Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

20 apr 2020

Føroya Rættur

Dómur 5. oktober 2011

Treytað fongsulsrevsing i 30 dagar, fyri brot á § 224, jf. § 222, stk. 2 og § 232, jf. § 89 í revsilógini

D O M

afsagt den 5. oktober 2011
Rettens nr. […]
Politiets nr. […]

Anklagemyndigheden
mod
T

født den […]  1966 på Færøerne
boende […]

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 15. juni 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2 og § 232, jf. § 89 - ved på et ukendt tidspunkt i foråret 2007 at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med et barn under 12 år, idet han på sin daværende bopæl, beliggende […], fik F, født den […] 1996, til at onanere sig ved at tage fat i hendes hånd og føre hånden frem og tilbage på tiltaltes kønslem, alt imens han afspillede en pornofilm, hvilket var egnet til at krænke F’s blufærdighed.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af F, V1 og V2. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen

ved    Østre Landsrets ankedom af 7. oktober 2009 med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2. 

Rettens bemærkninger:
Efter forurettedes troværdige og efter omstændighederne detaljerede forklaring findes det godtgjort, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Usikkerheden om, hvorvidt pornofilmen blev afspillet på en computer eller et fjernsynsapparat, og om, hvorvidt tiltaltes ægtefælle befandt sig i huset, kan ikke føre til andet resultat.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, og § 232, jf. § 89, til fængsel i 30 dage.

Under hensyn til den tid, der er gået, siden den strafbare handling blev foretaget, og henset til forholdets karakter findes det undtagelsesvis forsvarligt at bestemme, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Ved sagens afgørelse har retten lagt til grund, at forholdet er begået inden anordning nr. 1139 af 4. december 2009 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af straffeloven trådte i kraft.

                                        T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med en tillægsstraf på fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:
1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.