Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler for dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det kræver, at du opfylder en række betingelser. Du skal selv søge om at få fri proces.

Hvis du får fri proces, betaler statskassen blandt andet salæret til din advokat og nødvendige udgifter forbundet med sagens behandling eller oplysning. Taber du retssagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.


Du skal som udgangspunkt sende din ansøgning om fri proces til Rigsombudsmanden.

Tjek om du har retshjælpsforsikring

Inden du søger om fri proces, skal du undersøge, om din forsikring dækker udgifter i forbindelse med retshjælp. Indeholder din forsikring en retshjælpsforsikring, der dækker retssagen, kan du ikke få fri proces. I det tilfælde skal du anvende forsikringen til at få dækket retssagens omkostninger og udgifter.

Du bør derfor kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du er dækket, inden du søger om fri proces.

Fri proces

Hvad er de økonomiske betingelser for fri proces

Du kan få fri proces, hvis din personlige indtægt er under en bestemt beløbsgrænse. Du beregner din indtægt ved at sammenlægge din personlige indkomst med din positive kapitalindkomst og din aktieindkomst.

Med mindre der er sket væsentlige ændringer i din indkomst, er det indkomsten for det forrige år, du skal se på. For at søge om fri proces i f.eks. 2020, skal du derfor bruge dine indkomstforhold fra 2018.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt holde sig under et bestemt beløb.

Gå til de aktuelle beløbsgrænser på Civilstyrelsens hjemmeside

De økonomiske betingelser bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Rigsombudsmanden kan tildele fri proces i særlige tilfælde, selvom de økonomiske betingelser ikke er opfyldt. Det gælder, hvis sagen er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse eller har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Hvordan ansøger jeg om fri proces?

De fleste ansøgninger om fri proces skal indgives til Rigsombudsmanden.

Rigsombudsmanden kan give fri proces, hvis det vurderes, at du har en rimelig grund til at føre retssagen.

I hvilke tilfælde skal jeg ansøge til byretten om fri proces?

I en række tilfælde skal ansøgningen dog indgives til Retten på Færøerne. I de tilfælde skal du indgive ansøgningen til Retten på Færøerne på en særlig blanket. Du finder blanketten under blanketter og vejledninger.

Retten på Færøerne kan ikke give fri proces, hvis det er åbenbart, at du ikke vil få medhold i sagen.

Retten på Færøerne skal modtage ansøgningen om fri proces i følgende tilfælde:

  • Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger har krav på en tilbagebetaling

  • Sager om ægteskab og forældremyndighed

  • Sager om ægtefælleskifte, der behandles af skifteretten. Her skal du være opmærksom på, at der i disse sager gælder særlige regler for, hvad fri proces dækker

  • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i Advokatnævnet eller et centralt statsligt klagenævn

  • Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten.

Hvad skal ansøgningen om fri proces indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

  • din forrige årsopgørelse (f.eks. årsopgørelsen for 2018 hvis du søger i 2020)
  • hvis din indkomst i dag er væsentligt forskellig fra, hvad der fremgår af årsopgørelsen, skal du vedlægge dine seneste 3 lønsedler,
  • oplysning om hvor mange hjemmeboende børn/børn du forsørger under 18 år,
  • hvis du er gift eller samlevende, skal du også indlevere din ægtefælles/samlevers årsopgørelse, da fri proces normalt vil blive beregnet med udgangspunkt i jeres samlede indkomst.
  • hvis forsikringsselskabet har afslået at dække sagen, skal du indlevere selskabets afgørelse.

Kan jeg klage, hvis jeg får afslag?

Du har mulighed for at klage til Procesbevillingsnævnet, hvis du har fået afslag på din ansøgning om fri proces.

Læs mere om dine klagemuligheder i Procesbevillingsnævnet

Sidst opdateret: 04. marts 2024