Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

25 nov 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 25. november 2016

Bøde for at drive hvaler uden tilladelse m.m.

D O M

 

afsagt den 25. november 2016

 

Rettens nr. …

Politiets nr. …

 

Anklagemyndigheden

mod

(T)

født den … 1967

boende …

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 22. januar 2015.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

lagtingslov nr. 9 af 14. marts 1985 med senere ændringer om værn af dyr § 19, jf. § 1 - ved onsdag den 17. september 2014 i tidsrummet ca. kl. 15.10 - kl. 15.30 på Nólsoyarfjørð ud for Tangafjørð i forening med …. og …. som mandskab ombord pa BS Spitfire at have behandlet dyrene i en flok af “springari” hvaler uforsvarligt, idet de med båden med høj hastighed sejlede rundt om hvalflokken, igennem hvalflokken og inde blandt hvalerne i flokken, hvorved de påførte hvalerne unødig overanstrengelse, uro og lidelse.

 

2.

kundgørelse nr. 19 af 1. marts 1996 med senere ændringer § 3, stk. 2, jf. stk. 1, jf. kundgørelse nr. 100 af 5. juli 2013 med senere ændringer om grind § 49, jf. § 8, stk. 2 - ved onsdag den 17. september 2014 i tidsrummet ca. kl. 15.10 - kl. 15.30 på Nólsoyarfjørð ud for Tangafjørð i forening med …. og …. som mand­skab ombord pa BS Spitfire, uden at have tilladelse fra sysselmanden og selvom sysselmand Finnbogi Midjord kl. 15.18 havde truffet bestemmelse om, at hvalflokken ikke skulle drives, at have foretaget drivning af dyrene i en flok af enten Krafthvítur springari eller Skjórutur springari hvaler, idet de med båden med høj hastighed sejlede rundt om hvalflokken, igennem hvalflokken og inde blandt hvalerne i flokken, alt hvorved de drev hvalerne i retning væk fra land og ud mod åbent hav.

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde.

 

Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, subsidiært i medfør af straffelovens § 77a nedlagt påstand om konfiskation af den i forhold 1 og 2 omtalte båd “Spitfire”, ID Number GB-XRBX1906A808 påmonteret 2 stk. 200 hk Mercury motorer.

 

Anklagemyndigheden har videre nedlagt påstand om konfiskation af 2 gasmasker, 16 røggranater af mærket Enola Gaye, 4 orange røggranater af mærket IKAROS og 2 orange røggranater af mærket Lifesmoke MK5.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

…. påstået frifindelse for konfiskation.

 

Sagens oplysninger

 

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne (A), politiassistent (B) og (C).

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

 

Under sagen er der gennemgået observationsrapport, print fra …. hjemmeside, optagelser fra Go-Pro kamera fra båden "Spitfire", forskellige fotomapper og 2 filmklip samt stilbilleder fra den ene film, høringssvar af 19. november 2015 fra Det Veterinære Sundhedsråd.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Politiassistent (B), der var på stedet med henblik på at observere, har forklaret, at båden "Spitfire" under sejladsen den 17. september 2014 sejlede igennem flokken af småhvaler og i øvrigt drev hvalerne mod øst under sejlads med høj fart.

 

Det beskrevne forløb understøttes af filmen optaget af besætningen på "Spitfire" under sejladsen og udskrift af enkeltbilleder fra sekvensen omkring 8,08 minutter inde i filmen. Det fremgår heraf, at båden i høj fart og med få meters afstand sejler imellem hvalerne.

 

Det Veterinære Sundhedsråd har på baggrund af en gennemgang filmen og stilbillederne fra filmen udtalt, at tiltaltes sejlads har udsat dyrene for adfærdsforstyrrelse, der har givet uro i flokken i et omfang, således at dyrene har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, og at hvidskævingerne (springere) ved den beskrevne behandling har været udsat for mindst uforsvarlig behandling.

 

På denne baggrund finder retten det bevist, at tiltalte ved sejladsen den 17. september 2014 udsatte hvalerne i flokken for unødig overanstrengelse og lidelse, og at hun derfor er skyldig i dyrplageri i forhold 1.

 

Tiltalte har forklaret, at hun besluttede at drive hvalerne ud på åbent hav. Vidneforklaringen afgivet af politiassistent (B) og det gennemgåede foto- og filmmateriale støtter, at tiltalte faktisk drev hvalerne flere sømil mod øst, hvilket anses for bevist.

 

På tidspunktet for sejladsen, som sagen vedrører, var det i medfør af kundgørelse nr. 19 af 1. marts 1996 med senere ændringer § 3, stk. 2, jf. stk. 1, jf. kundgørelse nr. 100 af 5. juli 2013 med senere ændringer om grind § 49, jf. § 8, stk. 2 strafbart at drive småhvalerne "springere" uden sysselmandens tilladelse.

 

Det er fortsat strafbart i medfør af lagtingslov nr. 56 fra 6. maj 2016 om grind og andre småhvaler § 2, stk. 1 og § 14, stk. 3, jf. kundgørelse nr. 100 af 5. juli 2013 med senere ændringer om grind § 49, jf. § 8, stk. 2.

 

Tiltalte havde efter sin egen forklaring ikke tilladelse til at drive hvalerne.

 

Herefter og da det ikke er en forudsætning for reglernes anvendelse, at der er truffet beslutning om at dræbe hvalerne, er tiltalte skyldig i forhold 2.

 

Det kan ikke lægges til grund, at reglerne alene regulerer drivning af hvaler i tilfælde, hvor det er besluttet at dræbe dem.

 

Straffen fastsættes i medfør af lagtingslov nr. 9 af 14. marts 1985 med senere ændringer om værn af dyr § 19, jf. § 1, og lagtingslov nr. 56 fra 6. maj 2016 om grind og andre småhvaler § 2, stk. 1 og § 14, stk. 3, jf. kundgørelse nr. 100 af 5. juli 2013 med senere ændringer om grind § 49, jf. § 8, stk. 2, til en bøde på 5.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

 

Ad konfiskation

Det fremgår af forklaringerne, at både (C) og tiltalte sad i bestyrelsen for … , og at bestyrelsen besluttede at bidrage til kampagnen GrindStop 2014 på Færøerne ved at lade båden "Spitfire" deltage.

 

Tiltalte var kaptajn ombord og således øverste myndighed på båden i relation til sejlads og bådens forhold i øvrigt. Under disse omstændigheder, navnlig når kaptajnen tillige er bestyrelsesmedlem, finder retten, at tiltalte handlede på vegne af …..

 

På….’s hjemmeside under nyheder er der den 17. september 2014 en opdatering om anholdelserne og beslaglæggelsen den pågældende dag og om, at 3 andre både tilhørende …. tidligere i løbet af aktionen var blevet beslaglagt.

 

I opdateringen er tiltaltes indsats den 17. september 2014 på Færøerne fremhævet som en sejr for organisationen på trods af anholdelserne og beslaglæggelsen, og det understreges, at organisationen vil fortsætte med at forsvare hvalerne.

 

På denne baggrund og i overensstemmelse med det indtryk, som udtalelser fra organisationens repræsentanter i medierne efterlader, samt under hensyn til tidligere domme over repræsentanter for organisationen, lægger retten til grund, at der forud for den 17. september 2014 var foretaget ulovlige handlinger, og at der også i fremtiden kunne forventes foretaget ulovlige handlinger, samt at dette var almindelig kendt i organisationen.

 

Retten tiltræder herefter, at det var påregneligt for ejeren, at båden ville blive anvendt til ulovlige handlinger.

 

Retten tiltræder endvidere, at båden var et nødvendigt redskab i relation til de konkrete lovovertrædelser.

 

Det må på baggrund af forklaringerne afgivet af tiltalte og (C) lægges til grund, at båden blev købt til andre formål, og der er ikke ført bevis for, at båden i øvrigt blev anvendt til ulovlige formål.

 

Retten finder således ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at konfiskation vil være nødvendigt for at forebygge yderligere lovovertrædelser, jf. straffelovens § 75, stk. 2, eller at betingelserne for konfiskation i medfør af § 77 a, er opfyldt.

 

Der er ved afgørelsen om ikke at foretage konfiskation efter § 75, stk. 2, nr. 1 desuden lagt vægt på, at båden ikke ses at have været involveret i andre lovovertrædelser og på, at bådens værdi må antages at være omkring 350.000 kr.

 

Anklagemyndigheden har ikke mod (C)’s forklaring sandsynliggjort, at røggranater og gasmasker ombord på "Spitfire" ikke var beregnet til lovlige formål.

 

Retten tager ikke påstandene om konfiskation til følge.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T), straffes en bøde på 5.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

 

Tiltalte betaler omkostningerne forbundet med den advokat, der er beskikket for hende.