Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 8. september 2014

Afsagt dom 8. september 2014 i forbindelse med grindedrab

D O M

 

afsagt den 8. september 2014

 

Rettens nr. 1-457/2014

Politiets nr. 5600-84130-00009-14


Anklagemyndigheden

mod

T1
(…) Sydafrika

T2
(…) Spanien

T3
(…) Frankrig 

T4
(…) Italien

T5
(…) Sydafrika  

og

T6
(…) Mexico

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 1. september 2014.

 

T1, T2, T3, T4, T5 og T6 er tiltalt for overtrædelse af

 

kundgørelse nr. 100 af 5. juli 2013 om grind § 49, jf. § 11 samt overtrædelse af politivedtægten af 3. juli 1931 med senere ændringer for landkommuner­ne på Færøerne § 41, jf. § 2 - ved den 30. august 2014 ca. kl. 17.50 på grindestranden ved Sandur, Sandoy, Færøerne, i forening at have forstyrret den offentlige orden samt at have lagt hindringer i vejen for inddrivning af grindehvaler, idet de tiltalte efter at sysselmanden havde besluttet, at en flok grindehvaler skulle drives ind på nævnte strand og slagtes på Sandoy, løb ned på stranden og ud i vandet, hvor de tiltalte foranstaltede støj ved slag på metalrør eller på anden lignende måde med henblik på at få grindehvalerne til at søge ud mod havet igen, hvorefter de trods udtrykkelig tilkendegivelser fra reservebetjent (…) om at forlade det område, som sysselman­den etablerede i medfør af grindekundgørelsens § 11, undlod at forlade ste­det og blev anholdt.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

 

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

 

Der blev afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne politiassistent, reservebe­tjent og V.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

 

Der har været fremlagt fotos og forevist videoklip samt dele af en udsendelse om Sea Shepherd af journalist Erik Skammelsen fra TV2, vist på TV2 den 18. august 2014.

 

Rettens bemærkninger:


Vidnet V har forklaret, at han er sysselmand på Sandoy, og at han den 30. august 2014 ca. kl. 16.50 fik at vide, at der var grind, og at han på et tidspunkt herefter, og inden han kl. 17.22 fik kontakt til politiet på øen, sammen med en grindeformand besluttede, at grindeflokken skulle drives ind på grindestranden ved Sandur og slagtes.

De tiltalte har alle forklaret, at de støtter Sea Shepherd, at de var på grinde­stranden ved Sandur den 30. august 2014 omkring kl. 17.50 for at redde hvalerne, og at de var der sammen. De har endvidere forklaret, at de alle stod i vandet, og at vandet gik dem fra et sted på benene og op til livet.

Efter forklaringerne fra vidnerne politiassistent og reservebetjent lægges det til grund, at der ikke var andre personer end de tiltalte i vandet mellem stranden og grindeflokken, da den blev drevet ind mod stranden. De har endvidere forklaret, at nogle af de tiltalte havde stænger i hænderne, som de viftede med og slog mod hinanden. Vidnet politiassistenten, som observerede episoden fra en helikopter, har endvidere forklaret, at han under hele forløbet fokuserede på de 6 tiltalte, fra de skilte sig ud fra flokken af mennesker oppe i klitten, gik ud i vandet og til de blev arresteret. Han har endvidere forklaret, at det var hans indtryk, at de tiltalte forsøgte at danne en kæde og fordele sig mest muligt i forhold til grindeflokken, som de fulgte, da den svømmede frem og tilbage langs stranden. Ligesom det var hans indtryk, at grindeflokken blev påvirket af personerne, som stod i vandet, idet flokken ændrede retning og svømmede langs kysten, selvom de blev drevet ind mod kysten af de både, som deltog i grindefangsten.

 

Under disse omstændigheder findes de tiltalte i forening at have forstyrret den offentlige orden og at have lagt hindringer i vejen for grindedrivning eller slagtning, hvorved de findes skyldige i overtrædelse af kundgørelse nr. 100/2013 om grind § 49, jf. § 11, stk. 2, 2. pkt. og politivedtægten for landkommunerne på Færøerne § 41, jf. § 2.

 

Efter bevisførelsen findes det alene bevist, at de tiltalte T2, T3 og T6 vidste eller burde vide, at vidnet reservebetjent tilkendegav, at de skulle forlade området, og at de til trods herfor undlod at efterkomme tilkendegivelsen og blev på stedet, indtil de blev anholdt. Det forhold, at disse 3 tiltalte ikke havde set, at det sted på stranden, hvor de stod, var afmærket som hvalfangststed, jf. kundgørelsen om grind § 11, stk. 2, 1. pkt., findes under de anførte omstændigheder, hvor det må have stået de tiltalte klart, at de stod på en strand, hvor der skulle finde et grindedrab sted og dermed på et område, som var omfattet af den anførte bestemmelse, findes uden betydning. Disse 3 tiltalte findes derfor tillige skyldige i ikke at have forladt området trods politiets tilkendegivelse her­om.

 

Det forhold, at der også opholdt sig andre personer på stranden, som ikke deltog i grindedrabet, findes ikke at ændre ved, at de tiltalte er skyldige som anført.

 

Straffen fastsættes for hver af de tiltalte til en bøde på 1.000 kr., jf. kundgørelse nr. 100 af 5. juli 2013 om grind § 49, jf. § 11, stk. 2, 2. pkt. - og for de tiltalte T2, T3 og T6 tillige, jf. § 11, stk. 2, 1. pkt. - samt politivedtægten af 3. juli 1931 med senere ændringer for landkommuner­ne på Færøerne § 41, jf. § 2.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte T1 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte T2 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte T3 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte T4 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte T5 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte T6 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

De tiltalte skal hver betale de dem vedrørende sagsomkostninger.