Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

10 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 1. februar 2011

1 ár og 3 mánaðir í fongsul fyri at smugla rúsevni

D O M

afsagt den 1. februar 2011

(..)

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende p.t. arresten i Tórshavn

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 1. februar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 191, stk. 1, til dels jf. § 21, jf. lovgivningen om euforiserende stoffer med senere ændringer - ved den 3. januar 2011 ca. kl. 14.30 med henblik på videreoverdragelse eller salg at have forsøgt at indsmugle 200 gram amfetamin fra Danmark til Færøerne via Atlantic Airlines RC 453, hvilket forehavende til dels mislykkedes, idet en efterfølgende kontrolopvejning efter anholdelsen af tiltalte i Vágar Lufthavn, på Vágar viste, at amfetaminen vejede 135,4 gram med en renhedsværdi på ikke under 68 %.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af 135,4 gram amfetamin.

Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er gengivet i
retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt erklæringer fra Retskemisk Institut, herunder vedrørende arten og styrken af de stoffer, som tiltalte var i besiddelse af ved anholdelsen i Vágar Lufthavn.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet siden den 3. januar 2011, heraf i isolation fra den 4. januar til den 18. januar 2011.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har erkendt sig skyldig, dog ikke for så vidt angår det i anklageskriftet anførte om en renhedsværdi på 68 %. Erkendelsen understøttes af de i sagen foreliggende oplysninger, idet det dog lægges til grund, at de i anklageskriftet nævnte 200 gram amfetamin har været i våd form, der i tør form svarer til de i anklageskriftet nævnte 135,4 gram.

Det lægges endvidere til grund, at tiltalte, der ikke ses at have undersøgt dette nærmere, må have indset det som muligt og accepteret risikoen for, at amfetaminen havde en renhedsværdi på 68 %. Han findes derfor også for så vidt angår denne del af tiltalen at have haft det fornødne forsæt.

Tiltalte er derfor, med ovenfor anførte bemærkning om mængden, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 2, jf. liste B, nr. 12.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på mængden af amfetamin, der er forsøgt indsmuglet til Færøerne, ligesom der i skærpende retning er lagt vægt på amfetaminens høje renhedsværdi.

Den nedlagte konfiskationspåstand tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

                                T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres 135,4 gram amfetamin.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.