Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

23 feb 2021

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. april 2016

1 års fængsel for berigelseskriminalitet over for arbejdsgiver gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

D O M

 

afsagt den 18. april 2016

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)
boende (…)

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 925.

Retsmødebegæring fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 19. november 2015

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 276, jf. § 286, stk. 1 og § 279, jf. § 286, stk. 2, - tyveri og bedrageri - ved i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 11. august 2014 at have tilegnet sig adskillige tips- og lottokuponer til betydelig værdi fra sin arbejdsgiver (…) uden at betale for disse, hvorefter tiltalte for der igennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfarelse ved at anvende de stjålne lotto- og tipskuponer at have bestemt (…), Danske Tipstjeneste og andre af deres forhandlere til at udbetale betydelige gevinster, alt for en samlet værdi på ikke under 600.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har på vegne af (…) påstået tiltalte dømt til at betale erstatning med 600.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og taget bekræftende til genmæle over for erstatningspåstanden.

 

Oplysningerne i sagen

Der er afgivet forklaring af tiltalte. 
Forklaringen er lydoptaget. Forklaringen gengives ikke i dommen.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Straffen fastsættes til fængsel 1 år, jf. straffelovens § 276, jf. § 286, stk. 1, og § 279, jf. § 286, stk. 2.

 

Ved udmålingen af straffen er det indgået som en skærpende omstændighed, at tiltalte har begået gerningen under misbrug af sin stilling.

 

Når henses til, at tiltalte har gode personlige forhold, at han har medvirket til sagens opklaring, og at han har påtaget sig at erstatte det forvoldte tab, er det forsvarligt at bestemme, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

 

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 200 timer, jf. straffelovens § 62.

 

Erstatningspåstanden, som tiltalte har anerkendt, tages til følge som nedenfor bestemt.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

 

1)    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

 

2)    Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år udføre ulønnet samfundstjeneste i 200 timer.

 

3)    Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

 

Inden 14 dage skal tiltalte betale 600.000 kr. til (…).