Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

10 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 28. januar 2011

Treytaður fongulsdómur á 40 dagar og kr. 8000,00 í bót

D O M

 afsagt den 28. januar 2011
(…)

Anklagemyndigheden

mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift og tillægsanklageskrifter fra Landfogeden på Færøerne er modtaget henholdsvis den 27. maj 2009, 17. august 2009, 19. april 2010, 24. september 2010 og 11. januar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

færdselslovens § 31 a, stk. 1 - ved fredag den 3. april 2009 ca. kl. 18.53 i Tórshavn som fører af personbil (…) ad R.C. Effersøesgøta mod nord, at have foretaget overhaling af personbil (…) langs dennes højre side.

                                                                        2

færdselslovens § 16, stk. 1 - spirituskørsel - ved fredag den 17. juli 2009 ca. kl. 10.00 i Tórshavns Kommune, at have ført personbil (…) ad landsvejen ved Velbastað mod Tórshavn, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,80 promille.

                                                                        3

færdselslovens § 16, stk. 1 - spirituskørsel - og § 18, stk. 1 - ved fredag den 29. januar 2010 ca. kl. 04.30 i Tórshavn at have ført personbil (…) ad offentlige veje under eftersættelse af politiet, senest ad Niels Finsensgøta - Sjúrðargøta og Tvørgøta mod sydøst efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,20 promille, og uagtet tiltaltes førerret den 11. august 2009 var inddraget af politiet, jf. forhold 2.

                                                                      4

færdselslovens § 18, stk. 1 - ved onsdag den 8. september 2010 ca. kl. 22.25 i Tórshavn at have ført personbil (…) ad offentlige veje, senest ad (…), uagtet førerret den 11. august 2009 var inddraget af politiet, jf. forhold 2.

5

  • 1, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2, jf. liste A, nr. 1, - ved på tid og sted som anført under forhold IV i personbil (…) at have været i besiddelse af 0,95 gram hash, 2 gram tørret topskud af cannabisplante samt 4 "bonger" alle brugt til hashrygning.

                                                                       6

færdselslovens § 16, stk. 1 – spirituskørsel - § 18, stk. 1, § 23, stk. 1, og § 15, stk. 1, jf. kunngerð nr. 127 af 28. september 2009 om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer § 1, stk. 1, jf. Liste A og Liste B - ved lørdag den 11. september 2010 ca. kl. 02.30 i Tórshavn, selv om hans førerret den 11. august 2009 var inddraget af politiet, at have ført personbil (…) ad Velbastaðvegur mod  nordvest efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,20 promille, og uagtet indholdet af Cannabis (THC) og Amfetamin i blodet var for højt, hvilket alt i forbindelse med manglende agtpågivenhed bevirkede, at han mistede herredømmet over bilen, der kørte tværs over vejen og ind i muren ved kirkegården med person- og materiel skade til følge.

                                                                      7

  • 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2, jf. Liste A, nr. 1, og Liste B nr. 13 - ved lørdag den 11. september 2010 i forbindelse med anholdelsen ad forhold VI at have været i besiddelse af 5,1 gram amfetamin, 0,77 gram i bukselomme og 0,75 gram i bilen af topskud af cannabisplante, rygebong med hashrester på bopælen og 2 stk. topnøgler, brugt til hashrygning.

8

(bødeforlæg af 8. oktober 2010)

  • 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2, jf. Liste A, nr. 1 - ved tirsdag den 14. september 2010 under kontrol af politiet i Tvørgøta i Tórshavn at have været i besiddelse af 1 gram skunk, en rygebong og 2 papirer med hashrester.

                                                                       9

færdselslovens § 18, stk. 1 - ved fredag den 22. oktober 2010 ca. kl. 16.05 i Tórshavn at have ført personbil (…) ad Torfinnsgøta mod syd, selv om politiet den 11. august 2009 havde inddraget førerretten.

 Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes førerretten, jf. færdselslovens § 59, § 59 a, stk. 4, nr. 1 og nr. 5, samt § 59 a, stk. 1, nr. 6, jf. § 59 b, stk. 1 og stk. 2.

Konfiskation har endvidere påstået konfiskation af topskud og rygebong, kosterrapport nr. 2, 3 og 4, forhold 7.

Tiltalte har erkendt sig delvist skyldig.

Der er i forhold 2 fremlagt en erklæring fra Retsmedicinsk Institut, hvorefter der i tiltaltes blod, udtaget den 17. juli 2009, kl. 10.20, er fundet en alkoholkoncentration (mindsteværdi) på 1,05 promille.

Der er i forhold 3 fremlagt en erklæring fra Retsmedicinsk Institut, hvorefter der i tiltaltes blod, udtaget den 29. januar 2010, kl. 5.00, er fundet en alkoholkoncentration (mindsteværdi) på 1,31 promille.

Der er i forhold 6 fremlagt en erklæring fra Retsmedicinsk Institut, hvorefter der i tiltaltes blod, udtaget den 11. september 2010, kl. 3.20, er fundet en alkoholkoncentration (mindsteværdi) på 1,74 promille.

Der er endvidere i blodprøven fundet et indhold af Tetrahydrocannabinol, svarende til 0,0025 mg/kg, samt af Amfetamin, svarende til 0,026 mg/kg.

Der er i forhold 7 fremlagt en kosterrapport over fund i forbindelse med anholdelsen af tiltalte, samt ved en efterfølgende ransagning på tiltaltes bopæl.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af N1 og N2 Forklaringerne fremgår af retsbogen, hvortil der henvises.

Tiltaltes førerret er inddraget den 11. august 2009, jf. færdselslovens § 59 d, stk. 1.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, hvorefter tiltalte findes egnet til en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte har den 26. august 2009 betalt et bødeforlæg for at have ført personbil med mindst 72 km/t, selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t.

Rettens bemærkninger:

Det er i forhold 1 efter den af N1 afgivne vidneforklaring bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det er i forhold 2 efter tiltaltes erkendelse, der understøttes af sagens oplysninger, bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltalte har i forhold 3 erkendt at have kørt bil, efter at have indtaget alkohol, svarende til den målte promille på 1,31. Erkendelsen understøttes af sagens oplysninger.

Med disse bemærkninger, og under hensyn til den skete inddragelse af førerretten, jf. også tiltaltes erkendelse heraf i forhold 4, findes tiltalte derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det er i forhold 4 og 5 efter tiltaltes erkendelse, der understøttes af sagens oplysninger, bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det er i forholdene 6 og 7 efter tiltaltes erkendelse af kørslen, samt besiddelsen af de anførte stoffer, hvilken erkendelse understøttes af sagens oplysninger, herunder den af N2 afgivne vidneforklaring, bevist, at tiltalte - bortset fra besiddelsen af de 2 stk. topnøgler, som der ikke foreligger nærmere oplysninger om anvendelsen af - er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det af tiltalte anførte om, at han af en ven, som havde bedt ham gemme det for sig, havde fået at vide, at de 5,1 gram pulver var retalin, kan ikke føre til et andet resultat, idet det lægges til grund, at det har stået tiltalte klart, at der kunne være tale om amfetamin.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 8, idet han har anført, at det ikke var hans effekter, men en af hans medpassagerers.

Herefter, og da der ikke foreligger nærmere oplysninger vedrørende tiltaltes besiddelse af effekterne, frifindes tiltalte for dette forhold.

Den omstændighed, at tiltalte overfor politiet har erkendt forholdet og underskrevet en konfiskationserklæring vedrørende effekterne, kan ikke føre til et andet resultat.

Det er i forhold 9 efter tiltaltes erkendelse, der understøttes af sagens oplysninger, bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen
fastsættes til fængsel i 40 dage og en bøde på 8.000 kr. jf. færdselslovens § 58, stk. 2, nr. 3, jf. stk. 1, jf. § 16, stk. 1, og § 15, stk. 1, jf. kunngerð nr. 127 af 28. september 2009 om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, § 1, stk. 1, jf. liste A og B, færdselslovens § 58, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, færdselslovens § 58 a, stk. 1, nr. 1, jf. § 31 a, stk. 1, og § 23, stk. 1, samt § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 2, jf. liste A, nr. 1 og liste B, nr. 13, jf. i det hele til dels straffelovens § 89.

Der er herunder lagt vægt på, at 3 spirituskørsler til samtidig påkendelse med en samlet alkoholkoncentration på 4,10 promille efter praksis straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte har erklæret sig villig til at udføre samfundstjeneste. Da tiltalte efter kriminalforsorgens erklæring ligeledes findes egnet hertil, gøres dommen betinget, som nedenfor anført, jf. straffelovens § 56, stk. 2, jf. § 62.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 5 år fra den 11. august 2009, jf. færdselslovens § 59, § 59 a, stk. 1 og nr. 5, jf. stk. 5, samt § 59 a, stk. 1, nr. 6, jf. § 59 b, stk. 1 og stk. 2.

Det bemærkes, at frakendelsestiden i de situationer, hvor den pågældende findes skyldig i flere tilfælde af spirituskørsel, skal fastsættes efter en kon­kret vurdering, jf. U.2008.1797Ø og TfK2010.70V.

Det bemærkes endvidere, at retten har lagt til grund, at kørslen i forhold 1 isoleret set, men sammenholdt med det af tiltalte vedtagne bødeforlæg for en hastighedsovertrædelse, ville have medført kørselsforbud. Spirituskørslerne i forholdene 2, 3 og 6 - hvoraf forholdene 2 og 3 er begået, inden ikrafttrædelsen af lagtingslov nr. 49 fra 11. maj 2009 om ændring af færdselsloven - ville isoleret set have medført frakendelse af førerretten i henholdsvis 1, 1 og 3 år, ligesom kørslen med de anførte bevidsthedspåvirkende stoffer i forhold 6 isoleret set ville have medført en betinget frakendelse.

Den af anklagemyndigheden nedlagte påstand om konfiskation tages i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, til følge som nedenfor bestemt.

 

                                        T H I    K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, (…), straffes med fængsel i 40 dage og en bøde på 8.000 kr.

Fuldbyrdelsen af frihedsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af,

at   tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at   tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet arbejde (samfundstjeneste) i 40 timer indenfor en længstetid på 6 måneder, og

at   tiltalte i længstetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 5 år fra den 11. august 2009.

Hos tiltalte konfiskeres topskud og rygebong, kosterrapport nr. 2, 3 og 4, forhold 7.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.