Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

23 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 9. november 2015

Fongsulsrevsing í 50 dagar og frádøming av koyrikortinum

D O M

afsagt den 9. november 2015

Rettens nr. 1-277/2015

Politiets nr. 5600-74262-00004-14

Anklagemyndigheden

mod

T
født den …. i 1990

boende i …

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 27. april 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

I

færdselslovens § 23, stk. 1 og § 29d, stk. 1 - ved den 27. juli 2014 kort inden kl. 20.30 at have ført personbil … ad Marknagilsvegur i Tórshavn uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, og foretaget u-vending uden at sikre sig, at manøvren kunne udføres uden fare eller ulempe for andre, idet tiltalte påkørte personbil …, alt med materiel skade til følge.

II

straffelovens § 252, stk. 1 og færdselslovens § 29a, stk. 1 - ved den 1. august 2014 på et tidspunkt mellem kl. 18.00 og kl. 19.20 at have ført personbil … ad Norðara Ringvegur i Tórshavn og herunder af kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have voldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, idet tiltalte kørte over i modsatte vognbane, hvor den modkørende personbil … måtte vige for at undgå et frontalt sammenstød, hvorved tiltalte udsatte føreren af personbil …, V1, samt passagerernes liv eller førlighed for nærliggende fare.

III

straffelovens § 264 d og § 232 - ved den 2. august 2014 ca. kl. 01.00 på adressen … i Tórshavn at have videregivet et billede vedrørende en anden persons private forhold, idet tiltalte via Facebook udsendte et nøgenfoto af sin tidligere kæreste V1, hvorved han også krænkede V1’s blufærdighed.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedstraf, tillægsbøde og førerretsfrakendelse.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V1, V2, V3, V4 og V5.
Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt skitser over vejforholdene i forhold I og II.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Forhold 1

Tiltalte har forklaret, at han foretog et u-sving et stykke henne ad Kirkjubøarvegur, for siden at køre bag ved forurettede ind på Marknagilsvegur. Tæt på krydset Marknagilsvegur/Kirkjubøarvegur stødte han svagt ind i forurettedes bil, fordi forurettede foretog en kraftig opbremsning. Forurettede har forklaret, at tiltalte, efter at have passeret hendes bil på Marknagilsvegur, kørte ud på Kirkjubøarvegur og foretog et u-sving i udkørslen mod Marknagilsvegur. Han kørte derefter bagved henne og stødte op i bagenden af hendes bil. Ifølge forurettedes forklaring, skete påkørslen et pænt stykke fra krydset Marknagilsvegur/Kirkjubøarvegur, hvillket ikke stemmer med tiltaltes forklaring, om hvor påkørslen skete. Vidnet V2 har forklaret, at hun var passager i forurettedes bil. Hun så ikke selve u-svinget, men har forklaret, at det må være sket lige inden påkørslen, fordi hun lige havde set tiltalte køre imod dem. Ifølge hendes forklaring blev u-svinget foretaget på Marknagilsvegur et stykke inden krydset Marknagilsvegur/Kirkjubøarvegur.

Ifølge politirapporten havde tiltaltes bil en lille frisk skade på venstre hjørne af plastkofangeren, og forurettedes bil havde et lille ridset område på højre hjørne af plastkofangeren.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte har foretaget et u-sving, og at han har stødt ind i højre bagside af forurettedes bil. Henset til de divergerende forklaringer finder retten det ikke bevist, at påkørslen skete i umiddelbar forlængelse af u-svinget. Det findes derfor ikke bevist, at tiltalte i forbindelse med u-svinget har været til fare eller ulempe for andre.

Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af færdselslovens § 29d, stk.1, men findes skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 23, stk. 1.

Forhold 2

Efter de troværdige og på de væsentlige punkter samstemmende forklaringer fra forurettede og vidnerne V3 og V4, lægger retten til grund, at tiltalte var klar over, at forurettede førte personbil …, samt at der var tre passagerer i bilen. Det lægges til grund, at tiltalte førte sin personbil ad Norðari Ringvegur på gerningsstidspunktet, og at han forsætligt kørte over i modsatte vejbane, da han så forurettede komme kørende. Retten lægger til grund, at tiltalte krydsede midterlinjen, og at hans bil i hvert fald delvis var ovre i forurettedes vejbane. Retten finder det bevist, at et færdselsuheld ville være sket, såfremt forurettede ikke havde reageret så hurtigt ved at undvige. Ifølge forklaringerne lægger retten til grund, at tiltalte i hvert fald har kørt med den sædvanlige hastighed på cirka 50 km/t.

Retten finder, at tiltalte ved sin forsætlige kørsel over i forurettedes vejbane forsætligt af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde udsatte sit eget og andres liv eller førlighed for nærliggende fare.

Tiltalte findes derfor skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1 og færdselslovens § 29a, stk. 1.

Forhold 3

Det lægges efter forklaringerne fra forurettede, vidnerne V4 og V5 til grund, at der på gerningstidspunktet lå et nøgenfoto af forurettede - fra bæltestedet og op - på væggen af tiltaltes facebookprofil. Der var tale om et foto fra en film, som tiltalte havde optaget af sig selv og forurettede. Forurettedes ansigt kunne ses og genkendes. Billedet blev fjernet cirka 10-20 minutter efter, at forurettede og hendes venner blev opmærksomme på det. Tiltalte har nægtet sig skyldig, men har ikke kunnet give en fornuftig forklaring på, hvem andre end ham, der kan have haft adgang til filmen, som billedet er taget fra, og hvordan nøgenbilledet skulle være lagt på hans facebookvæg af andre end ham selv. Tiltalte har forklaret, at forurettede havde adgangskoden til hans facebook profil, og at hun kan have lagt billedet ud selv. Retten tilsidesætter denne forklaring, henset til vidneforklaringen fra V4, hvorefter forurettede hele dagen havde været omgivet af sine venner, og hendes reaktion da hun hørte, at billedet var lagt ud på facebook.

Vedrørende gerningsstedet var adressen … forurettedes adresse på gerningstidspunktet. Ifølge forklaringerne var tiltalte ikke på den adresse på gerningstidspunktet. Retten finder det dog efter forklaringerne bevist, at tiltalte var i Tórshavn, da han lagde billederne på facebook væggen.

Retten finder på denne baggrund tiltalte skyldig i at have videregivet et billede vedrørende forurettedes private forhold, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Offentliggørelsen af det omhandlede nøgenbillede var ligeledes egnet til at krænke forurettedes blufærdighed.

Tiltalte findes derfor skyldig i overtrædelse af straffelovens § 264d og § 232.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage og en tillægsbøde på 1.000 kr. efter straffelovens § 252, stk. 1, § 264 d, § 232 samt færdselslovens § 23, stk. 1 og § 29a, stk. 1.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Der er efter forholdets karakter ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

Efter oplysningerne om påkørslen i forhold I, finder retten det ikke bevist, at tiltalte ved sin påkørsel har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Ved kørslen i forhold II finder retten det bevist, at tiltalte har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og forsætligt har fremkaldt nærliggende fare for skade på andres person person eller ting, jf. færdselslovens § 59a, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1. Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 1 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 59a, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale en bøde på 1.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.
Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.