlet vurdering skønsmæssigt at kunne lægges til grund, at de 9 planter i alt har haft et THC-indholdt, der svarer til højst 100 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

 

Når henses til, at kassen med de 9 planter/stiklinger var placeret i en helt specielt indrettet kommode på 1. sal i tiltalte T2's hus, findes det - uanset hans benægtelse samt det af tiltalte T1 forklarede - bevist, at han på strafbar måde har medvirket ved fremavlingen af disse, henholdsvis at de på stedet fundne rygeremedier helt eller delvist tilhører ham.

 

Efter det foreliggende, herunder navnligt de forefundne mængder skunkplanter/stiklinger, lægges det yderligere til grund, at dyrkningen af disse til dels har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

 

Herefter, og idet der ikke mod tiltaltes benægtelse samt det i øvrigt foreliggende ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i et ikke nærmere fastlagt tidsrum op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at de tiltale har gjort gjort sig skyldige i overensstemmelse med den i anklageskriftets forhold I a og c samt II rejste tiltale.

 

Ved tiltalte T1 uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, findes det endvidere bevist, at han på tid og sted som anført i anklageskriftets forhold III har været i besiddelse af 27 stk. patroner af forskellige kalibre, og således gjort sig skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2.

 

Hvad angår de hos tiltalte T1 fundne hampefrø, må det lægges til grund, at besiddelsen af disse er fuldt lovligt og således ikke i strid med hverken lovgivningen om euforiserende stoffer eller andre retsforskrifter. Som det fremgår af tiltaltes forklaring, benytter han stort set kun stiklinger, der i forhold til frø forhøjer succes-raten fra 38 til 75 %. Det er endvidere ubestridt, at selve dyrkningen af skunkplanter i sig selv giver et biprodukt i form af et større eller mindre antal frø. Hertil kommer, at der hos tiltalte ikke er fundet tegn på, eller noget der i øvrigt indicerer, at han ved iværksat spiring eller lignende har haft konkrete planer om, eller forsæt til, at gøre brug af frøene.

 

Henset til det anførte, og alene på baggrund af det indrettede vækstrum samt de på bopælen fundne frø, findes det overvejende betænkeligt at karakterisere dette som "handlinger", der tilsigter at fremavle planter, der - helt eller delvist - svarer til mængden af frø.

 Som følge heraf frifindes tiltalte i forhold I b.

 De forskyldte straffes fastsættes for:

 Tiltalte T1: efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, samt efter våbenlovens § 7, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, til fængsel i 40 dage.

Tiltalte T2: efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, til fængsel i 20 dage.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på antallet af skunkplanter/mængden af euforiserende stoffer, tiltalte T1s tidligere vandel, samt at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

Den af anklagemyndigheden nedlagte konfiskationspåstand tages i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, til følge, således som nærmere nedenfor bestemt.

 

Henset til resultatet af det strafferetlige skyldspørgsmål samt at sagen har været behandlet i et større sagskompleks med et heraf følgende uforholdsmæssigt stort tidsforbrug, findes der med hensyn til sagens omkostninger at burde forholdes som nærmere nedenfor bestemt.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

T1, straffes med fængsel i 40 dage.
T2, straffes med fængsel i 20 dage.

Hos de tiltalte konfiskeres:

 

16 hampplanter af en samlet størrelse på 1.168 cm,

skunk, fundet ved EL-måler, på 22,8 gram,

pose indeholdende tørre skunkkviste på 182,8 gram,

krukke indeholdende hampfrø,          

salgspose indeholdende stor mængde hampfrø,

salgspose med hampfrø "Donsk frá 2010",

salgspose med hampfrø "Gamer Gent frá NJ",

saks brugt til hampplanter,

el-installationer fra væksthus: 2 x timere, 2 x omformere, 3 x forlængere, 1 x thermometer, 6 brugte spande + gødning,

2 x lysarmatur med 400w og 600w pære. 2 x stue lysarmatur med hver to 36 w pære,

Udluftningssystem, blæsere og slanger

Cirkel beholder, indeholder hampfrø

Beholder indeholdende, 5,2 g. skunk

Kop indeholdende hvidt pulver

Hjemmelavet rygepibe

Patroner

2,7 g. tørre hampkviste.

Kaffekværn indeholdende hamp.

digitalkamera

Hvid grinder i to dele

Kop med 3 sprøjter og staniol

Grøn beholder med hamp rester, foldekniv med hamprester på klingen og metalpind til rygepibe.

En klump hash, 4 gram, fundet på badeværelset.

1 stk. bong og stanniol

2 stk. foldeknive samt sømdykker med skunk- og hashrester

Hampplante - 80 cm

2 stk. pibehoveder, jointpapir og askebæger med hampfrø

3 stk. bonger

lille papkasse (cigaretkarton) med diverse rygeremedier

glashashpibe

8 stk. stiklinger

2 stk. lysarmatur, 8 potte og vandforstøver

3 stk. spande og muldrester

patroner

 

De tiltalte betaler de dem vedrørende sagsomkostninger, dog således, at statskassen endeligt afholder halvdelen af salæret til den for tiltalte T1 beskikkede forsvarer og 2/3 af salæret til den for tiltalte T2 beskikkede forsvarer.

 ----------------

 

D O M

 

afsagt den 24. februar 2014
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod

T1
født den  (…)
boende (…)


og

T2
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 8. november 2013.

T1

og

T2

er tiltalt for overtrædelse af:

 

I

 

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1 - for T2s vedkommende, jf. straf-felovens § 23, medvirken,

 

ved i en længere periode frem til den 27. februar 2013 på T2s bopæl (…), i forening og med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

 1. at have dyrket ikke under 64 skunkplanter svarende til ikke under 2.044 gram hash af gennemsnitskvalitet, og

 

 1. at have dyrket og høstet 18 skunkplanter svarende til ikke under 574 gram hash af gennemsnitskvalitet, og

 

 1. at have været i besiddelse af 269 gram rygbart skunk og diverse rygeremedier til hashrygning,

 

hvorved T2 ved råd, dåd eller på lignende måde medvirkede til ved at lade T1 bruge et eller flere rum af beboelseshuset som dyrkningsareal, ligesom hun var med til at betale helt/delvist for det øgede strømforbrug, som skunkproduktionen krævede, og lejlighedsvis selv røg skunk fra produktionen.

T1:

II

 

 • 3, jf. § 1, stk. 2, 1 anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundheds-ministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste B, nr. 12 og jf. liste A, nr. 1,

 

ved den 27. februar 2013 på bopælen (...), med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

 1. at have været i besiddelse af 93 gram skunk, og

 

 1. at have forsøgt at fremstille ikke mindre end 219 yderligere skunkplanter med henblik på at producere/skaffe sig og/eller andre ikke under 3.818 gram hash af gennemsnitskvalitet, idet tiltalte var i besiddelse af 219 hampfrø og laboratorieudstyret til at gennemføre en løbende produktion

 

 1. at have været i besiddelse af diverse rygeremedier til hashrygning

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, de tiltalte idømmes følgende straffe:

T1: Ubetinget fængsel i ikke under 1 år 6 måneder

T2: en betinget fængselsstraf.

Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at der hos de tiltalte, og i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, foretages konfiskation af følgende, og af politiet i bevaring tagne, effekter.

 

40 hampplanter af en samlet størrelse på 1.636 cm,

24 stiklinger fra væksthus 2. Alle i størrelse 5-10 cm i højden,

3 lamper med solskærm fra LAB 1 og 2,

Udluftning fra lab 1, to forlængere, 2 vifter og 2xtermometer,

Umformer og udluftning fra lab 2,

To sæt lysarmatur med to 18 watt pærer hver. Fra skab i lab 2,

Spande osv. til at vande planterne,

To rygepiber,

Tørre hampkviste, vejet til 28,68 gram,

Tørre hampkviste, vejet til 43,34 gram,

Tørre topskud, vejet til 78,5 gram,

Karamelæske med 62,64 gram hampblade,

Saks, brugt til hampplanter,

51 potter i flere størrelser,

Udstyr til væksthus: blæser, pære og termometer,

To piber og krukke med hash rester,

21 spande, ca. 2-4 liter,

30 spande, 1-2 liter,

9 små potter til stiklinge,

3 stk. vandforstøver,

En pot indeholdende ca. 30 tørre hampkviste, 56 gram,

Digital vægt,

Afskårne stilke samt skunkstøv: 91,5 g,

Grinder med skunkrester,

Hashpibe og jointpapir,

To skåle brugt til skunkknusning m.v.,

Æske med skunkrester og tomme frøbeholdere,

4 stk. beholdere med hampfrø,

3 stk. topskud: 2,0 gram,

Saks, skruetrækker samt to askebægre med skunk og hashrester,

Bundt med pølsemandsposer ca. 100 stk.,

1 stk. bong.

 

T1har erkendt sig skyldig i forhold I, idet han dog har bestridt, at han har dyrket skunkplanter "i en længere periode", at hans dyrkning af skunkplanter er sket "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag" at de under punkt a og b nævnte 92 skunkplanter har kunnet give et udbytte svarende til 2.618 gram hash af gennemsnitskvalitet, samt at T1 har været i besiddelse af en sådan mængde rygbar skunk som anført under punkt c.

Hvad angår forhold II har T1 alene erkendt sig skyldig i tiltalen under punkt c - besiddelse af diverse rygeremedier til hashrygning.

T2 har i det hele nægtet sig skyldig.

Hvad angår den nedlagte konfiskationspåstand har de tiltalte taget bekræftende til genmæle.

T1er tidligere straffet:

 

ved                herværende rets dom af 5. august 2004 med hæfte i 20 dage for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer

s a m t

ved                herværende rets dom af af 14. maj 2007, som stadfæstet ved Østre Landsrets dom af 11. september 2007, med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

T2 er ikke tidligere straffet.

 

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte samt vidne­forklaring af V1, V2 og  retskemiker, V3.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapporter, kontoudtog, beregninger/opgørelser over el-forbruget samt fotos af gerningsstederne og de her gjorte fund af planter m.v.

 

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en erklæring af 30. april 2013. Af denne - der vedrører forhold I - fremgår det blandt andet:

 

"...

Effekt nr.: 63 1 effekt

...

Udseende: Tørrede plantedele

 

Mængde: 68,5 g

...

Bemærkninger: Af denne mængde "skunk" med 15 % THC kan produceres 128 g hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

 

Effekt nr.: Ikke oplyst 1 effekt

...

Udseende: Tørrede planter med blomster og få blade, højde ca. 47 cm

 

Mængde: 4 planter, 179,9 g (oplyst vådvægt), 91,3 g (tørvægt), vægt af rygbart materiale 73,0 g

...

Bemærkninger: Vægttab ved tørring ca. 49 %. Renheden er bestemt i det rygbare materiale (tørrede blomster/blade).

Af disse 4 planter med 21 % THC kan produceres 192 g hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC). Af 64 planter vil der således kunne produceres 3066 g = 3,1 kg hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

...

Når der ikke findes målinger på høstmodne planter fra den aktuelle lokalitet, anvendes gennemsnitsværdier baseret på tidligere sager. Seneste estimat er baseret på sager fra april 2008 - november 2012, se bilag s. 4 - 5. Heraf fremgår, at det gennemsnitlige høstudbytte er 46 g marihuana pr. plante (8 g - 97 g) med et THC-indhold på gennemsnitligt 12 % (6 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarer således til THC-indholdet i 69 g (10 g - 154 g) hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

 

Det er oplyst, at der er beslaglagt i alt 64 planter.

 

Hvis disse havde været gennemsnitlige mht. størrelse og styrke, ville de kunne give følgende udbytte:

 

Rygbart materiale (marihuana): 64 x 46 g = 2944 g = 2,9 kg.

 

Hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC): 64 x 69 g = 4416 g = 4,4 kg ".

 

Herudover har Afdelingen den 24. maj 2013 afgivet en erklæring, hvori man blandt andet udtaler:

 

"...

Hash af gennemsnitskvalitet:

 

Frem til april 2013 blev der til grundlag for beregningerne anvendt en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 8 %.

...

I løbet af 2012 bemærkede de retskemiske afdelinger, at hashen tilsyneladende var blevet stærkere. De tre retskemiske afdelinger lavede derfor en ny opgørelse, som bekræftede dette. Det blev besluttet at anvende en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 12 %, hvilket er gennemsnitsværdien for de eeneste 5 år. Ændringen blev sat i kraft i april 2013.

 

Udbytte og kvalitet af marihuana fra skunklaboratorier:

 

I marts 2011 lavede de tre retskemiske afdelinger en fælles opgørelse over data fra skunklaboratorier i Danmark fra april 2008 til marts 2011. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 43 g marihuana (15 g- 88 g) med et TDC-indhold på 14 % (9 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarede således til THC-indholdet i 75 g hash af daværende gennemsnitskvalidet (8 % THC) (23 g - 154 g).

 

I november 2012 blev opgørelsen opdateret med data fra nye skunklaboratorier, således at den nu baseredes på data fra april 2008 til november 2012. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 46 g marihuana (8 - 97 g) med et THC-indhold på 12 % (6 % - 21 %)

...

April 2012: Med den ændrede gennemsnitskoncentration af THC-indhold i hash til 12 %, svarer THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante nu til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC) (7 g - 103 g)".

 

På baggrund af de beskrevne ændringer i gennemsnitskoncentrationen af THC-indholdet i hash, har anklagemyndigheden foretaget de hertil svarende korrektioner i anklageskriftets angivelse af planternes THC-indhold omregnet til hash af gennemsnitskvalitet.

 

Hvad angår frø, har Afdelingen den 3. juli 2013 afgivet følgende udtalelse:

 

"Hvor mange procent af de plantede frø når i gennemsnit det høstmodne stadie ved dyrkning af skunkplanter i skunklaboratorium? Hvor stort svind vil der således være i gennemsnit ved plantning af skunk frø?

Det er vanskeligt at finde dokumenterede oplysninger om dette. Et enkelt chat-indlæg indikerer en succes-rate på 50 % til over 90 % afhængig af sorten. Man burde dog nok kunne forvente, at erfarne gartnerer vil kunne opnå en succes-rate i den høje ende. Forhandlere af frø lover typisk en succes- rate tæt på 100 %.

Man kan købe enten frø, som er blandet han- og hunkøn, og så vil man normalt fjerne han-planterne, når planterne har nået et stadie, hvor man kan se forskel på han- og hunplanter. Man kan ikke umiddelbart se forskel på frø af hhv. han- og hunkøn. Derimod kan man producere rene “hunfrø”. Disse kan købes under navnet “feminized cannabis seeds”.

Hvis vi antager en succes-rate på 75 % for rene “hunfrø” (dvs. et svind på 25 %), vil det svare til en succes-rate på 38 % for blandede frø.

Er der samme svind ved plantning af stiklinger som ved plantning af frø? Hvis ikke, hvor stort er svindet i gennemsnit ved plantning af stiklinger?

En stikling er et sideskud fra en voksen cannabisplante, som afklippes og plantes i en potte for sig selv. Hvis stiklingen slår rod, vil den kunne vokse op til en fuldvoksen cannabisplante, som er genetisk nært beslægtet med moderplanten. Det betyder, at man er sikker på kun at få hunplanter. Det må antages, at en vis andel af et hold nyplantede stiklinger kan gå til grunde, før de slår rod, afhængig af vækstbetingelserne, erfaringsniveauet hos den person, som dyrker stiklingerne og eventuelt også af sorten af cannabisplanter.

Fra tidligere sager med opdyrkning af stiklinger er der ingen konkrete informationer om, hvor stor en overlevelse man kan forvente. I enkelte sager har man opdyrket et meget stort antal stiklinger i et forholdsvist lille væksthus. Dette betyder, at der i det pågældende væksthus ikke har været plads til alle de fuldvoksne planter. Årsagen kan enten være, at man forventer en lav overlevelse blandt de nyplantede stiklinger, eller at man eksporterer stiklinger til andre væksthuse. I hovedparten af sager med opdyrkning af stiklinger observeres imidlertid, at man kun planter det antal stiklinger, som man har plads til i det pågældende væksthus. Hvis der således er plads til 200 fuldvoksne planter i væksthuset, opdyrkes der også kun ca. 200 stiklinger. Dette forhold indikerer, at man kan forvente en stor overlevelse blandt stiklingerne.

Det er jf. ovenstående forklaring ikke muligt at fremkomme med en præcis angivelse af overlevelsen blandt stiklinger. Det anses dog for sandsynligt, at 75-100 % vil kunne overleve, hvis pasning og vækstbetingelser er optimale."

Rettens begrundelse og resultat:

T1 har erkendt, at han på T2's daværende bopæl (…) har dyrket - og på ransagningstidspunktet den 27. februar 2013 været i besiddelse af - de i anklageskriftets forhold I, punkt a, nævnte 64 skunkplanter, henholdsvis at han har dyrket og høstet yderligere 18 skunkplanter, jf. punkt b. Endvidere har han erkendt, at han på samme tid og sted var i besiddelse af diverse rygeremedier samt et vist kvantum rygbar skunk. Endelig har han erkendt, at han samme dag på sin bopæl på (…) var i besiddelse af de i anklageskriftets forhold II, punkt C, beskrevne rygeremedier.

I overensstemmelse med indholdet af den retskemiske erklæring af 30. april 2013 havde 4 af de 64 planter i forhold I a (i det rygbare materiale på 73 g med 21 % THC) et THC-indhold, der omregnet efter den supplerende erklæring af 24. maj 2013 svarer til 128 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC). Hertil kommer de resterende, og fra samme lokalitet hidrørende, 60 planter, der ikke er undersøgt, men som ud fra en gennemsnitsberegning af de 4 planter har haft et samlet THC-indhold svarende til 1.920 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). For de 64 planter giver dette således i alt 2.044 g hash af nævnte gennemsnitskvalitet.

Henset hertil, og ud fra en tilsvarende gennemsnitsværdi for så vidt angår de yderligere 18 dyrkede og høstede planter under punkt b, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de 82 planter i alt har haft et THC-indhold, der mindst svarer til 2.600 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

Til dette kommer, at der under ransagningen også er fundet en mængde rygbar skunk, der er opvejet til 269 gram og blandt andet bestod af topskud, der ifølge Retskemisk Afdelings ovennævnte erklæring indeholdt 15 % THC, hvilket omregnet svarer til 85,6 gram hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

Foruden dette må det lægges til grund, at der under ransagningen hos T1s adresse på (…) blev fundet 93 gram skunk, hvis indhold af THC ikke er blevet undersøgt og/eller på anden måde godtgjort. Uanset tiltaltes benægtelse findes det bevist, at såvel denne som skunken fundet på (…) tilhører ham.

Efter det foreliggende, herunder navnligt det store antal skunkplanter samt mængden af rygbar skunk, der er fundet under de foretagne ransagninger, lægges det yderligere til grund, at dyrkningen og besiddelsen til dels har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

Herefter, og idet der ikke mod tiltaltes benægtelse samt det i øvrigt foreliggende er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i et ikke nærmere fastlagt tidsrum op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at tiltale har gjort gjort sig skyldige i overensstemmelse med den i anklageskriftets forhold I samt II a og c rejste tiltale.

 

Efter bevisførelsen, herunder det fremkomne om husets indretning og brug, findes det mod T2s benægtelse, og alene på baggrund af en mulig lugt af hampplanter, ikke ganske med den for strafferetlig domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at hun har haft et sådant kendskab til sin søn, tiltalte T2s, ovenfor beskrevne aktiviteter og besiddelser, at hun på strafbar måde har medvirket til frembringelsen af de i forhold I beskrevne skunkplanter og/eller besiddelsen af de fundne 269 g rygbar skunk og diverse rygeremedier.

 Af samme årsag frifindes T2 for den mod hende rejste tiltale.

 Hvad angår de hos T1fundne hampefrø, må det lægges til grund, at besiddelsen af disse er fuldt lovligt og således ikke i strid med hverken lovgivningen om euforiserende stoffer eller andre retsforskrifter. Som det fremgår af tiltaltes forklaring, benytter han såvel frø som stiklinger, når han avler skunkplanter. Det er endvidere ubestridt, at selve dyrkningen af skunkplanter i sig selv giver et biprodukt i form af et større eller mindre antal frø. Hertil kommer, at der hos tiltalte ikke er fundet tegn på, eller noget der i øvrigt indicerer, at han ved iværksat spiring eller lignende har haft konkrete planer om, eller forsæt til, at gøre brug af frøene.

Henset til det anførte, og alene på baggrund af det indrettede vækstrum samt de på bopælen fundne frø, findes det overvejende betænkeligt at karak-terisere dette som "handlinger", der tilsigter at fremavle planter, der - helt eller delvist - svarer til mængden af frø.

Som følge heraf frifindes tiltalte i forhold I b.

Den T1 forskyldte straf findes efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, passende at burde bestemmes til fængsel i 8 måneder.

 

Der er ved strafudmålingen navnligt lagt vægt på mængden af planter og mængden af euforiserende stoffer, henholdsvis at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

Hos T1- der i så henseende har taget bekræftende til genmæle - foretages der endvidere konfiskation, således som nærmere nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

Henset til resultatet af det strafferetlige skyldspørgsmål samt at sagen har været behandlet i et større sagskompleks med et heraf følgende uforholds-mæssigt stort tidsforbrug, findes halvdelen af salæret til den for T1beskikkede forsvarer at burde afholdes endeligt af statskassen.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

T1, straffes med fængsel i 8 måneder.
T2, frifindes.

Hos T1 konfiskeres følgende af politiet i bevaring tagne effekter:

 

40 hampplanter af en samlet størrelse på 1.636 cm,

24 stiklinger fra væksthus 2. Alle i størrelse 5-10 cm i højden,

3 lamper med solskærm fra LAB 1 og 2,

Udluftning fra lab 1, to forlængere, 2 vifter og 2xtermometer,

Umformer og udluftning fra lab 2,

To sæt lysarmatur med to 18 watt pærer hver. Fra skab i lab 2,

Spande osv. til at vande planterne,

To rygepiber,

Tørre hampkviste, vejet til 28,68 gram,

Tørre hampkviste, vejet til 43,34 gram,

Tørre topskud, vejet til 78,5 gram,

Karamelæske med 62,64 gram hampblade,

Saks, brugt til hampplanter,

51 potter i flere størrelser,

Udstyr til væksthus: blæser, pære og termometer,

To piber og krukke med hash rester,

21 spande, ca. 2-4 liter,

30 spande, 1-2 liter,

9 små potter til stiklinge,

3 stk. vandforstøver,

En pot indeholdende ca. 30 tørre hampkviste, 56 gram,

Digital vægt,

Afskårne stilke samt skunkstøv: 91,5 g,

Grinder med skunkrester,

Hashpibe og jointpapir,

To skåle brugt til skunkknusning m.v.,

Æske med skunkrester og tomme frøbeholdere,

4 stk. beholdere med hampfrø,

3 stk. topskud: 2,0 gram,

Saks, skruetrækker samt to askebægre med skunk og hashrester,

Bundt med pølsemandsposer ca. 100 stk.,

1 stk. bong.

 

T1betaler de ham vedrørende sagsomkostninger, dog således, at halvdelen af salæret til den for ham beskikkede forsvarer afholdes endeligt af statskassen. 

De T2 vedrørende sagsomkostninger afholdes endeligt af statskassen.

______________________

 

 

D O M

 

afsagt den 28. februar 2014
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod

T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 13. november 2013.

 

T

 

er tiltalt for overtrædelse af:

 • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1,

ved i perioden medio februar 2013 til den 10. april 2013 kl. 14.30 på sin bo­pæl (…), med henblik på videreover­dragel­se til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag og til eget brug, at have dyrket ikke under 3 skunkplanter svarende til 138 gram hash af gen­nemsnitskvalitet samt at have været i besiddelse af diverse rygeremedier til hashrygning

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes en kortere ubetinget fængselsstraf, subsidiært en bøde på 4.500,00 kr.

Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at der hos T, og i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, foretages konfiskation af følgende af politiet i bevaring tagne effekter:

 

 • 3 hampplanter, henholdsvis på 28 cm, 26 cm og 37 cm, ikke høstmodne,
 • Lysarmatur, 400 w,
 • Lysarmatur fra lygtepæl,
 • Vifte,
 • Strøm transformer,
 • 2 stk. ventilationsvifter,
 • 3 stk. gødning dunke,
 • Timer, indstillet til 18/6,
 • Hampfrø,
 • Diverse rygeremedier i “TOMS” æske,
 • Rygebong,
 • 4 stk. knive med hashrester og
 • Tomme muldpotte og underskål,
 • 3 hampplanter, henholdsvis på 28 cm, 26 cm og 37 cm, ikke høstmodne,
 • Lysarmatur, 400 w,
 • Lysarmatur fra lygtepæl,
 • Vifte,
 • Strøm transformer,
 • 2 stk. ventilationsvifter,
 • 3 stk. gødning dunke,
 • Timer, indstillet til 18/6,
 • Hampfrø,
 • Diverse rygeremedier i “TOMS” æske,
 • Rygebong,
 • 4 stk. knive med hashrester og
 • Tomme muldpotte og underskål.

 

T har erkendt sig skyldig, idet han dog har bestridt, at han har dyrket skunkplanter "i en længere periode", at hans dyrkning af skunkplanter er sket "med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag", samt at de 3 skunkplanter har kunnet give et ud-bytte svarende til 138 gram hash af gennemsnitskvalitet.

Hvad angår den nedlagte konfiskationspåstand har T taget bekræftende til genmæle.

T er tidligere straffet:

ved den 14. april 2011 - for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer - at have vedtaget et af Landfogeden (politimesteren) på Færøerne udstedt bødeforelæg på 750,00 kr.

                   

Der er under sagen afgivet forklaring af de T samt vidne­forklaring af politiassistent V1og retskemiker, V2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Endvidere er der blandt andet fremlagt ransagnings- og kosterrapport samt fotos af gerningsstederne og de her gjorte fund af planter m.v.

Herudover har Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, afgivet en erklæring af 12. april 2013. Af denne fremgår det blandt andet:

 

"...

Når der ikke findes målinger på høstmodne planter fra den aktuelle lokalitet, anvendes gennemsnitsværdier baseret på tidligere sager. Seneste estimat er baseret på sager fra april 2008 - november 2012, se bilag s. 2 - 3. Heraf fremgår, at det gennemsnitlige høstudbytte er 46 g marihuana pr. plante (8 g - 97 g) med et THC-indhold på gennemsnitligt 12 % (6 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarer således til THC-indholdet i 69 g (10 g - 154 g) hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC).

 

Det er oplyst, at der er beslaglagt i alt 3 planter.

 

Disse vil således gennemsnitligt kunne give følgende udbytte:

 

Rygbart materiale (marihuana): 3 x 46 g = 138 g = 0,14 kg.

 

Hash af gennemsnitskvalitet (8 % THC): 3 x 69 g = 207 g = 0,21 kg ".

 

Herudover har Afdelingen den 24. maj 2013 afgivet en erklæring, hvori man blandt andet udtaler:

 

"...

Hash af gennemsnitskvalitet:

 

Frem til april 2013 blev der til grundlag for beregningerne anvendt en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 8 %.

...

I løbet af 2012 bemærkede de retskemiske afdelinger, at hashen tilsyneladende var blevet stærkere. De tre retskemiske afdelinger lavede derfor en ny opgørelse, som bekræftede dette. Det blev besluttet at anvende en gennemsnitskoncentration af THC i hash på 12 %, hvilket er gennemsnitsværdien for de eeneste 5 år. Ændringen blev sat i kraft i april 2013.

 

Udbytte og kvalitet af marihuana fra skunklaboratorier:

 

I marts 2011 lavede de tre retskemiske afdelinger en fælles opgørelse over data fra skunklaboratorier i Danmark fra april 2008 til marts 2011. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 43 g marihuana (15 g- 88 g) med et TDC-indhold på 14 % (9 % - 21 %). THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante svarede således til THC-indholdet i 75 g hash af daværende gennemsnitskvalidet (8 % THC) (23 g - 154 g).

 

I november 2012 blev opgørelsen opdateret med data fra nye skunklaboratorier, således at den nu baseredes på data fra april 2008 til november 2012. Det gennemsnitlige udbytte for en høstklar skunkplante for denne periode var 46 g marihuana (8 - 97 g) med et THC-indhold på 12 % (6 % - 21 %)

...

April 2012: Med den ændrede gennemsnitskoncentration af THC-indhold i hash til 12 %, svarer THC-indholdet i en gennemsnitlig høstklar skunkplante nu til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 % THC) (7 g - 103 g)".

 

På baggrund af de beskrevne ændringer i gennemsnitskoncentrationen af THC-indholdet i hash, har anklagemyndigheden foretaget de hertil svarende korrektioner i anklageskriftets angivelse af planternes THC-indhold omregnet til hash af gennemsnitskvalitet.

Hvad angår frø, har Afdelingen den 3. juli 2013 afgivet følgende udtalelse:

 

"Hvor mange procent af de plantede frø når i gennemsnit det høstmodne stadie ved dyrkning af skunkplanter i skunklaboratorium? Hvor stort svind vil der således være i gennemsnit ved plantning af skunk frø?

Det er vanskeligt at finde dokumenterede oplysninger om dette. Et enkelt chat-indlæg indikerer en succes-rate på 50 % til over 90 % afhængig af sorten. Man burde dog nok kunne forvente, at erfarne gartnerer vil kunne opnå en succes-rate i den høje ende. Forhandlere af frø lover typisk en succes- rate tæt på 100 %.

Man kan købe enten frø, som er blandet han- og hunkøn, og så vil man normalt fjerne han-planterne, når planterne har nået et stadie, hvor man kan se forskel på han- og hunplanter. Man kan ikke umiddelbart se forskel på frø af hhv. han- og hunkøn. Derimod kan man producere rene “hunfrø”. Disse kan købes under navnet “feminized cannabis seeds”.

Hvis vi antager en succes-rate på 75 % for rene “hunfrø” (dvs. et svind på 25 %), vil det svare til en succes-rate på 38 % for blandede frø.

Er der samme svind ved plantning af stiklinger som ved plantning af frø? Hvis ikke, hvor stort er svindet i gennemsnit ved plantning af stiklinger?

En stikling er et sideskud fra en voksen cannabisplante, som afklippes og plantes i en potte for sig selv. Hvis stiklingen slår rod, vil den kunne vokse op til en fuldvoksen cannabisplante, som er genetisk nært beslægtet med moderplanten. Det betyder, at man er sikker på kun at få hunplanter. Det må antages, at en vis andel af et hold nyplantede stiklinger kan gå til grunde, før de slår rod, afhængig af vækstbetingelserne, erfaringsniveauet hos den person, som dyrker stiklingerne og eventuelt også af sorten af cannabisplanter.

Fra tidligere sager med opdyrkning af stiklinger er der ingen konkrete informationer om, hvor stor en overlevelse man kan forvente. I enkelte sager har man opdyrket et meget stort antal stiklinger i et forholdsvist lille væksthus. Dette betyder, at der i det pågældende væksthus ikke har været plads til alle de fuldvoksne planter. Årsagen kan enten være, at man forventer en lav overlevelse blandt de nyplantede stiklinger, eller at man eksporterer stiklinger til andre væksthuse. I hovedparten af sager med opdyrkning af stiklinger observeres imidlertid, at man kun planter det antal stiklinger, som man har plads til i det pågældende væksthus. Hvis der således er plads til 200 fuldvoksne planter i væksthuset, opdyrkes der også kun ca. 200 stiklinger. Dette forhold indikerer, at man kan forvente en stor overlevelse blandt stiklingerne.

Det er jf. ovenstående forklaring ikke muligt at fremkomme med en præcis angivelse af overlevelsen blandt stiklinger. Det anses dog for sandsynligt, at 75-100 % vil kunne overleve, hvis pasning og vækstbetingelser er optimale."

Rettens begrundelse og resultat:

T har erkendt, at han på sin daværende bopæl (…) har dyrket - og på ransagningstidspunktet den 10. april 2013 været i besiddelse af - de i anklageskriftet nævnte 3 skunkplanter.

Ingen af disse planter er blevet undersøgt på Retskemisk Afdeling, der i sin erklæring af 12. april 2013 udtaler, at man i så fald anvender en gennemsnitsværdi pr. plante, der svarer til THC-indholdet i 46 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). Som det fremgår af de optagne fotos, er der tale om meget små stiklinger, der ifølge Ts forklaring er fremavlet ved brug af frø, og hvor det endnu ikke var muligt at konstatere, hvorvidt der er tale om han- eller hunplanter. Som det fremgår af den retskemiske erklæring af 3. juli 2013 er der for blandede frø en succes-rate på 38 %, hvilket for de 3 planter vil sige 1,14 planter, der ganget med nævnte gennemsnitsværdi svarer til 52,44 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %). 

Når hertil kommer, at der er en ikke ubetydelig usikkerhed knyttet til gennemsnitsberegningen på 46 g pr. plante, findes det efter en samlet vurdering skønsmæssigt at kunne lægges til grund, at de 3 (1,14) planter i alt har haft et THC-indholdt, der svarer til mindst 40 g hash af gennemsnitskvalitet (12 %).

Efter det foreliggende, herunder navnligt de forefundne mængder skunkplanter/stiklinger, lægges det yderligere til grund, at dyrkningen af disse i et vist mindre omfang har været med henblik på videreoverdragelse eller salg til andre mod et ikke ubetydeligt vederlag.

Herefter, og idet der ikke mod Ts benægtelse samt det i øvrigt foreliggende er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dyrkningen af skunkplanter har fundet sted i en længere periode, men alene i et ikke nærmere fastlagt tidsrum op til ransagningen, findes det i det angivne omfang bevist, at har gjort gjort sig skyldige i overensstemmelse med den i anklageskriftet rejste tiltale.

 Den T forskyldte straf findes efter § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse ur. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, passende - og således som subsidiært påstået af anklagemyndigheden - at burde bestemmes til en bøde på 4.500,00 kr., subsidiært fængsel i 8 dage.

 Der er ved strafudmålingen navnligt lagt vægt på antallet af planter, samt at straffen for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer efter gældende retspraksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

Endvidere tages den af anklagemyndigheden nedlagte konfiskationspåstand - overfor hvilken T har taget bekræftende til genmæle - til følge som nærmere nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Efter alt foreliggende, herunder den nu idømte bødesanktion samt at sagen har været behandlet i et større sagskompleks med et heraf følgende uforholdsmæssigt stort tidsforbrug, findes halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer at burde afholdes endeligt af statskassen.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

T, straffes med en bøde på 4.500,00 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.


Hos T konfiskeres:

 

 • 3 hampplanter, henholdsvis på 28 cm, 26 cm og 37 cm, ikke høstmodne,
 • Lysarmatur, 400 w,
 • Lysarmatur fra lygtepæl,
 • Vifte,
 • Strøm transformer,
 • 2 stk. ventilationsvifter,
 • 3 stk. gødning dunke,
 • Timer, indstillet til 18/6,
 • Hampfrø,
 • Diverse rygeremedier i “TOMS” æske,
 • Rygebong,
 • 4 stk. knive med hashrester og
 • Tomme muldpotte og underskål,
 • 3 hampplanter, henholdsvis på 28 cm, 26 cm og 37 cm, ikke høstmodne,
 • Lysarmatur, 400 w,
 • Lysarmatur fra lygtepæl,
 • Vifte,
 • Strøm transformer,
 • 2 stk. ventilationsvifter,
 • 3 stk. gødning dunke,
 • Timer, indstillet til 18/6,
 • Hampfrø,
 • Diverse rygeremedier i “TOMS” æske,
 • Rygebong,
 • 4 stk. knive med hashrester og
 • Tomme muldpotte og underskål.

 

T betaler sagens omkostninger, dog således, at halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer afholdes endeligt af statskassen.