Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

23 sep 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 23. september 2016

Avsagdur dómur ímóti Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472

D O M

 

afsagt den 23. september 2016

Rettens nr. 1-614/2015
Politiets nr. 5600-73341-00003-15

Anklagemyndigheden

mod
Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472
ved direktør T
beliggende (…)

Sagens baggrund og parternes påstande
Anklageskrift  fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 5. april 2016.

Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472 er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

lagtingslov nr. 56 af 19. maj 2015 om grind og andre småhvaler med senere ændringer § 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 9, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 3, stk. 2 og § 3, stk. 4, jf. til dels straffelovens § 21, jf. straffelovens § 25 og § 27, stk. 1 - ved den 12. august 2015 på et tidspunkt omkring kl. 17.39 i far­vandet ved den godkendte hvalbugt i Sandavági som juridisk person at være ansvarlig for, at 4 uidentificerede personer - som medlemmer af eller tilknyttet organisationen Stichting Sea Shepherd Global under dens annon­cerede, planlagte og iværksatte kampagne “Operation Sleppid Grindini 2015” (Operation Set The Whales Free) befandt sig på stedet som deltagere i kampagnen og foretog handlingerne som led i denne - efter at sysselmand S før kl. 15.17 besluttede, at en flok grindehvaler skulle jages med henblik på slagtning - alle nægtede at følge sysselmand S’s forbud om, at uvedkommende skibe, både, luftfartøjer og personer skulle holde en afstand på mindst en sømil fra grindeflokken, hvilket blev offentliggjort på færøsk og engelsk over Thorshavn Radio/MRCC kl. 15.37 og 16.12 på kanal 16- idet de pågældende i den hurtiggående båd “ECHO” hidrørende fra det hollandsk indregistrerede skib Sam Simon, PA 6615, IMO nummer 9053452, sejlede ind i selve grindefangstområdet og dermed tættere end 1 sømil fra grindeflokken med det formål at forstyrre, besværliggøre eller forhindre grindefangsten, blandt andet ved at båden “ECHO” i høj fart lagde sig foran og bagved grindeflokken og/eller sejlede rundt om grindeflokken og/eller tværs igennem grindeflokken for at få flokken til at ændre svømmeretningen - hvilket til dels lykkedes - for at drive den ud imod havet og væk fra stranden med henblik på, at flokken helt eller delvist undgik at blive slagtet, hvilket dog mislykkedes, ligesom de pågældende personer ombord på båden “ECHO” flere gange nægtede at følge politiets anvisninger om at stoppe sejladsen, der blandt andet medførte sammenstød med en RHIB-båd “TJALDUR” fra det færøske fiskeriin­spek­tionsskib “BRIMIL” med materiel skade til følge.

 

2.

straffelovens § 252 og § 291, stk. 1, jf. § 306, jf. § 25 og 27, stk. 1 - ved den 12. august 2015 på et tidspunkt omkring kl. 17.39 i farvandet ved den god­kendte hvalbugt i Sandavági som juridisk person at være ansvarlig for, at den uidentificerede fører af båden “ECHO” -  hvilken fører som medlem af eller tilknyttet organisationen Stichting Sea Shepherd Global under dens annoncerede, planlagte og iværksatte kampagne “Operation Sleppid Grind­ini 2015” (Operation Set The Whales Free) befandt sig på stedet som delta­ger i kampagnen og foretog handlingerne som led i denne - for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde voldte nærliggende fare for nogens liv og førlighed, idet føreren i høj hastighed førte “ECHO” rundt i grindefangstområdet og frem mod, på tværs af og ind i mellem de både, der deltog i den lovlige grindefangst, med risiko for påsejling, hvorved flere personer ombord på de øvrige både, herunder polititjenestemændene F og F1, blev udsat for nær1iggende fare for deres liv og førlighed, og hvorunder der skete sammenstød med en RHIB-båd “TJALDUR” fra det færøske fiskeriinspektionsskib “BRIMIL”, hvorved de tre ombordværende personer - overstyrmand F2, dennes 10 årige søn F3 og dæksmand F4 - ligeledes blev udsat for nærliggende fare for deres liv og førlig­hed, ligesom der blandt andet skete beskadigelse af beskyttelsesgitteret om­kring styrepulten, hvorefter “ECHO” forsatte den fareforvoldende sejlads i adskillige minutter, før den stak til søs og blev taget op af det hollandsk ind­registrerede skib Sam Simon, PA 6615, IMO nummer 9053452, formentlig efter ordre fra blandt andet landteamleader T1, og herefter bragt uden for 12 sømils grænsen.

 

3.

lagtingslov nr. 56 af 19. maj 2015 om grind og andre småhvaler med senere ændringer § 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 9, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 3, stk. 2 og § 3, stk. 4, jf. til dels straffelovens § 21, jf. straffelovens § 25 og § 27, stk. 1 – ved den 12. august 2015 på et tidspunkt omkring kl. 17.39 ved den godkendte hvalbugt i Sandavági som juridisk person at være ansvarlig for, at T2, T3, T4, T5 og T6 - som medlemmer af eller tilknyttet organisationen Stichting Sea Shepherd Global under dens annoncerede, planlagte og iværk­satte kampagne “Operation Sleppid Grindini 2015” (Operation Set The Wha­les Free) efter forudgående aftale eller forståelse med hinanden befandt sig på stedet som deltagere i kampagnen og som led i denne - overtrådte sys­sel­mandens påbud og/eller forbud om ikke at indfinde sig i grinde­fangstområdet, idet de alle - efter at båden “ECHO” havde forladt grinde­fangst­området - passerede den af sysselmanden opsatte afspærring til grinde­fangstområde og indfandt sig på den afspærrede strand med det formål, at forstyrre, besværliggøre eller forhindre den nærforstående grindefangst eller dens sædvanlige forløb, herunder ved at placere sig i eller ved vandet på en sådan måde, at grindehvalerne ville ændre svømmeretning væk fra stranden med henblik på, at flokken helt eller delvist undgik at blive slagtet, hvilket dog til dels mislykkedes, fordi grindeformænd og -mænd samt civile personer sammen med politiet fik forhindret deres forehavende, hvorunder

 

  1. a) T2 løb ud i vandet, hvor hun blev civilt anholdt, hvilket på grund af hendes placering var egnet til at påvirke hvalerne, ligesom hun efter at være anholdt ikke efterkom politiets påbud om at blive sid­dende på stranden, men igen forsøgte at løbe mod stranden/vandet,

 

  1. b) T3 løb ud i vandet og ikke efterkom et påbud fra grinde­mand G om at stoppe, men i stedet forsatte længere ud i vandet, hvilket på grund af hans placering var egnet til at påvirke hva­ler­ne, hvorefter han blev civilt anholdt,

 

  1. c) T4 forsøgte at løbe ud i vandet, men blev forhindret af civile personer, hvilket på grund af hans placering var egnet til at påvirke hvalerne,

 

  1. d) T5 løb ud i vandet, hvilket på grund af hans lyde og pla­cering var egnet til at påvirke hvalerne, hvorefter han blev civilt an­holdt,

 

og

 

  1. e) T6 løb ud i vandet og forsatte - selvom grindefor­mand G1 forsøgte at afskære hendes rute - indtil vandet nåede hende til livet, hvilket på grund af placeringen var egnet til at påvirke hvalerne, hvorefter hun blev civilt anholdt af G1.

 

Tiltalte er udeblevet fra hovedforhandlingen uden oplyst lovligt forfald. Der er ikke mødt nogen i tiltaltes sted efter § 934, stk. 3, i retsplejeloven for Færøerne.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte som udebleven idømmes en bøde på ikke under 200.000 kr. Bødepåstanden og beløbet fremgår af tilsigelsen til tiltalte. Anklagemyndigheden har under sagen nedlagt endelig påstand om, at bøden fastsættes til 250.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af RHIB båden “ECHO” med 2 motorer hos

tiltalte Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472 ved direktør T, beliggende (…),

og/eller

Sea Shepherd Australia Limited, (…) ved managing director T2, beliggende (…),

og/eller

Sea Shepherd Italia Onlus, (…) ved direktøren, beliggende (…).

Konfiskationspåstanden fremgår af tilsigelsen.

Herudover har anklagemyndigheden på vegne af Vørn påstået tiltalte dømt til at betale 6.000 kr. i erstatning til Vørn. Erstatningspåstanden fremgår ikke af anklageskriftet eller tilsigelsen.

Sea Shepherd Australia Limited og Sea Shepherd Italia Onlus er ikke mødt til hovedforhandlingen trods lovligt indkaldt.

Den beskikkede forsvarer har påstået sagen afvist og har til støtte herfor gjort gældende, at der ikke er grundlag for at fremme sagen efter § 721 og kapitel 81, herunder § 934,  i retsplejeloven for Færøerne, idet der ikke er tale om en politisag efter § 721, og da anklagemyndigheden under alle omstændigheder er bundet af at have rejst tiltale i sagen den 14. november 2014 efter reglerne om straffesager.

Subsidiært har den beskikkede forsvarer påstået rettens mildeste dom og frifindelse for konfiskationspåstanden og erstatningspåstanden.

Sagens oplysninger
Under sagen er der afspillet videooptagelser, som politiet, Kringvarp Føroya, VP-portalen og tiltalte har foretaget i forbindelse med grindefangsten den 12. august 2015.

Tiltalte er tidligere straffet 

ved rettens dom af 7. august 2015 med en bøde på 75.000 kr. for overtrædelse af lagtingslov om grind og andre småhvaler, og

ved Østre Landsrets ankedom af 17. marts 2016 med en bøde på 75.000 kr. for overtrædelse af lagtingslov om grind og andre småhvaler


Rettens begrundelse og afgørelse
Retten lægger til grund, at sagens fremme til udeblivelsesdom efter § 934, stk. 1, i retsplejeloven for Færøerne forudsætter, at der er tale om en politisag.

  • 721, stk. 1, i retsplejeloven for Færøerne angiver, hvornår en sag betegnes som en politisag, og bestemmer således blandt andet i § 721, stk. 1, nr. 2, at sager angående overtrædelse af en række straffelovsbestemmelser er politisager.

 

Straffelovens § 252 er ikke nævnt i § 721, stk. 1, nr. 2, men efter § 721, stk. 1, nr. 1, i retsplejeloven for Færøerne er sager angående lovovertrædelser, for hvilke loven ikke hjemler anden straf end bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, politisager.

 

Det følger af straffelovens § 25, at straffen for en juridisk person er bøde, og sagen angår således en lovovertrædelse, som loven ikke hjemler anden straf for end bøde.

 

Bestemmelserne i straffeloven om juridiske personers strafansvar var ikke gældende, da bestemmelsen i § 721 i retsplejeloven for Færøerne om politisager trådte i kraft, men når henses til, at der ikke kan blive spørgsmål om højere straf end bøde, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at sager om selskabsansvar skal anses som politisager, der behandles efter reglerne i kapitel 81 i retsplejeloven for Færøerne. Dette støttes af bemærkningerne under afsnit 13.4 i betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar.

 

Den omstændighed, at anklagemyndigheden tidligere har rejst tiltale efter reglerne om straffesager, findes ikke at afskære anklagemyndigheden fra at rejse tiltalen i overensstemmelse med reglerne om politisager efterfølgende, og efter at retten den 22. januar 2016 havde afvist at fremme sagen, når reglerne i § 932, stk. 1, i retsplejeloven for Færøerne i øvrigt iagttages.

 

Afvisningspåstanden tages derfor ikke til følge.

 

Tiltalte  Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472 er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten behandler derfor sagen, som om tiltalte har tilstået forholdene, som tiltalte er tiltalt for, jf. § 934, stk. 1, i retsplejeloven for Færøerne.

 

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den tiltale, der er rejst.

 

Tiltalte straffes som nedenfor bestemt i medfør af de i anklageskriftet nævnte bestemmelser.

 

Straffen fastsættes på grundlag af det bødeniveau, der er fastlagt i Østre Landsrets dom af 17. marts 2016, og under hensyn til lovovertrædelsernes grovhed i den foreliggende sag, herunder den med lovovertrædelserne forbundne fare og den økonomiske betydning.

 

Det er lagt til grund, at forholdene, der er begået under anke af dommen af 7. august 2015, skal bedømmes som gentagelse.

 

Retten følger påstanden om konfiskation i medfør af grindelovens § 11. Det lægges til grund, at båden med motorer blev anvendt i forbindelse med overtrædelse af grindelovens § 9, og at tiltalte havde rådighed over båden med motorer.

 

Erstatningspåstanden, der ikke er nævnt i anklageskriftet eller i tilsigelsen, henvises til civilt søgsmål.

 

Thi kendes for ret:
Tiltalte,  Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472, straffes med 20 dagbøder på hver 10.000 kr.

Hos tiltalte  Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472 konfiskeres RHIB båden “ECHO” med 2 motorer.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.