Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

19 sep 2016

Retten på Færøerne

Avsagdur tann 19. september 2016

Treytaðan dóm fyri smugling av hash

D O M

 

afsagt den 19. september 2016

 

Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod
T1

født den (…)

boende (…)

og

T2

født den (…)

boende (…)

 

Anklageskrift Landfogeden på Færøerne er modtaget den 31. maj 2016.

 

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

 

  • 3, stk. 1, jf. § 1 i anordningsbekendtgørelse nr. 1349 frá 23. november 2015, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1- ved - den 7. november 2015 ca. kl. 15.10 i Vágar lufthavn, efter ankomst med fly fra Danmark, i forening, at have været i besiddelse af 402,21 gram hash, dels med henblik på videreoverdragelse og dels med henblik på eget brug.


Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf, samt om konfiskation af 207,61 gram hash hos T1 og 194,6 gram hash hos T2.

De tiltalte har erkendt sig delvis skyldig, idet de ikke kan erkende at have foretaget indsmuglingen i forening, ligesom de nægter, at hashen var til andet end eget brug.

 

Sagens oplysninger
Der er afgivet forklaringer af de tiltalte og af vidnet politiassistent V.
Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af de tiltaltes personlige forhold.

Der er fremlagt lægeerklæringer fra Landssygehuset af 1. og 13. september 2016, hvoraf fremgår, at begge de tiltalte har fået konstateret ADHD.

 

Tiltalte, T1, er tidligere straffet af betydning for sagen

 

ved    den 31. august 2011 at have vedtaget en bøde over for Politimesteren på Færøerne på 3.000 kr. for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

 

Tiltalte, T2, er tidligere straffet af betydning for sagen:

 

ved    den 27. august 2014 at have vedtaget en bøde over for Politimesteren på Færøerne på 400 kr. for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, og

 

ved    den 4. februar 2015 at have vedtaget en bøde over for Politimesteren på Færøerne på 750 kr. for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

 

Rettens begrundelse og resultat

De tiltalte har hver især erkendt at have indsmuglet den hash, som de selv havde med, men de har afvist at have medvirket til den andens hashsmugling.

Det er ubestridt, at de tiltalte rejste til Danmark sammen, indlogerede sig sammen på hotel i samme værelse og indfandt sig sammen på Christiania for at købe hash, samt at de tiltalte rejste tilbage til Færøerne sammen.

Da de tiltalte blev afhørt af politiet, forklarede de endvidere, at de pakkede hashen og klargjorde den til smugling sammen. De tiltalte har ikke givet nogen troværdig forklaring på, hvorfor de under hovedforhandlingen har fragået denne forklaring.

 

Under de nævnte omstændigheder finder retten, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at der var en sådan forudgående fælles forståelse mellem de tiltalte om at indsmugle den samlede mængde hash til Færøerne, at de begge kan straffes for i forening at have indsmuglet den samlede mængde hash.

Når henses til den relativt store mængde hash, er det endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at en del deraf var beregnet til videreoverdragelse.

 De tiltalte er derfor skyldige i overensstemmelse med tiltalen.

 

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, i bekendtgørelse nr. 1349 af 23. november 2015 af anordning for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1.

 

Straffen for tiltalte T2 fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, i bekendtgørelse nr. 1349 af 23. november 2015 af anordning for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1.

 

Det er det klare udgangspunkt, at indsmugling til Færøerne af ikke ubetydelige mængder hash til videreoverdragelse medfører ubetinget frihedsstraf.

 

Det er dokumenteret, at begge de tiltalte har ADHD. Der er ikke anledning til at betvivle rigtigheden af deres forklaringer om, at de begge havde et stort forbrug af hash for at dæmpe sygdommens symptomer. Når henses hertil samt til oplysningerne om de tiltaltes høje omkostninger til at købe hash på Færøerne, er der holdepunkter for at antage, at den indsmuglede hash i væsentligt omfang var beregnet til eget brug og i mindre grad til videreoverdragelse.

 

Begge de tiltalte har fået gode og stabile personlige forhold med fast arbejde, og Kriminalforsorgen har fundet begge egnede til betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Der er ikke grundlag for at betvivle de tiltaltes forklaringer om, at de ikke længere ryger hash, efter at de er kommet i medicinsk behandling for ADHD.

 

På den anførte baggrund og også under hensyn til den udvidede anvendelse af samfundstjeneste efter lovændringen herom i Danmark i 2015 finder retten, at det helt undtagelsesvis er forsvarligt for begge tiltaltes vedkommende at bestemme, at straffen for den tiltalte ikke skal fuldbyrdes, hvis han overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

 

De tiltalte skal herunder hver især udføre samfundstjeneste i 60 timer, jf. straffelovens § 62.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T1, straffes med fængsel i 50 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

 

1)    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

 

2)    Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer

 

3)    Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

 

Tiltalte, T2, straffes med fængsel i 50 dage.

 

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

 

1)    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

 

2)    Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer

 

3)    Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

 

Hos tiltalte, T1, konfiskeres 207,61 gram hash.

 

Hos tiltalte, T2, konfiskeres 194,6 gram hash.

 

De tiltalte betaler sagens omkostninger.