Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten og der skal meget ofte betales udgifter advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner.

Den, der vinder en retssag, får dækket sine udgifter helt eller delvist.

Hvis du for eksempel taber en almindelig civil sag, småsag eller et gruppesøgsmål er udgangspunktet, at den tabende part skal betale sagsomkostninger til den vindende part. Andre udgifter end udgifter til advokatbistand – fx retsafgifter og udgifter, der er nødvendige for at føre sagen på forsvarlig måde – erstattes fuldt ud, mens udgifter til advokatbistand for din modpart erstattes med et standardbeløb, der ikke direkte afhænger af den konkrete udgift. Derudover skal du også betale for advokatbistanden for dig selv.

I familieretlige sager, sager om faderskab, sager om værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse og prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke er udgangspunktet, at ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

Retsafgift

Hvad er en retsafgift ?

Retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten. Her får du en kort gennemgang af hovedprincipperne.

Som hovedregel skal der betales retsafgift i alle civile sager. Der er dog typer af sager, som er fritaget for retsafgift. Det gælder fx sager om ægteskab, forældremyndighed og faderskab.

Størrelsen af den retsafgift, som du skal betale, afhænger ofte af sagens økonomiske værdi, om modparten er en offentlig myndighed og i øvrigt hvilken sagstype, der er tale om.

Lovgrundlaget er Retsafgiftsloven.

Sådan beregnes retsafgiften i sager, der kan gøres op i penge

For sager, der har en økonomisk værdi, det vil sige hvor du direkte eller indirekte påstår betaling af et pengebeløb eller ændring af en økonomisk værdi af et aktiv, skal retsafgiften beregnes ud fra sagens værdi.

Hvis det, du kræver betalt, er tilbagevendende årlige beløb, skal værdien opgøres til det årlige beløb ganget med 10.

Angår sagen opsigelse af et lejemål, opgøres sagens værdi til den årlige leje.
Afgørelser fra visse andre klagenævn kan også være afgiftsfrie.

Skal jeg betale retsafgift, hvis mit erstatningskrav behandles under en straffesag?

Hvis du har et erstatningskrav, der behandles under en straffesag mod en tiltalt, da skal du ikke betale retsafgift. I visse tilfælde beslutter dommeren, at dit krav ikke kan behandles under straffesagen. Hvis du vil gå videre med dit erstatningskrav, skal du i så fald selv anlægge en sag, hvor der skal betales retsafgift opgjort efter erstatningskravet størrelse.

Udgifter til advokater


I de fleste domme skal den tabende part betale for de advokatudgifter, som den vindende part har haft i forbindelse med sagen.

Dommeren fastsætter i dommen, hvor meget den tabende part skal betale til den vindende.

Beløbet fastsættes med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer. Det betyder, at den der vinder sagen, ikke altid får dækket alle sine udgifter til egen advokat.

Her på siden kan du finde rettens vejledende salærer og takster i forbindelse med de forskellige typer sager.

Kan jeg få hjælp til at betale salær til en advokat i en retssag?

Du har ret til at få gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning af en advokat hos Advokatvagten. Du kan også få videregående offentlig retshjælp, hvis du lever op til nogle økonomiske betingelser.

Kan jeg klage over min advokats salær?

Retsplejeloven indeholder et forbud mod, at advokater kræver højere salær, end hvad der er rimeligt. Loven indeholder dog ingen konkrete takster.

Efter nævns- og domspraksis skal advokaterne især tage hensyn til:

  • arbejdets art og omfang
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • den tid, advokaten har anvendt og
  • det resultat advokaten har opnået.

Hvis du er utilfreds med det salær, advokaten kræver, kan du klage til advokatnævnet. Det kan du læse mere om på Advokatsamfundets hjemmeside.

Gå til Advokatsamfundets hjemmeside

Sidst opdateret: 24. marts 2022