Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

20 apr 2020

Føroya Rættur

Dómur 7. oktober 2011

Fongsulsrevsing í 3. mánaðir, sum tó verður útsettur og fellur burtur eftir 1. ára royndartíð við treytum.

D O M

afsagt den 7. oktober 2011
Rettens nr. (...)
Politiets nr. (...)

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (...)
boende (...)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 14. december 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

                                                                       I

straffelovens § 279 for bedrageri - ved den 28. december 2005, kl. 15.35, som leder af “Rasin - Skúlatilboð til ung við breki” at have attesteret faktura nr. 1027 af 14. december 2005 udstedt af tiltaltes firma S Sp/f til Rasin lydende på kr. 36.650 for “Byggjing av Hjall/Kølirum á 3X2 m” og efter­følgende, kl. 17.05, ved brug af N's frigivelsesnøgle at have bestemt Føroya Gjaldstova at overføre beløbet til tiltaltes konto (...) i firmaet S, idet han retsstridigt fremkaldte og/eller ud­nyttede den vildfarelse hos Føroya Gjaldstova, at beløbet skulle betales af “Ra­sin”, hvorved tiltalte, da dette ikke var tilfældet, idet der ikke for peng­ene var opført nogen hjall/kølirum, påførte landskassen et tilsvarende formue­tab på kr. 36.650,00.

 

II

straffelovens § 279 for bedrageri - ved den 28. december 2005, kl. 15.34, som leder af “Rasin - Skúlatilboð til ung við breki” at have attesteret fak­tura nr. 1025 af 14. december 2005 udstedt af tiltaltes firma S Sp/f til Rasin lydende på kr. 32.750 for “Byggjing av geitahúsi á 4X3 m” og efter­følgende, kl. 17.07, ved brug af N's frigivelsesnøgle at have bestemt Føroya Gjaldstova at overføre beløbet til tiltaltes konto (…) i firmaet S, idet han retsstridigt fremkaldte og/eller ud­nyttede den vildfarelse hos Føroya Gjaldstova, at beløbet skulle betales af “Rasin”, hvorved tiltalte, da dette ikke var tilfældet, idet der ikke for peng­ene var opført noget geitahús, påførte landskassen et tilsvarende formue­tab på kr. 32.750,00.

 

III

straffelovens § 279 for bedrageri - ved formentlig mellem den 8. og 14. december 2005 som leder af “Rasin  -  Skúlatilboð til ung við breki” at have attes­teret faktura nr. 1024 af 29. november 2005 udstedt af tiltaltes firma S Sp/f til Rasin lydende på kr. 12.918,75 for “Byggjing av geitahúsi á 3X2 m” og efterfølgende ved brug af N's frigivelsesnøgle at have bestemt Føroya Gjaldstova til den 15. december 2005 at overføre be­løbet til tiltaltes konto (…) i firmaet S, idet han retsstridigt fremkaldte og/eller udnyttede den vildfarelse hos Føroya Gjaldstova, at be­løbet skulle betales af “Rasin”, hvorved tiltalte, da dette ikke var tilfældet, idet der ikke for pengene var opført noget geitahús, påførte landskassen et til­svarende formuetab på kr. 12.918,75.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af N1, N2, N, N3, N4, N5 og N5. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

De omhandlede fakturaer har været fremlagt. Der har endvidere været fremlagt oversigter fra Gjaldstovan vedrørende fakturaernes betaling, årsregnskaber for Sp/f S, udtalelse fra N5 med vurdering af et udhus og et gedehus, samt fotomappe.

Der er foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808.

Rettens bemærkninger:
Tiltalte har i forhold III forklaret, at fakturaen vedrørte hans arbejde med at støbe, m.v., hvilket arbejde han udførte i arbejdstid. Uanset det af tiltalte anførte om, at han havde overarbejdstimer til gode, som han afspadserede i forbindelse med det pågældende arbejde, findes han derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Forholdet er ikke ved anklageskriftets modtagelse i retten den 14. december 2010 forældet efter straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1. Der henvises til ændringen af straffeloven ved anordning nr. 1139 af 4. december 2009 med ikraft­træden den 1. januar 2010.

Det lægges i forholdene I og II til grund, at der er opført dels et gedehus ved "Rásin", samt udført reparationer på et udhus samme sted, vistnok i forbindelse med et utæt tag. Der er derudover, men vistnok først i løbet af 2006, udført et arbejde i forbindelse med et gedehus ved Rituvíkarháls.

Der er ikke således ikke bygget nogen "Hjall/Kølirúm", som nævnt i forhold 1. Tiltalte har ikke nærmere oplyst, hvad fakturaen vedrører, ligesom der ikke under sagen er fremkommet nærmere oplysninger, der kan antageliggøre, at fakturaen vedrører et arbejde udført for "Rásin - Skúlatilboð til ung við breki".

På denne baggrund, og under hensyn til den tidsmæssige sammenhæng med forhold I, findes det bevist, at tiltalte, der på det pågældende tidspunkt stadig var medejer og registreret direktør i Sp/f S, er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

I forhold II lægges det efter fakturaens datering til grund, at den vedrører det indledningsvist nævnte gedehus ved "Rásin". N5 har vurderet omkostningerne til husets opførelse til 14.650 kr., heraf til materialer på 7.450 kr. og arbejdsløn på 7.200 kr., svarende til 30 arbejdstimer á 240 kr.

Der er dog ved vurderingen ikke taget højde for overtidsbetaling for lørdag og søndag, ligesom der ikke er taget højde for det oplyste om, at arbejdet blev forsinket på grund af dårligt vejr.

Under henvisning hertil, samt det oplyste om, at arbejdet blev udført af to håndværkere fra en torsdag til den efterfølgende mandag, findes det betænkeligt at anse det for bevist, at landskassen i dette forhold er blevet påført et formuetab.

Tiltalte frifindes derfor.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 285, jf. § 279.

Der er lagt vægt på de størrelsen af de bedragne beløb, ligesom det i skær­pende retning er lagt vægt på tiltaltes betroede stilling.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold, samt længden af den tid, der er gået, siden forholdene blev begået.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra ende­lig dom på betingelse af,

at   tiltalte ikke begår noget strafbart i prøvetiden,

at   tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at   tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet arbejde (samfundstjeneste) i 80 timer indenfor for en længstetid på 8 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.