Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

14 sep 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 13. september 2016

Treytaða fongsulsrevsing fyri harðskap

D O M

 

afsagt den 13. september 2016

Rettens nr. 1-….

Politiets nr. ….

Anklagemyndigheden

mod

(T)

født den … 1969

boende ….

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 18. januar 2016.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 244 - vold - ved den 1. januar 2016 ca. kl. 3.00 på …. at have udøvet vold mod (A)

ved at have skubbet ham ned på gulvet, hvorefter (T) - efter at have hevet (A) op fra gulvet - tog fat

i (A) og/eller hans tøj og skubbede ham kraftigt adskillige gange - formentlig 7-8 gange - ind mod

en væg og/eller skab, således at (A) slog nakken/baghovedet ind i væggen og/eller skabet, hvilket

medførte skader i form af blandt andet hudafskrabninger og blodsprængninger.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har delvis nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne (A), (B) og (C).

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 1. januar 2016 og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at undersøgelse af (A) har fundet sted den 1. januar 2016 kl. 16.00, hvor der blev konstateret følgende objektive fund:

 

"Húðavskavan millum herðabløðini, við smáum blóðspreingingum. 6 cm x 1-2 cm.Somuleiðis húðarskavan við vinstru øksl framman við blóðspreinging 1,5 cm x 4-5.

 5-6 cm avskaðan + blóðspreinging á hálsinum aftan á høgru síðu."

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

(A) har afgivet en detaljeret forklaring, hvis troværdighed understøttes af oplysningerne i

politiattesten om skader i form af hudafskrabninger og blodudtrækninger, fotos af skaderne og af

skjorten, der var revnet. (A)s forklaring understøttes endvidere af (B)s forklaring, hvorefter han refererede forløbet til hende umiddelbart efter episoden og af (C)s forklaring om, at hun hørte høje lyde fra den del af huset, hvor (T) og (A) befandt sig.

 

(T)s forklaring er ikke uforenelig med det skitserede.

 

Det lægges herefter til grund, at (T) har begået de handlinger, han er tiltalt for. Skubbene, der efter (A)s forklaring og de objektive fund må anses for kraftfulde, er vold omfattet af straffelovens § 244.

 

Den udøvede vold er begået under en privat sammenkomst efter en udtalelse, (T) opfattede som nedsættende. Volden har ikke medført alvorlige skader. Under hensyn hertil, og til at (T) ikke er straffet tidligere og har gode personlige forhold, fastsættes straffen til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 244, der kan gøres betinget som nedenfor bestemt, jf. § 56, stk. 2.

 

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T), straffes med fængsel i 30 dage.

 

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis (T) overholder følgende betingelse:

 

(T) må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

 

(T) betaler sagens omkostninger.