Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

20 apr 2020

Føroya Rættur

Dómur 28. oktober 2011

Bót fyri í grovum ósketni at sleppa sær undan at rinda kr 354.161.50 í kapitalvinningsskatti

D O M

afsagt den 28. oktober 2011
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)
Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 21. september 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

§ 23, stk. 1, jf. stk. 2, i lagtingslov nr. 164 af 21. december 2001 med senere ændringer om beskatning af kapitalgevinster - ved ikke inden den 15. marts 2008 til skattemyndighederne at have indgivet selvangivelse med angivelse af kapitalindtægt, selv om han i 2007 havde solgt aktier med en kapitalgevinst på kr. 1.011.890,00 og derved ved groft uagtsomt forhold at have unddraget betaling af kr. 354.161,50 i kapitalvindingsskat. 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte straffes med en bøde på 350.000 kr..

Tiltalte har nægtet sig skyldig 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V1. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Det fremgår af sagen, at tiltalte modtog skatteopgørelse for 2007 (såkaldt ”framskundað skattauppgerð – blå blanket), der indeholder følgende tekst (dansk oversættelse):

”Er skatteopgørelsen ikke rigtig eller mangler der noget, skal du oplyse dette på selvangivelsen for 2007 – grønne blanket. Rettidig afleveringsfrist er 15. marts 2008 og for regnskabspligtige 1. maj 2008.”

Med skatteopgørelsen fulgte en kapitalgevinstopgørelse 2007, hvoraf blandt andet fremgår følgende (dansk oversættelse):

 ”Disse beløb er registreret hos TAKS:

Gevinst:

K1             Gevinst på aktier m.v.                                                    0,00

(….)

 

Er kapitalgevinstopgørelsen ikke rigtig eller mangler noget, skal du oplyse dette på selvangivelsen 2007 – grønne blanket.”

Sammen med skatteopgørelsen og kapitalgevinstopgørelsen fulgte en ”vejledning om at opgive skat 2007”. Heri hedder det blandt andet (dansk oversættelse):

”Har du fået en ”blå”  blanket?

  - så har du fået Fremskyndet Skatteopgørelse
  - og en kapitalgevinstopgørelse

Det er dit ansvar at tallene på Skatteopgørelsen og Kapitalgevinstopgørelsen er rigtige og kig også efter, om alle tallene er kommet med.

(….)

      - er skatteopgørelsen eller kapitalgevinstopgørelsen ikke rigtige eller mangler noget, skal du oplyse det på Selvangivelsen 2007 – grønne blanket.

(….)”

På bagsiden af vejledningen er følgende tekst (dansk oversættelse):

(….)

"K1 Gevinst af aktier o.a. (jf. § 4)

- her skal gevinst ved salg eller anden afhændelse af aktier, investeringsbreve, værdipapirer samt omsættelige obligationer sættes.

- det er kun konstateret gevinst (realisationsprincippet), som skal opgives til beskatning

(….)” 

Der er endvidere fremlagt en pressemeddelelse fra Taks fra 2008, hvori blandt andet anføres (dansk oversættelse):

"(....)

I henhold til skattelovens kapitel 12 har færøske pengeinstitutter pligt til pr. 31. december, hvert år at give TAKS en række af oplysninger, uden at der anmodes derom.

Der imellem  er bestemmelsen i § 120 o, som pålægger den, der som led i sin virksomhed tager imod værdibreve i værdipapirdepot, hvert år , uden at der anmodes derom at give TAKS oplysninger elektronisk.

Forskellen mellem færøsk og dansk lovgivning er, at danske pengeinstitutter også skal meddele, hvis nogen har solgt aktier. Den færøske skattelov pålægger ikke pengeinstitutterne en sådan pligt, men her kan TAKS ud fra de andre oplysninger, som pengeinstitutterne afleverer se om vedkommende har købt eller solgt aktier."

Rettens bemærkninger:

Tiltalte var efter sin egen forklaring vidende om kapitalgevinsten fra salget af aktierne, og at kapitalgevinsten skulle beskattes.

Det lægges til grund, at tiltalte modtog skatteopgørelsen og kapitalkapitalgevinstopgørelsen med skattemyndighedernes ansættelse for 2007, ligesom han modtog ”vejledning om at opgive skat 2007”. Af opgørelserne og vejledningen fremgik, at tiltalte havde pligt til at selvangive kapitalgevinsten fra aktiesalget, da denne ikke var medtaget i skattemyndighedernes ansættelse i skatteopgørelsen og kapitalgevinstopgørelsen.

Retten finder på den baggrund, at det burde have stået tiltalte klart, at der var pligt til selvangive kapitalgevinsten til skattemyndighederne. Ved sin undladelse heraf findes tiltalte derfor at have handlet groft uagtsomt.

Efter den afvejning, der skal foretages mellem bødens størrelse og strafværdigheden af tiltaltes handling, fastsættes straffen til en bøde på  110.000 kr., jf. § 23, stk. 1 og 2, jf. § 18, stk. 1, i lagtingslov om beskatning af kapitalgevinst med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt. 

Ved straffens fastsættelse har retten lagt vægt på, at der er tale om passiv skatteunddragelse, hvor normalbøden findes at burde udgøre en tredjedel af den unddragne skat. Retten har herved lagt til grund, at ”rundskriv nr. 7 frá 10. november 1998 um fyrisitingarligar sektarásetanir fyri brot á § 139 í Skattalógini”, hvorefter skattemyndighederne har fastsat bøderne, omfatter overtrædelser af § 139 i lagtingslov om landsskat og kommuneskat og ikke overtrædelser af lagtingslovens § 139 a eller § 23, stk. 1 og 2, i lagtingslov om beskatning af kapitalgevinst. 

Under hensyn til størrelsen på den unddragne skat, og da det, uanset indholdet af den fremlagte pressemeddelelse, efter V1’s forklaring må lægges til grund, at fejlen ikke var umiddelbart konstaterbar for skattemyndighederne, findes der ikke grundlag for at nedsætte bøden yderligere eller afgøre sagen med advarsel.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med en bøde på  110.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.