Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

12 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 9.september 2011

Dómur 9.september 2011

D O M

afsagt den 9. september 2011
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod

T
født den (…)

boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 8. november 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

I
Lagtingslov nr. 67 af 9. juni 1988 med senere ændringer om mønstring § 3, stk. 1, jf. § 8 - ved den 13. november 2008 i Tórshavn som skipper på trawleren F (…) ved påmønstring af besætningen at have undladt at sørge for at denne opfyldte alle krav til uddannelse og sundhed m.v., idet 3 besætningsmedlemmer ikke havde sikkerhedskursus og et besætningsmedlem ikke havde sundhedsbevis.

 II
Lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer § 9, jf. bekendtgørelse nr. 117 af 14. november 2005 om fiskeri på fiskeriterritoriet med fiskefartøjer registreret på Færøerne § 20, jf. § 15 - ved 15. november 2008 som skipper på trawleren F (…) på den nordvestlige del af det færøske fiskeriterritorium at have påbegyndt fiskeri direkte efter sej (upsi), hvor det er tilladt at anvende 135 mm maskestørrelse i posen, uden at meddele dette til Fiskerikontrollen (Fiskiveiðieftirlitið).

 III
Lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer § 36, stk. 2 og § 40, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 45 af 6. juli 2004 om overvågning af fiskefartøjer via satellit § 4 og § 5, stk. 1, - ved i tiden 14. november til 16. november 2008 som skipper på trawleren F (…) på fisketur nr. 20, der startede fra Tórshavn den 13. november 2008, i flere tilfælde at have undladt at sikre sig, at satellitovervågningsenheden på trawleren var funktionsdygtig og transmitterede positionsmeddelelser, og selv om enheden ikke virkede og sendte positionsmeddelelser at have påbegyndt fiskeri, idet han afbrød eller slukkede for enheden.

IV
Lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer § 7, § 11 og § 40, stk. 1, nr. 3, og nr. 4, - ved i tiden 14. november til 16. november 2008 som skipper på trawleren F (…), der havde fiskeritilladelser til fiskeri på det færøske fiskeriterritorium og ved Østgrønland, at have fisket i islandsk farvand uden fiskeritilladelse.

V
Lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervsmæssigt fiskeri med senere ændringer § 9 , stk. 1, nr. 4, § 32, stk. 1, og § 40, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 54 af 31. august 2004 om fangstdagbøger for færøske fiskefartøjer § 1 - ved i tiden 14. november til 16. november 2008 som skipper på trawleren F (…), der var på fiskeri i den nordvestlige del af det færøske fiskeriterritorium, ikke at have ført fangstdagbogen ifølge vejledningen om fangstdagbøger, idet der ikke blev noteret korrekt position eller der manglede positioner, ligesom der blev foretaget ukorrekte overstregninger og rettelser i fangstdagbogen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af værdien af fangsten på 143.463 kr., samt værdien af fiskeredskaber på 161.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forholdene 1 til 3, dog ikke vedrørende det i forhold 3 anførte om, at han afbrød eller slukkede for enheden.

Tiltalte har nægtet sig skyldig forholdene 4 og 5.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af Elias Zachariassen. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

 
Der er under sagen fremlagt telex-korrespondance mellem fiskeriinspektionsskibet, M/S Brimil, henholdsvis Fiskeriinspektionen, og F, samt udskrift af telefonsamtale mellem kaptajnen på M/S Brimil, Jákup Müller, og tiltalte. Der er ligeledes fremlagt plotter-udskrift fra M/S Brimil's radar, og plotter-udskrift fra den i forhold 3 omhandlede satellitovervågnings­enhed.

Den i forhold 5 nævnte fangstdagbog er fremlagt.

Anklagemyndigheden har ladet foretage en vurdering af værdien af fangsten og fiskeredskaber ombord ombord på F. Anklagemyndighedens påstand om om værdikonfiskation er ikke bestridt beløbsmæssigt af skibets rederi, R.

Rettens bemærkninger:
Indledningsvist bemærkes, at det følger af kapitel 6 i lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 om erhvervs­mæssigt fiskeri, som senest ændret ved lagtingslov nr. 87 af 18. august 2010, at loven også regulerer færøske skibes fangstrettigheder uden for færøsk fiskeriterritorium.

Det følger af § 2 i den i forhold 3 nævnte bekendtgørelse, at bekendtgørelsen er gældende for nærmere anførte færøske fiskefartøjer, samt alle færøske fiskefartøjer med fangst- eller fiskeritilladelse til at fiske uden for det færøske fiskeri­territorium.

bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lovens § 36, stk. 2, der blev indsat ved lagtingslov nr. 58 af 27. april 2001. Det fremgår af lovens forarbejder, at det var tilsigtet, at alle færøske fiskefartøjer, både i færøsk og fremmed søterritorium, skulle være omfattet af reglerne om satellit-overvågning.

Sagen skal derfor, også i forholdene 3 og 4, uanset at eventuelle brud måtte være begået uden for færøsk fiskeriterritorium, afgøres efter færøsk lovgivning.

Tiltalte findes i forholdene 1 og 2 efter sin erkendelse, der understøttes af sagens oplysninger, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det lægges i forhold 3 til grund, at Fiskerikontrollen har sendt flere telexer til F, hvor mandskabet blev gjort opmærksom på, at satellitovervågnings-enheden ombord ikke fungerede. Herefter og efter indholdet af udskriften af telefonsamtalen mellem Jákup Müller, og tiltalte, hvorefter tiltalte, mens F var på islandsk fiskeriterritorium, nægtede at "tænde" for enheden, må det anses for bevist, at tiltalte i flere tilfælde har været vidende om, at enheden ikke virkede og sendte positionsmeddelelser.

Med disse bemærkninger findes tiltalte, der i øvrigt har erkendt sig skyldig, hvilken erkendelse understøttes af sagens oplysninger, skyldig i overens­stem­melse med anklageskriftet.

Det fremgår i forhold 4 af sagens oplysninger, at F af Fiskeri­kon­trol­­len, der havde indledt en eftersøgning af F, da der ikke blev reageret på de sendte telexer, blev observeret omkring 20 sømil indenfor islandsk fiskeriterritorium. F sejlede på det tidspunkt med en fart på 11,3 knob, men havde i henhold til den af Elias Zachariassen afgivne forklaring inden den blev opbragt sejlet med "trawl-fart".

Der blev på dækket ved den efterfølgende undersøgelse i Tórshavn fundet en trawl-pose med fisk eller fiskerester.

Det bemærkes endvidere, at satellitovervågnings-enhedens manglende funktionsdygtighed, samt det oplyste om, at tiltalte smed F's plotter, indeholdende nærmere oplysninger om skibets positioner, i havet inden ankomsten til Tórshavn, må tillægges bevismæssig betydning til skade for tiltalte.

Retten finder det på denne baggrund bevist, at tiltalte også i dette forhold er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Den i forhold 5 nævnte vejledning er ikke dokumenteret, ligesom der ikke nær­mere er redegjort for, hvilke ukorrekte overstregninger og rettelser, der skal være blevet foretaget i fangstdagbogen. Det lægges dog til grund, at fangst­dagbogen ikke har indeholdt oplysninger om fiskeriet på islandsk fiskeriterritorium, jf. forhold 4.

Med disse bemærkninger findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 265.000 kr., jf. lagtingslov om mønstring, § 3, jf. § 8, lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 9, jf. bekendtgørelse om fiskeri på fiskeriterritoriet med fiskefartøjer registreret på Færøerne, § 22, jf. § 15, lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 2, jf. § 36, stk. 2, jf. bekendtgørelse om overvågning af fiskefartøjer via satellit, § 10, jf. § 4 og § 5, stk. 1, lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, jf. § 7 og § 11, samt lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 40, stk. 2, jf. § 32, stk. 1, jf. bekendtgørelse om fangstdagbøger for færøske fiskefartøjer, § 4, jf. § 1.

Det bemærkes, at forholdene 2 og 4 isoleret set skal udmåles til en taksmæssig bøde på henholdsvis 50.000 kr. og 100.000 kr.

Det er i forhold 3, der tillige isoleret set er udmålt til en bøde på 100.000 kr., svarende til bøden for det ulovlige fiskeri, jf. forhold 4, indgået som en skærpende omstændiged, at tiltalte var vidende om, at satellitovarvågnings-enhedens ikke fungerede.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 50 dage.

Anklagemyndighedens påstand om konfiskation tages i medfør af lagtingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 42, stk. 3, nr. 2, jf. straffelovens § 75, til følge som nedenfor bestemt.

 

                      T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 265.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 50 dage.
Hos R konfiskeres værdien af fangsten på 143.463 kr., og værdien af fiskeredskaber på 161.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.