Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

26 feb 2021

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. marts 2014

Avsagdur dómur 18. mars við Føroya Rætt

D O M

 

afsagt den 18. marts 2014
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod
T
født (…)

boende Murmansk

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 18. marts 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2 - ved den 16. marts 2014 ca. kl. 03.15 i (…)  i ejendommen (…), at have stjålet en mobiltelefon og en harddisk, samlet værdi ca. 4.400 kr., som han derefter, da ejendommens beboer F vågnede, bragte i sikkerhed ved at tildele F 25-30 slag med knyttede hænder og albuen, hvorved F blandt andet pådrog sig brud på højre kindben, hvorefter tiltalte forlod stedet med effekterne.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, subsidiært jf. § 23, nr. 3, og mere subsidiært § 24, nr. 2, udvises med indrejseforbud i et tidsrum, som retten fastsætter.

Tiltalte har ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af F. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Af en politiattest dateret 18. marts 2014 fra Klaksvík Sygehus fremgår, at der ved undersøgelse af F på sygehuset den 16. marts 2014 blev konstateret de skader, der er nævnt i anklageskriftet.

Politiet har foretaget en afhøring af tiltalte til belysning af forholdene i udlændingelovens § 26.

 

Rettens bemærkninger:
Det fremgår af sagen, at et krucifiks fra en halskæde tilhørende tiltalte blev fundet hos F, og at tiltalte har erkendt, at han om morgenen den 16. marts 2014 var i besiddelse af en fremmed mobiltelefon og en harddisk. Det er derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at det var tiltalte, der ikke har kunnet give nogen forklaring på disse fund, som var på F’s bopæl.

 

Efter F’s vidneforklaring, der støttes af skaderne på tiltalte og på F, er det endvidere bevist, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet under anvendelse af vold bragte sig selv og kosterne i sikkerhed, og at der således var tale om røveri. Det er ikke godtgjort, at F blev tildelt 25-30 slag, men efter forklaringen kan det lægges til grund, at tiltalte under det slagsmållignende håndgemæng, der opstod, tildelte F adskillige slag

 

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2.

 

Ved fastsættelsen af straffen er lovovertrædelsens grovhed en skærpende omstændighed, herunder at der er tale om røveri og voldsudøvelse i F’s hjem. På den anden side tager retten også i betragtning, at tiltalte indfandt sig hos F med henblik på tyveri, som uventet udviklede sig til røveri, da tiltalte blev opdaget og søgte at bringe sig i sikkerhed, og at F pådrog sig skaderne under det efterfølgende slagsmållignende håndgemæng.

 

Når henses til lovovertrædelsens grovhed, er der ikke grundlag for at anvende betinget dom.

 

Betingelserne for udvisning af tiltalte efter § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven er opfyldt.

 

Der er ikke under sagen fremkommet oplysninger som giver grundlag for at antage, at udvisningen vil virke særligt belastende for tiltalte, jf. § 26.

 

Efter § 32, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1, fastsættes indrejseforbuddets længde til 5 år.

 

En af F nedlagt erstatningspåstand tages til følge i det af tiltalte anerkendte omfang og henvises i øvrigt til civilt søgsmål, jf. § 992, stk. 2, i retsplejeloven.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 måneder.

 

Tiltalte udvises fra Færøerne med indrejseforbud i 5 år fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

 

Inden 14 dage skal tiltalte til F betale 12.900 kr. med procesrente fra kravets fremsættelse i retten.