Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Der henvises i den forbindelse til Arbeiðis – og brunaeftirlitið, telefon +298 664400 eller via mail: arb@arb.fo

Fra 6.november 2023 er Færøernes Ulykkelsesforsikkringsråd flyttet til Arbeiðs – og brunaeftirlitið.
Der henvises i den forbindelse til Arbeiðis – og brunaeftirlitið, telefon +298 664400 eller via mail: arb@arb.fo

Vi gør opmærksom på, at vi desværre ikke har mulighed for at videresende din mail til Arbeiðs – og brunaeftirlitið.Sorenskriveren er født medlem (udpeget ved lov) og formand. Herudover består rådet af 4 valgte medlemmer, der udpeges af landsstyremanden for 4 år ad gangen, hvoraf en skal være uddannet læge.

For tiden er de valgte medlemmer:

 • Karin Dahl, jordemoder
 • Ebba Øre, sosialrådgiver
 • Hervør Eyðinsdóttir, fysioterapeut
 • Høgni Debes Joensen, læge

 

 

Kontakt

Færøernes Ulykkesforsikringsråd (Føroya Vanlukkutryggingarráð)
C/o Sorinskrivarin
C. Pløyensgøta 1
Postrúm 28
110 Tórshavn

Fra 6.november 2023 er Færøernes Ulykkelsesforsikkringsråd flyttet til Arbeiðs – og brunaeftirlitið.
Der henvises i den forbindelse til Arbeiðis – og brunaeftirlitið, telefon +298 664400 eller via mail: arb@arb.fo

Vi gør opmærksom på, at vi desværre ikke har mulighed for at videresende din mail til Arbeiðs – og brunaeftirlitið.

Ekspeditionstid er mandag - fredag 09.00 - 14.00

Rådets opgaver

Rådet træffer afgørelse om, hvorvidt skadelidte er berettiget til ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven og i bekræftende fald hvilke. 

Efter arbejdsskadeforsikringsloven kan der i anledning af et ulykkestilfælde, der godkendes som en arbejdsskade, eller en godkendt erhvervssygdom tilkendes skadelidte godtgørelse for varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne.

Erhvervssgdomme, der er anerkendt på Færøerne, er anført i kundgørelse nr. 157 af 17. december 2009 om liste over erhvervssygdomme. Rådet kan også anerkende andre sygdomme som erhvervssygdomme.

Godtgørelse for varigt men fastsættes til et kapitalbeløb, der udbetales på en gang. Godtgørelse for varigt men tilkendes kun, hvis rådet afgør, at mengraden er mindst 5 %.

Erstatning for tab af erhvervsevne ydes som en løbende årlig ydelse, med mindre ydelsen omsættes til et kapitalbeløb. Erstatning for tab af erhvervsevne ydes alene, hvis rådet afgør, at erhvervsevnetabet er mindst 15 %.

Afgår skadelidte ved døden på grund af arbejdsskaden, kan der tilkendes efterladte erstatning for tab af forsørger. 

Herudover kan rådet bestemme, at skadelidte skal have erstattet udgifter til anskaffelse, reparation eller udskiftning af hjælpemidler (briller, proteser o.l.), der beskadiges som følge af ulykkestilfældet, eller som er nødvendige i forbindelse med sygebehandlingen.

Mobiltelefoner, ure, beklædning og lignende effekter, som ødelægges i forbindelse med en arbejdsskade, erstattes ikke.

Dagpenge på grund af sygdom efter en arbejdsulykke eller erhvervssygdom administreres og udbetales af Almannastovan efter de sædvanlige regler i dagpengeloven

 

Hvem er forsikringspligtig ?

De af rådet tilkendte erstatninger og ydelser betales af forsikringsselskabet eller arbejdsgiveren. Erstatning og ydelser i forbindelse med erhvervssygdomme betales af Vinnusjúkugrunnurin. 

Alle arbejdsgivere, som beskæftiger personer med varigt eller foreløbigt arbejde på færøsk land- eller søterritorium eller i færøsk luftrum, har pligt til at forsikre deres ansatte mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 

Alle selvstændigt erhvervsdrivende på Færøerne har ligeledes pligt til at tegne forsikring for egen person.

Landet og den danske stat har overtaget arbejdsgiveransvaret for forsikringen (selvforsikring).

Alle forsikringspligtige arbejdsgiver og alle selvstændigt erhvervsdrivende skal tegne forsikring mod arbejdsskader hos et dertil godkendt forsikringsselskab.

Alle forsikringspligtige arbejdsgiver og alle selvstændigt erhvervsdrivende samt landet og den danske stat har derudover pligt til at betale bidrag til Vinnusjúkugrunnurin. Bidraget udgør 0,10 % af den skattepligtige indkomst. Bidraget opkræves af Vinnusjúkugrunnurin. 

Hvordan anmelder jeg en ulykke eller erhvervssygdom?

Arbejdsulykker skal anmeldes af skadelidtes arbejdsgiver, eller den selvstændigt erhvervsdrivende. Anmeldelsen skal indgives til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet arbejdsskadeforsikring.  Er der tale om en selvforsikret offentlig arbejdsgiver (lands- eller statsmyndighed), skal arbejdsgiveren indgive anmeldelsen direkte til Ulykkesforsikringsrådet. Anmeldelse om erhvervssygdom skal indgives af lægen til Ulykkesforsikringsrådet.
Manglende overholdelse af anmeldelsespligten kan medføre bødestraf og erstatningsansvar.

Anmeldelsen indgives på en særlig blanket, der udleveres af forsikringsselskabet eller ulykkesforsikringsrådet. 

Hvornår er fristen for en anmeldelse?

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal anmeldes straks og senest inden for 8 dage. Undlader arbejdsgiveren eller lægen at anmelde, må tilskadekomne gøre det selv. Der gælder en endelig anmeldelsesfrist på 1 år regnet fra ulykkestilfældet. For erhvervssygdomme regnes anmeldelsesfristen fra den dag, da den anmeldelsespligtige blev klar over, at sygdomme kan være arbejdsbetinget. Den endelige anmeldelsesfrist kan kun i helt særlige tilfælde fraviges.

Skal man have lægeerklæring?

Alle anmeldelser, der indgives til rådet, skal som udgangspunkt ledsages af en lægeerklæring (LI). Ved tandskader skal anmeldelsen ledsages af en tandlægeerklæring (TLI). LI blanketten følger med skadesanmeldelsesblanketten. 
TLI udleveres af forsikringsselskabet eller Ulykkesforsikringsrådet.

Arbejdsgiveren og tilskadekomne skal sørge for, at erklæringen følger med skadesanmeldelsen. Mangler erklæringen, kan rådet ikke behandle anmeldelsen og vil tilbagesende denne. 

Hvem betaler for lægeerklæringer og undersøgelse?

Tilskadekomne skal ikke betale for lægeerklæringer eller -undersøgelser, som rådet anmoder om. Forsikringsselskabet eller Vinnusjúkugrunnurin betaler. Er der tale om en selvforsikret offentlig arbejdsgiver, skal denne betale for lægeerklæringer og -undersøgelser, som rådet anmoder om.
Rådet giver arbejdsgiveren underretning herom. 

Hvad sker der, hvis skaden er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven?

Efter modtagelsen af skadesanmeldelse og læge-/tandlægeerklæring træffer rådet afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade.
Anerkender rådet, at der er tale om en arbejdsskade, som berettiger til ydelser efter loven, meddeler rådet dette til skadekomne og forsikringsselskab/selvforsikret offentlig arbejdsgiver/Vinnusjúkugrunnurin. 

Forsikringsselskabet vil derefter få indhentet en ny læge-/tandlægeerklæring (LII/TLII), som skal belyse, om tilskadekomnes tilstand er så stabil (stationær), at der kan træffes afgørelse om godtgørelse for varigt mén og godtgørelse for erhvervsevnetab. Rådet vil i den forbindelse anmode tilskadekomne om selv at sørge for at sende LII til rådet. Blanketten udleveres af forsikringsselskabet eller rådet.  

Efter modtagelse af LII/TLII tager rådet stilling til, om der på det foreliggende grundlag kan træffes afgørelse om godtgørelse for varigt men og godtgørelse for erhvervsevnetab.  Er dette ikke tilfældet, kan rådet anmode om yderligere læge-, tandlæge eller speciallægeerklæringer og - undersøgelse.

 

Rådets afgørelse om varigt mén og erhvervsevnetab

Når tilskadekomnes tilstand i relation til skaden er stationær, og sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer rådet afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Rådet beregner eventuel godtgørelse og erstatning og pålægger forsikringsselskabet /Vinnusjúkugrunnurin/Landet/Staten at udbetale godtgørelse og erstatning til tilskadekomne.
 
Høring:
Inden rådet træffer afgørelse, forelægger rådet de dokumenter og oplysninger, der indgår i grundlaget for rådets afgørelse, for tilskadekomne/Vinnusjúkugrunnurin/Landet/Staten. Der gives en frist til at gøre bemærkninger til afgørelsesgrundlaget, før rådet træffer afgørelse. 

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Rådet holder normalt møde hver uge, hvor alle nye anmeldelser behandles, ligesom der behandles sager, hvor nyt materiale er modtaget. 

Rådets afgørelsestid afhænger af, hvor hurtigt de nødvendige oplysninger, herunder lægeerklæringer, tilvejebringes. Erfaringsmæssigt kan det på Færøerne tage lang tid at få læge- og speciallægeerklæringer.  

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for rådet at forelægge en arbejdsskade for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i Danmark med henblik på at modtage en vejledende udtalelse. Det tager typisk ca. 6 måneder at modtage en vejledende udtalelse fra AES.

Der gælder en lovfastsat afgørelsesfrist for ulykkesforsikringsrådet på 2 år. Det kan i visse sager være nødvendigt at træffe en foreløbig afgørelse, hvis det ikke er muligt at overholde fristen.

Kan jeg klage over rådets afgørelse?

Rådets afgørelser kan påklages til:

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
postboks 9080
1022 København K
tlf. 0045 33411200

Bemærk! Klagen skal indgives til Ulykkesforsikringsrådet, c/o Sorinskrivarin, C. Pløyensgøta 1, 100 Tórshavn

Klagefristen er 3 måneder regnet fra rådets afgørelse. Rådet sørger for oversættelse til dansk af sagens akter og fremsender derefter klagesagen til Ankestyrelsen. 

Udligning af beløb

Sambært § 43 í løgtingslóg um trygging móti avleiðingum av arbeiðsskaða, verða tær í § 42, stk. 6, § 57, stk. 2 og § 59, stk. 1.

Nevndu upphæddir javnaðar við broytingini í tí til eina og hvørja tíð galdandi høvuðssáttmála millum Føroya Arbeiðarafelag og Føroya Arbeiðsgevarafelag og avrundaðar til nærmastu 100 kr.

Upphæddirnar verða javnaðar av landsstýrismanninum eftir tilmæli frá Vanlukkutryggingarráðnum.

Landsstýrismaðurin hevur tann 12. februar 2013 tikið við, at upphæddirnar verða javnaðar soleiðis:

  1/1-2011 (1%) 1/1-2012 (1,95%) 1/1-2013 (1,13%)
§ 42,stk. 6 

 370.600

377.800

382.000

§ 57,stk. 2

 617.600

628.500

636.700

§ 59, stk. 1

151.500

154.400

156.100


 

Landsstýrismaðurin hevur tann 17. desember 2013 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar soleiðis við gildi frá 1. januar 2014:

 

 • 42, stk. 6  -  frá 382.000 kr. til 388.200 kr.
 • 57, stk. 2  -  frá 636.700 kr. til 647.100 kr.
 • 59, stk. 1  -  frá 156.100 kr. til 158.600 kr.

 

Landsstýrismaðurin hevur tann 4. desember 2014 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar soleiðis við gildi frá 1. januar 2015:

 

                       1/1-2015 (1,902 %)

 • 42, stk. 6  -  395.600 kr.
 • 57, stk. 2  -  659.400 kr.
 • 59, stk. 1  -  161.600 kr.

Landsstýrismaðurin hevur tann 11. januar 2016 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2016:

                        1/1-2016 (2,2 %)

 • 42, stk. 6  -  404.300 kr.
 • 57, stk. 2  - 673.900 kr.
 • 59, stk. 1  - 165.200 kr.

Landsstýrismaðurin hevur tann 4. desember 2016 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2017:

                        1/1-2017 (2,2 %)

 • 42, stk. 6  -  413.100 kr.
 • 57, stk. 2  -  688. 700 kr.
 • 59, stk. 1  -  168. 800 kr.

Landsstýrismaðurin hevur tann 19. desember 2017 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2018:

                        1/1-2018 (2,1 %)

 • 42, stk. 6  -  421.800 kr.
 • 57, stk. 2  -  703.200 kr.
 • 59, stk. 1  -  172.300 kr. 

Landsstýrismaðurin hevur tann 21. november 2018 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2019:

                       1/1 - 2019 (2,58 %)

 • 42, stk. 6  -  432.700 kr.
 • 57, stk. 2  -  721.300 kr.
 • 59, stk. 1  -  176.700 kr.

 

Landsstýrismaðurin hevur tann 19. desember 2019 tikið undir við, at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2020:

                      1/1 - 2020 (2,56 %)

 • 42, stk. 6  -  443.800 kr.
 • 57, stk. 2  -  739.800 kr.
 • 59, stk. 1  -  181.200 kr. 

Landsstýrismaðurin hevur tann 6. november 2020 tikið undir við , at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2021:

 

                     1/1 - 2021 (1,25%)

 • 42, stk. 6  -  449.300 kr.
 • 57, stk. 2  -  749.000 kr.
 • 59, stk. 1  -  183.500 kr.

Landsstýrismaðurin hevur tann 14.desember 2021 tikið undir við , at upphæddirnar verða javnaðar sum niðanfyri tilskilað við gildi frá 1. januar 2022:

 

                     1/1 - 2022 (1,25%)

 • 42, stk. 6  -  455.000 kr.
 • 57, stk. 2  -  758.400 kr.
 • 59, stk. 1  -  185.800 kr.

 

 

Sidst opdateret: 03. november 2023