Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

05 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 15.desember 2010

Ákærdi dømdur til sálarliga viðgerð á sinnissjúkrahúsið, undir eftirlitið av Kriminalforsorgini

D O M

afsagt den 15. december 2010
Rettens nr.  
 

Anklagemyndigheden
mod
T

født den
boende 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 13. august 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af 

straffelovens § 119, stk. 1 og § 266 - ved i perioden fra oktober 2007 til ultimo 2009 adskillige gange telefonisk, ved brev og mail og ved personlige henvendelser på Psykiatrisk afdeling på Landssygehuset i Tórshavn at have fremsat trusler 

over for plejer F, idet han bl.a. sagde at han ville dræbe ham og ”han vidste, at han havde børn, og var det dét, der skulle til for at nogle ville lytte til ham!” eller lignende, 

Over for F2, idet han bl.a. sagde:” hvis du ikke gør dit arbejde ordentligt, så dræber jeg dig” eller lignende samt sagde, at han ville dræbe psykiaterne F3 og F4,

over for personalet på psykiatrisk afdeling mod lægerne F4 og F5, idet han om dem bl.a. sagde, at ”der skal flyde blod”, ”nogen skal dø”, og "at han vil have personlig hævn” eller lignende, mod 3 sygeplejersker fra afd. D2, at han ved, hvor de bor og han skal dræbe dem og skære halsen over på dem, mod en sekretær, at han skal ”komme og stikke øjnene ud på hende”, og mod en anden ansat, at vedkommende ”står højt på dødslisten” eller lignende, 

alt hvorved han fremkaldte alvorlig frygt for alle de nævntes liv og helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, jf. § 68, dømmes til psykiatrisk behandling på hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse, og med vilkår om alkoholistbehandling efter tilsynsmyndighedens bestemmelse.

Tiltalte har ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet, men har erkendt de faktiske omstændigheder, som er beskrevet i anklageskriftet, bortset fra, at han ikke har udtalt, "at han vil have personlig hævn”.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen fremgår af retsbogen, hvor til der henvises.

Der har været fremlagt personundersøgelse af 29. september 2009 fra Kriminalforsorgen og  mentalerklæring af 5. april 2010.

Det fremgår af konklusionen i mentalerklæringen, at:

………..

Tiltalte er tidligere ved Færøernes rets dom af 1. maj 2003 dømt for overtrædelse af straffelovens § 244 til psykiatrisk behandling på hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse samt om, at tiltalte om fornødent skal underkaste sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol. Ved rettens kendelse af 26. januar 2006 blev den idømte foranstaltning ophævet.

Rettens bemærkninger:
Efter tiltaltes forklaring sammenholdt med sagens øvrige oplysninger findes det godtgjort, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 266, alene med den ændring, at det ikke er godtgjort, at tiltalte har udtalt, "at han vil have personlig hævn”.

Efter den lægelige udtalelse i mentalerklæringen lægges det til grund, at tiltalte på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand der må ligestilles dermed.

Tiltalte frifindes derfor for straf, jf. straffelovens § 16, stk. 1.  

På baggrund af de lægelige oplysninger i mentalerklæringen må det anses for formålstjenligt til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser, at den foranstaltning, som anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, bringes i anvendelse.

Anklagemyndighedens påstand tages herefter i medfør af straffelovens § 68 til følge som nedenfor bestemt.

Uanset bestemmelsen i straffelovens § 68 a, stk. 2, fastsættes en længstetid for foranstaltningen på 5 år, jf. retsplejelovens § 68 a, stk. 1, hvilket findes tilstrækkeligt for at forebygge yderligere lovovertrædelser.

 T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T dømmes til psykiatrisk behandling på  hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse samt om, at tiltalte om fornødent skal underkaste sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol. Længstetiden for foranstaltningen er 5 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.