Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

05 mar 2020

Føroya Rættur

Fongsul í 1 ár og 3 mánaðir fyri neyðtøkuroynd

Revsing við fongsul í ár og 3 mánaðir fyri neyðtøkuroynd. Útinning av 1 ári verður útsett og fellur burtur um ákærdi ikki ger nakað revsivert í royndartíðini og gevur seg undir eftirlit hjá barnaverndartænastuni

D O M

afsagt den 3. december 2010
Rettens nr. 1-569/2010
Politiets nr. 56P5-72211-00004-09

Anklagemyndigheden
mod

T, Født den

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 6. september 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 216, stk. 1, jf. § 21, § 224 og § 232 - ved lørdag den 12. december 2009 ca. kl. 02.30 i (…) ved vold eller trusler om vold at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med F, 17 år, idet han tog fat i hende og trak hende ind i gyden, hvor han holdt fast i hende og forsøgte at lægge hende på jorden for at tiltvinge sig samleje, hvilket ikke lykkedes, idet hun kæmpede imod, hvorved hun på et tidspunkt kom ned at sidde, hvorpå tiltalte satte sig bag hende og førte sin hånd ned i hendes trusser og stak flere fingre op i hendes vagina, hvorpå hun kæmpede sig fri og med tiltalte holdende fast i hende gik over vejen, hvor hun faldt og kom ned at sidde, hvorpå tiltalte fastholdt hende bagfra og med begge hænder befølte hende på brysterne inden for tøjet.

                                                                 2

straffelovens § 216, stk. 1, jf. § 21, og § 224 - ved umiddelbart efter det under forhold I beskrevne på ny ved vold eller trusler om vold at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med F, idet det lykkedes hende at komme fri og løbe ind til ejendommen (…), hvor tiltalte indhentede hende og tog og holdt hende fast mod et rækværk, hvorpå han trak hendes bukser og trusser ned og stak flere fingre op i hendes vagina, hvorpå tiltalte førte hende mod husets vestlige side og holdt hende fast, hvor­på tiltalte trak sine bukser og trusser ned og forsøgte at indføre sin penis i pigens vagina, hvilket mislykkedes, da penis ikke blev erigeret.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Der nedlægges endvidere påstand om erstatning.

Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaring af F. Der er ligeledes afgivet forklaring af (…) fra Barnaverndartænastan.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt lægeerklæringer, kriminaltekniske undersøgelser og fotomapper. 

Det fremgår af lægeerklæring af 12. december 2010, udarbejdet på grundlag af en samme dag foretagen undersøgelse af F på Landssygehuset:

"(...)”

Kriminalforsorgen har under sagen foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808.

Det fremgår af undersøgelsen, der er dateret den 2. marts 2010:

"(...)”

Rettens bemærkninger:

Det lægges efter den af F afgivne vidneforklaring, der i det væsentlige er samstemmende med den af tiltalte afgivne forklaring, og som ligeledes understøttes af de objektive fund, til grund, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Dog frifindes tiltalte i overensstemmelse med det af F forklarede for i forhold 2 at have stukket flere fing­re op i hendes vagina.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 216, § 224 og § 232, jf. til dels § 21.

Der er i skærpende retning lagt vægt på det i anklageskriftet nævnte forløb, herunder at tiltalte, efter at have indhentet F, som det var lykkedes at slippe fri, på ny gjorde sig skyldig i forsøg på voldtægt.

Det er i formildende retning, foruden at der alene har været tale om forsøg, lagt vægt på den under forløbet forholdsvis begrænsede voldsudøvelse, samt tiltaltes unge alder på gerningstidspunktet.

Under hensyn hertil og de foreliggende oplysninger om tiltaltes personlige forhold findes det, uanset forholdets grovhed, undtagelsesvist forsvarlig at bestemme, at fuldbyrdelsen af 1 år af straffen udsættes som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56.

Den nedlagte påstand om godtgørelse for tort tages, under hensyn til sagens karakter og følger for NN, til følge med 40.000 kr. Kravet om erstatning henvises i øvrigt, da de oplysninger, der foreligger til støtte for kravet, findes at være ufuldstændige, til eventuelt civilt søgsmål, jf. retsplejelovens § 992.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra 12. december til den 22. december 2010.

                                    T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder,.


Fuldbyrdelsen af 1 år af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra i dag på betingelse af,

at    tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden, og

at    tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Barnaverndartænastan.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.