Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 19. marts 2014

Afsagt dom 19. marts ved Retten på Færøerne

D O M

afsagt den 19. marts 2014

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

T
født den (…) 1997

boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 17. marts 2014.

T er tiltalt for

1.

tyveri efter straffelovens § 276 - ved natten til den 17. januar 2014 i (…) at være brudt ind i (…) på (…), hvor han stjal ca. 5.800 kr.

2.

tyveri efter straffelovens § 276 - ved natten til den 15. februar 2014 i (…) at være brudt ind i (…) på (…), hvor han stjal ca. 400 kr. og nogle nøgler.

3.

tyveri efter straffelovens § 276 – ved den 2. marts 2014 om aftenen í (…) i forening med T1og T2 fra købmandsforretningen (…), hvortil de skaffede sig adgang med en fjernbetjening til garagedøren, som de fandt i en ulåst bil, at have stjålet ca. 10 kartonner cigaretter til en ikke nærmere opgjort værdi.

4.

legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1- ved den 3. marts 2014 ca. kl. 20.30 på (…) at have slået F flere gange i hovedet og på kroppen/armene med et baseballbat, hvorved F pådrog sig et ca. 4 cm stort åbent sår på/ved venstre øre og tab af hørelsen på venstre øre samt brud på venstre albue.

5.

trusler efter straffelovens § 266 - ved i tiden efter den 1. juni 2013 til den 3. marts 2014 flere gange at have truet F, idet tiltalte til F:

- flere gange udtalte, at han ville sende J og A, der tidligere havde udsat F for vold, efter F, eller lignende

- flere gange, herunder telefonisk, udtalte, at han ville slå F, herunder med kniv, eller lignende,

hvilket var egnet til hos F at fremkalde alvorlig frygt for eget liv, helbred eller velfærd.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, samt om konfiskation af et baseballbat.

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1-4 og nægtet sig skyldig i forhold 5.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af F, V, V1, V2 og V3. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt udtalelse fra Børneværnstjenesten på (…) af 17. marts 2014.

Af en politiattest af 4. marts 2014 fremgår, at der ved undersøgelse af F den 3. marts 2014 på skadestuen på Landssygehuset blev konstateret de skader, der fremgår af anklageskriftet.

Tiltalte har været frihedsberøvet under sagen fra den 4. marts 2014 og indtil den 19. marts 2014.

Rettens bemærkninger:

Ad. forhold 1 og 2:

Tiltalte har erkendt at have brudt ind i (…) en enkelt gang og stjålet ca. 2.000 kr. Som sagen er oplyst, at der alene grundlag for domfældelse i det tilståede omfang.


Ad. forhold 3:

Tiltalte har erkendt sig skyldig i tiltalen, dog alene for så vidt angår ca. 4 cigaretkartonner. Som sagen er oplyst, at der alene grundlag for domfældelse i det tilståede omfang.


Ad. forhold 4:

Efter vidnernes derom samstemmende forklaringer lægger retten til grund, at tiltalte hentede baseballbattet og opsøgte F, som tiltalte derpå under de i anklageskriftet nævnte omstændigheder og uden nogen rimelig anledning overfaldt med hårde slag med baseballbattet, dog således at det alene er godtgjort, at tiltalte slog F 2 gang mod hovedet med baseballbattet.

Det er ikke nærmere oplyst, hvorledes bruddet på F’s albue opstod, men det er ubetænkeligt at lægge til grund, at det opstod i forbindelse med overfaldet, eventuelt som følge af, at F efter det første slag refleksmæssigt har løftet armen for at afværge angrebet og derved er ramt med baseballbattet.

Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 245.

 

Ad. forhold 5:

Mod tiltaltes benægtelse deraf kan det ikke alene på grundlag af F’s noget upræcise forklaring anses for bevist, at tiltalte har fremsat strafbare trusler over for F og derved overtrådt straffelovens § 266. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen i forhold 5.

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, og § 285, stk. 1, jf. § 276.

Ved straffens fastsættelse er voldens grove og farlige karakter tillagt betydning i skærpende retning. Tiltaltes unge alder er taget i betragtning som en formildende omstændighed.

Efter lovovertrædelsens grovhed er ubetinget fængselsstraf påkrævet, men oplysningerne om tiltaltes personlige forhold og tiltaltes unge alder taler for anvendelse af betinget dom. I medfør af straffelovens § 58, stk. 1, skal 4 måneder af straffen derfor ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Anklagemyndighedens konfiskationspåstand tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2.

En under sagen af F2 nedlagt erstatningspåstand tages i det erkendte omfang til følge og henvises i øvrigt til civilt søgsmål, jf. § 992, stk. 2, i retsplejeloven.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 5 måneder.

30 dage skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelser:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2) Tiltalte skal i prøvetiden undergives tilsyn af børneværnet.

3) Tiltalte skal i prøvetiden efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelser om arbejde, uddannelse og ophold, herunder eventuelt ophold i egnet hjem eller institution.

4) Tiltalte skal efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelser om behandling og undersøgelse hos psykolog og/eller psykiater.

Hos tiltalte konfiskeres et baseballbat.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 2.000 kr. til F2 med procesrente fra kravets fremsættelse under sagen.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.