Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

01 nov 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 1. november 2016

Fængsel i 5 måneder for smugling af ca. 400 gram hash og dyrkning af skunkplanter med beregnet udbytte svarende til 712,5 gram hash.

D O M

 

afsagt den 1. november 2016

 

 

Rettens nr. (…) 2013

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Anklageskrifter fra Landfogeden på Færøerne er modtaget henholdsvis den 3. september 2013 og 17. oktober 2016.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

I

  • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning ur. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A. nr. 1, jf. straffelovens § 23- ved tilskyndelse, råd eller dåd den 23. marts 2010 på (…) Tórshavn, i forening med T2 og T3, hvis sager behandles særskilt, med henblik på at medvirke til videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag
  1. at have dyrket ikke mindre end 64 skunkplanter svarende til ikke under 2.944 gram hash af gennemsnitskvalitet.

 

II

  • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A. nr. 1, jf. straffelovens § 21- ved i en længere periode frem til november 2012 på bopælen (…) Tórshavn, med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag
  1. at have dyrket ikke mindre end 14 skunkplanter svarende til ikke under 644 gram hash af gennemsnitskvalitet, hvilket forehavende i det hele mislykkedes, idet planterne blev stjålet.

 

 

III

  • 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1- ved i en længere periode frem til den 14. februar 2013 på bopælen (…) Tórshavn, med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag

 

  1. at have dyrket ikke under 29 skunkplanter svarende til ikke under 1.334 gram hash af gennemsnitskvalitet, og
  2. at have solgt rygbart skunk til en værdi af 10.000 kr., og
  3. at have været i besiddelse af 8,38 gram tørrede blade fra hampplanter, 5,2 gram rygbart skunk, 1 gram nololie og diverse rygeremedier til hashrygning

 

IV.

  • 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A nr. 1-

ved omkring den 1. oktober 2016 på Christiania i København at have købt 400 gram hash, samt ved den 4. oktober 2016 ca. kl. 20.45 i Lufthavnen i Vágar, efter ankomst med fly fra Danmark, at have været i besiddelse af 393 gram hash med henblik på indførsel til Færøerne til dels med henblik på videreoverdragelse til en eller flere ikke identificerede personer.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, samt om konfiskation af en rygepibe (bong), 2.000 kr. i kontanter (10 x 200 kr. sedler) og 6.000 kr. i kontanter (10 x 500 kr. sedler) samt 393 gram hash.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold I, som han har afvist ethvert kendskab til.

 

I forhold II og III har tiltalte erkendt at have dyrket i alt 25 skunkplanter og at have været i besiddelse af de under pkt. e nævnte effekter, men han har bestridt rigtigheden af anklagemyndighedens opgørelse af høstudbyttet.

 

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder i forhold IV.

 

Tiltalte har herudover nægtet sig skyldig, herunder afvist at have solgt skunk samt afvist at have dyrket skunkplanterne i forhold II og III og indsmuglet hashen i forhold IV med henblik på videreoverdragelse.

 

Tiltalte har påstået frifindelse for påstanden om konfiskation af 8.000 kr. og afvist, at pengene hidrører fra salg af hash.

 

Oplysningerne i sagen

 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent V. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

 

Der er fremlagt retskemiske erklæringer fra Retskemisk afdeling af 12. april 2013 og 21. maj 2013.

 

Der er dokumenteret ransagningsrapport og forevist fotografier af væksthuset hos tiltalte.

 

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen:

 

ved    dom afsagt af Retten på Færøerne den 8. november 2005 med hæfte i 10 dage for overtrædelse af anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2, jf. liste A, nr. 1, og

 

ved    dom afsagt af Retten på Færøerne den 31. januar 2007 med hæfte i 14 dage for overtrædelse af § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2, jf. liste A, nr. 1, og liste B nr. 2.

 

ved    dom afsagt af Retten på Færøerne den 28. august 2007 med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af straffelovens 191, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, jf. § 23, stk. 1, jf. anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer § 2, jf. § 1, stk. 2 jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, jf. § 2 og 3, jf. liste A, nr. 1, liste B nr. 12 og liste 74, jf. i det hele til dels straffelovens § 89.

 

ved    dom afsagt af Retten på Færøerne den 1. februar 2010 med en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2, jf. liste A, nr. 1, og færdselslovens § 18, stk. 1.

 

ved    vedtagelse af bødeforlæg den 24. august 2010 fra Københavns Politi på 3.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, bilag 1, liste A, nr. 1.

 

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 4. oktober 2016 til den 18. oktober 2016.

 

Rettens begrundelse og resultat

 

Forhold I:

 

Tiltalte har afvist ethvert kendskab til forholdet, og der er ikke ført nærmere bevis for, at tiltalte har medvirket til at dyrke planterne i forhold I. På den baggrund og i overensstemmelse med anklagemyndighedens indstilling frifindes tiltalte i forhold I.

 

Forhold II og II:

 

Tiltalte har erkendt at have dyrket i alt 25 skunkplanter. Under ransagningen hos tiltalte fandt politiet 11 planter, hvoraf 6 var hunplanter, mens de resterende 5 planter ikke var kønsbestemte. Herudover har tiltalte i retten forklaret, at han tidligere havde dyrket yderligere 6 planter, der alle var hunplanter, samt at han derudover havde haft 8 ikke kønsbestemte planter, der var blevet stjålet.

 

Ifølge politirapporten vedrørende politiets afhøring af tiltalte forklarede tiltalte i forbindelse med anholdelsen, at det var 14 planter, som blev stjålet, samt at han havde høstet 6 planter 3 gange.

 

Når henses til, at tiltalen vedrørende planter, som ikke blev fundet ved ransagningen, udelukkende bygger på tiltaltes egne oplysninger derom, og når også henses til den generelle bevismæssige usikkerhed som følger af, at det er omkring 4 år siden, at de strafbare handlinger blev foretaget, finder retten, at der uanset oplysningerne i politirapporten alene er sikkert grundlag for at fastslå, at tiltalte har dyrket skunkplanter i det erkendte omfang.

 

Efter praksis skal straffen i sager om overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer fastsættes under hensyn til mængden af det ulovlige stof.

 

Skunkplanterne i sagen er ikke nærmere undersøgt. Højesteret har imidlertid ved afgørelser af 5. oktober 2016 i sagsnr. 45/2016 og 26/2016 fastsat en generel metode for beregning af det skønnede udbytte ved dyrkning af cannabisplanter i skunkvæksthuse. Beregningsmetoden bygger på retningslinjer, som Rigsadvokaten har fastsat den 25. februar 2015.

 

Højesteret udtaler i de nævnte afgørelser, at der kan tages udgangspunkt i en generel beregningsmodel, og at der ved beregningen af det skønnede udbytte – for at tage højde for usikkerhedsfaktorer – skal tages udgangspunkt i et udbytte pr. plante på 38 gram, samt at der herfra yderligere i overensstemmelse med Rigsadvokatens retningslinjer skal fradrages 25 % for at tage højde for dødelighed blandt planterne og øvrige usikkerhedsfaktorer.

 

Højesteret finder endvidere, at der i hver enkelt sag skal foretages en konkret vurdering af, om der er grundlag for at fravige denne beregningsmodel, herunder hvis cannabisdyrkningen i den pågældende sag har haft en uprofessionel karakter.

 

Det følger af Højesterets afgørelser, at beregningsmetoden også finder anvendelse på forhold, der er begået før Rigsadvokatens retningslinjer blev fastsat i 2015, samt at marihuana fra indendørs dyrkede cannabisplanter (skunkplanter) og hash kan ligestilles med hensyn til strafværdighed, således at det beregnede udbytte af dyrkning af skunkplanter straffes på samme måde som den samme mængde hash.

 

Beregningsmetoden fører i den foreliggende sag til, at udbyttet i forhold II og III kan beregnes til 712,5 gram (25 gange 38 gange 75 %). Heri indgår de tørrede blade og den skunk, der er nævnt under pkt. e i forhold III, og som ubestridt hidrørte fra planterne hos tiltalte.

 

Efter oplysningerne om dyrkningsfaciliteterne og omstændighederne i forbindelse med dyrkningen i øvrigt er der ikke er grundlag for at fravige den generelle beregningsmetode i den foreliggende sag. Højesterets afgørelse i sagsnr. 45/2016 vedrører sammenlignelige dyrkningsforhold og mængder. Hverken den omstændighed, at dyrkningen i den foreliggende sag er foretaget på Færøerne, eller tiltaltes oplysninger under hovedforhandlingen om, at nogle af planterne kun gav 15 gram pr. plante, kan føre til andet resultat.

 

Således som planterne fordelte sig med hensyn til udvikling og køn, må det endvidere antages, at der ved den generelle beregningsmetode, i hvert fald i den foreliggende sag, tages fornødent hensyn til, at en del af planterne er potentielle hanplanter, som ikke kan give udbytte.

 

Under ransagningen fandt politiet 8.000 kr. i kontanter gemt i rammerne til billeder, der var ophængt på tiltaltes bopæl. Ifølge politirapporten vedrørende politiets afhøring af tiltalte forklarede tiltalte til politiet, at pengene stammede fra salg af skunk. Politiassistent Mikkjal Thomassen har i retten bekræftet, at det, der er noteret i politirapporten, er det, som tiltalte forklarede, og rapporten er underskrevet af tiltalte. Efter størrelsen af det beregnede udbytte fra planterne er der endvidere, også selv om alt ikke har foreligget på en gang, en klar formodning for, at i hvert fald en del deraf var til videresalg.

 

På den baggrund finder retten, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte dyrkede planterne i hvert fald delvist med henblik på videresalg, og at de 8.000 kr. stammede fra salg af skunk. Det kan ikke føre til andet resultat, at tiltalte efterfølgende under hovedforhandlingen har benægtet, at han har videresolgt skunk, og har afvist, at han har forklaret til politiet, at pengene i billedrammerne stammede fra salg. Dette gælder, også selv om der hos tiltalte ikke blev fundet ting, der normalt forbindes med salg af hash, f.eks. vægte eller pølsemandsposer.

 

Forhold IV:

 

Tiltalte blev fundet i besiddelse af hashen og har erkendt indsmuglingen. Der er tale om en betydelig mængde hash, og mængden i sig selv gør, at der er en formodning for, at i hvert fald en del af hashen skulle videreoverdrages. Når dette sammenholdes med oplysningerne om tiltaltes indkomstforhold og de høje hashpriser på Færøerne, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at en del af den indsmuglede hash ville være blevet videreoverdraget.

 

Strafudmålingen:

 

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer som senest ændret ved anordning nr. 1321 af 2. december 2014, jf. til dels § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, i den inden 2. december 2014 gældende anordning, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

 

Straffen er fastsat under hensyn til mængden af de ulovlige stoffer, som sagen drejer sig om. Det er tillagt betydning i skærpende retning, at der er tale om udbredelse af ulovlige stoffer ved indsmugling og til dels videresalg. Det er en formildende omstændighed, at der er gået meget lang tid, siden de strafbare handlinger i forhold II og III blev foretaget.

 

Overtrædelser på Færøerne af lovgivningen om euforiserende stoffer straffes strengere end i Danmark, og når stoffets mængde er så stor, som i den foreliggende sag, er det klare udgangspunkt efter retspraksis, at straffen ikke gøres betinget. Forhold II og III fandt imidlertid sted i 2012-2013, og der er således gået så lang tid, siden de strafbare handlinger blev foretaget, at anvendelse af den sædvanlige straf er unødvendig.

 

For så vidt angår den strafbare handling i forhold IV, der er begået, mens sagen verserede, og som vedrører indsmugling af en stor mængde hash til dels med henblik på videresalg, er der ikke grundlag for at fravige det sædvanlige udgangspunkt om ubetinget fængsel.

 

Som følge af det anførte skal 60 dage af straffen afsones nu, mens resten af straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1, og § 56, stk. 2.

 

Konfiskation:

 

Retten har lagt til grund, at tiltalte dyrkede planterne i hvert fald delvist med henblik på videresalg, og at de 8.000 kr., der blev fundet i kontanter hos tiltalte, stammede fra salg af skunk. Herefter, og da tiltalte kun har modsat sig konfiskation af kontantbeløbet, tager retten påstanden om konfiskation til følge i sin helhed, jf. straffelovens § 75, stk. 1 og 2.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 5 måneder.

 

60 dage af straffen skal afsones nu.

 

Resten af straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

 

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

 

Hos tiltalte konfiskeres 1 stk. stor rygebong, 2.000 kr. i kontanter (10 x 200 kr. sedler) og 6.000 kr. i kontanter (10 x 500 kr. sedler) samt 393 gram hash.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.