Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

22 feb 2021

Retten på Færøerne

afsagt den 15. marts 2017

Innsmugling av 4.906 gram hash til Føroya

D O M

 

afsagt den 15. marts 2017

 

Rettens nr. 1-168/2017

Politiets nr.

 

Anklagemyndigheden

mod

T1

cpr.nr. ....1994

boende (...)

p.t. arresten i Tórshavn

 

og

 

T2

cpr.nr. ...1991

boende (...)

p.t. arresten i Tórshavn,

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 14. marts 2017.

 

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

 

Begge:

l.

  • 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. August 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk.2, jf. liste A, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 23- ved forud for den 13. februar 2017 ca. kl. 5.00 med henblik på videreoverdragelse i forening med hinanden, V samt andre medgerningsmænd i Danmark og på Færøerne at have indkøbt og/eller modtaget 4.960,6 gram hash i Danmark, hvorefter tiltalte T1 i forening med V den 13. februar 2017 ca. kl. 5.00 ved færgen Norrønas ankomst fra Danmark indførte stofferne på Færøerne "indbygget" i den dansk indregistrerede personbil TJ57.594, som de senere samme dag overlod til tiltalte T2, der på et værksted i (...) udtog stofferne af bilen med henblik på yderligere videreoverdragelse.

 

T2:

2.

færdselslovens § 58a, jf. § 18 - kørsel uden førerret - ved 13. februar 2017 ca. 17.00 i Runavik at have ført den danske indregistrerede personbil TJ 57974 fra Skipaneskrossinum i Runavík til (...) uden at have erhvervet førerret.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf, samt om konfiskation af

l . 4.960,6 gram hash og emballage (bilag 2-1-1, koster 1-16), og

  1. Personbil (...) tilhørende tiltalte T1.

 

Tiltalte, T1, har erkendt sig delvist skyldig, idet han ikke kan erkende at have foretaget indsmuglingen i forening.

 

Tiltalte, T2, har erkendt sig delvist skyldig, idet han kun erkender sin del i indsmuglingen som værende at skulle tage hashen ud af bilen og levere bilen og hashen tilbage til T1.

 

Tiltalte, T1, har taget bekræftende til genmæle vedrørende konfiskation af hashen, men har protesteret mod konfiskation af bilen. Han har ikke haft bemærkninger til værdiansættelsen af bilen.

 

Tiltalte, T2, har taget bekræftende til genmæle overfor påstanden om konfiskation af hashen.

 

Der blev afgivet forklaringer af de to tiltalte og af vidnerne V1, V2 og politiassistent V3.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt:

Ransagningsrapporter, fotomapper, anholdelsesrapporter, IT-tekniske rapporter, kontoudtog og oplysningsrapporter vedrørende Wickr undersøgelser, Analytics og værdiansættelse af personbil TJ57974. 

 

Tiltalte, T1, er tidligere straffet af betydning for sagen:

 

ved    Bødeforelæg på kr. 1.500,- vedtaget den 13. september 2012 for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

 

ved    Retten i Kolding dom af 26. februar 2013 med fængsel i 8 måneder for blandt andet overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

 

Tiltalte, T2, er tidligere straffet af relevans for sagen:

 

ved    Retten i Esbjerg dom af 4. august 2011 med fængsel i 3 måneder, hvoraf 2 måneder blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, jf. straffelovens § 191, stk. 1.

 

ved    Retten i Esbjerg dom af 10. oktober 2014 med fængsel i 3 måneder, der blev gjort betinget med samfundstjeneste og med en prøvetid på 1 år, for overtrædelse af våbenloven og lovgivningen om euforiserende stoffer.

 

Begge tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 14. februar 2017 til den 15. marts 2017, herunder i isolation fra den 14. februar 2017 til den 7. marts 2017.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Vedrørende forhold 1

Det lægges til grund, at der i T1’s bil blev indsmuglet den i tiltalen nævnte mængde hash, og at denne var gemt i bilen under sæderne og gulvtæppet. T1 har forklaret, at han var alene om indsmuglingen. Han har ikke redegjort nærmere for T2’s rolle i forløbet og hvorledes kontakten mellem dem blev etableret. T1 har under grundlovsforhøret forklaret, at han selv pakkede hashen ind og gemte den i bilen.

 

T2 har forklaret, at han blev kontaktet af en person i Danmark og bedt om at møde to personer, der skulle komme til Færøerne. Han fik at vide, at han skulle tømme bilen, hvilken bil det drejede sig om og et cirka ankomst-tidspunkt. Han skulle hente bilen på Skipanes. Han kender ikke T1 og V, og har kun mødt dem den ene gang her på Færøerne. Han har forklaret, at han forventede, at det nok ikke var lovligt. Han indvilligede i at gøre det, for at slippe ud af sin narkorelaterede gæld i Danmark.

 

T1 kørte bilen til Skipanes, hvor han afleverede den til T2, som lånte ham en anden bil, mens han tog T1s bil på værkstedet. T2 har forklaret, at det var ikke helt enkelt, at fjerne sæderne og tage pakkerne ud af bilen. Han tog pakkerne ud og satte sæderne på plads igen.

 

De tiltalte har under domsforhandlingen været uenige om, hvem der skulle have hashen, efter at den var taget ud af bilen. T1 har ikke oplyst, hvad der skulle ske med hashen, og T2 har oplyst, at han ikke skulle beholde den.

 

Der er fremlagt dokumentation for, at begge de tiltalte har installeret Wickr applikationen på sine telefoner. I henhold til forklaringen fra politibetjent V3 lægges det til grund, at applikationen er relativt usædvanlig, og at den hovedsagelig ses anvendt i sager med euforiserende stoffer, hvor man har brug for sikker kommunikation. Ifølge det dokumenterede har T1 benyttet sin Wickr applikation 10 gange i perioden fra den 30. januar 2017 til den 13. februar 2017. T2 har benyttet sin Wickr applikation 4 gange i tidsrummet fra 1. februar 2017 til den 13. februar 2017, herunder den 13. februar 2017. 

 

Det fremgår af det dokumenterede, at der fra T2s telefon den 13. februar 2017 ca. kl. 09.30 er søgt på "Smyril Line" og "ankomst og afrejse". Senere på dagen kl. 14.53 er der søgt på (...), som er hotellet hvor T1 og V var indlogeret. Af observationsrapporten fremgår, at T1 og V forlod (...) kl. 16.30 og kørte direkte til Skipaneskross, hvor de mødte T2.

 

Under de nævnte omstændigheder finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at de to tiltalte er medskyldige i det samlede indsmuglingsforløb, idet der hos begge har foreligget en forudgående forståelse om, at der skulle indsmugles, og at de ikke hver især var alene om indsmuglingen. Ifølge bevisførelsen må det dog antages, at T1 har haft en lidt mere væsentlig rolle i planlægningen og indsmuglingen end T2.

 

Henset til det uoplyste om hvorledes kontakten mellem de tiltalte blev oprettet, den indsmuglede mængde, og at de tiltalte ifølge deres forklaringer ikke skulle beholde hashen, finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at der har været medgerningsmænd i Danmark og på Færøerne.

 

De tiltalte findes derfor begge skyldige i den rejste tiltalte, dog således at det ikke er bevist, at det er sket i forening med V.

 

Vedrørnde forhold 2:

Tiltalte, T2, har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger. der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til fængsel i 11 måneder, jf. § 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk.2, jf. liste A, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 23.

 

Der findes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

 

Straffen for tiltalte T2 fastsættes til 10 måneder, jf. § 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. August 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk.2, jf. liste A, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 23 og færdselslovens § 58a, jf. § 18.

 

Der findes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

 

Retten har lagt vægt på den indsmuglede mængde, planlægningsgraden, tilstedeværelsen af medgerningsmænd i Danmark og på Færøerne, samt at begge tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2. Bilen er brugt som redskab til indsmugling af en stor mængde hash. Hensynet til den almindelige retsbevidsthed og generalpræventive hensyn findes i denne sag at tale for, at bilen konfiskeres. Henset til bilens begrænsede værdi og sagens karakter findes konfiskation af bilen ikke at være uproportional. 

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T1, straffes med fængsel i 11 måneder

 

Tiltalte, T2, straffes med fængsel i 10 måneder.

 

 

Hos begge de tiltalte konfiskeres:

 

4.960,6 gram hash og emballage (bilag 2-1-1, koster 1-16).

 

 

Hos tiltalte T1 konfiskeres personbil (...).

 

De tiltalte betaler sagens omkostninger.