Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

22 feb 2017

Retten på Færøerne

afsagt den 21. februar 2017

Avsagdur dómur 21. februar: Frádøming av koyriloyvi

D O M

 

afsagt den 21. februar 2017

 

Rettens nr. 1-.../2016

Politiets nr. 5600-...

 

Anklagemyndigheden

mod

(T)

født den ... 1996

boende ...

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 23. november 2016.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

færdselslovens § 23, stk. 1 og § 32, stk. 2 - ved den 10. januar 2015 ca. kl. 16.20 i krydset Vegurin Langi/Flatarvegur i Hoyvík at have ført personbil ... ad Flatarvegur og foretaget udkørsel på Vegurin Langi for at svinge til venstre uden at overholde sin ubetingede vigepligt for den ad Vegurin Langi mod vest kørende personbil ..., hvilket i forbindelse med manglende agtpågivenhed bevirkede, at der skete sammenstød mellem de to biler med materiel skade til følge.

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal idømmes køreforbud, jf. færdselslovens § 59a, stk. 1, nr. 1, jf. § 59h.

 Tiltalte har delvis nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der blev afgivet forklaring af (T) og af vidnerne (A), (B) og politiassistent (C).

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt skitse og fotomappe.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af de afgivne forklaringer, af fotomaterialet og oplysningsrapporten, at der på uheldstidspunktet var snevejr, og at der var glat føre.

På baggrund af (T)s forklaring og vidneforklaringen afgivet af (B) lægger retten til grund, at årsagen til uheldet var, at tiltalte på grund af det glatte føre gled fra Flatarvegur ud på Vegurin Langi.

Der er ubetinget vigepligt for trafikken fra Flatarvegur og ud på Vegurin Langi.

(T) har forklaret, at hun kørte mellem 20 og 30 km/t. ned ad Flatarvegur, og at hun jævnligt bremsede, fordi hun var klar over, at det var glat.

Vidnet, (B), var efter sin forklaring i stand til at standse inden hun nåede frem til krydset og politiassistent (C) har forklaret, at han kort efter uheldet gennemkørte strækningen og var i stand til at standse.

Det fremgår af oplysningsrapporten, at bilen (T) kørte i, var forsynet med gode vinterdæk og retten lægger til grund, at årsagen til at bilen gled ud i krydset var, at (T) fejlbedømte situationen og at hun ved at "hugge bremserne i" mistede kontrollen over bilen, hvorved hun tilsidesatte sin ubetingede vigepligt og var årsag til færdselsuheldet.

Retten finder ikke, at det oplyste om forholdene på stedet er af en sådan karakter, at (T) ikke kunne forudse køreforholdende og tage højde for dem ved sin kørsel.

På denne baggrund er det bevist, at (T) overtrådte sin ubetingede vigepligt under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Straffen fastsættes til en bøde på 1.500 kr., jf. færdselslovens § 58a, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, og § 58a, stk. 2, jf. § 32, stk. 2.

(T) fik kørekort i oktober 2014.

(T) har ført motordrevet køretøj på en sådan måde, at der er grundlag for at idømme tiltalte et køreforbud, der gælder indtil særlig køreundervisning er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået, jf. færdselslovens § 59a, stk. 1, nr. 1, jf. § 59h.

Færdselsuheldet skete den 10. januar 2015 og efterforskningen i sagen blev gennemført i dagene umiddelbart efter. Retten modtog den 22. juli 2016 begæring om retsmøde og afholdt den 1. november 2016 retsmøde i sagen. Anklageskriftet er dateret den 21. november 2016.

 

Der er tale om en ukompliceret færdselsstraffesag. Der er ikke oplysninger om, at sagsbehandlingstiden skyldes (T)s forhold eller forhold, som hun er ansvarlig for. Retten finder på den baggrund, at sagen ikke er afgjort inden rimelig tid, jf. straffelovens § 82, nr. 13 og at (T) skal kompenseres herfor. Kompensation kan passende ske ved, at den idømte bøde falder bort (reduceres med 5.000 kr.) og ved at statskassen betaler sagens omkostninger.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T)s ret til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort, dog ikke knallert, inddrages fra endelig dom, og indtil særlig køreundervisning er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået.