Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

24 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 2. juni 2015

Dómur sagdur av Føroya Rætti 2. juni 2015

D O M

afsagt den 2. juni 2015

 

Rettens nr. -------------

Politiets nr. -------------

 

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte -----------------

født den -----------------

boende ------------------

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 3. marts 2015.

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 244 - vold - ved den ------------------------ under en fodboldkamp, at have tildelt forurettede et knytnæveslag i ansigtet, hvorved forurettede brækkede næsen som følge af slaget.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V1, V2, V3, V4, V5 og V6.

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 15. februar 2015 og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at undersøgelse af forurettede har fundet sted den -------- på Landssygehuset, hvor der blev konstateret de skader, der er anført i anklageskriftet.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

 

Rettens bemærkninger:

 

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at tiltalte tacklede forurettede, og at forurettede som følge heraf blev vred og straks reagerede overfor tiltalte ved at tage fat i hans trøje og give ham et kraftigt skub i brystregionen. På baggrund af forklaringerne om rækkefølgen i det efterfølgende hændelsesforløb afgivet af begge kampenes dommere, V5, forurettede og tiltalte selv, kan det ikke lægges til grund, at forurettede sparkede eller slog tiltalte, før tiltalte slog forurettede i ansigtet.

 

Navnlig efter forurettedes sikre forklaring om, at tiltalte kom imod ham med knytnæven løftet og derefter slog ham, hvilket støttes af forklaringerne afgivet af kampens dommere, hvis opgave var at

være opmærksomme på det, der foregik under kampen, og som var placeret hensigtsmæssigt i forhold til episoden, findes det bevist, at tiltalte havde til hensigt at slå forurettede. Det findes desuden bevist, at tiltalte slog med knyttet næve. Det er ubestridt, at slaget var årsag til, at forurettede brækkede næsen.

 

Volden som tiltalte herefter er fundet skyldig i, er uden rimelig forbindelse med spillet og ikke af en sådan underordnet karakter, at den er straffri, fordi den må anses for helt eller delvis legitimeret som følge af den høje intensitet under fodboldkampen.

 

Straffen for volden skal imidlertid udmåles i lyset af, at den er udøvet under en fodboldkamp med høj intensitet og i umiddelbar forlængelse af et sammenstød, hvor forurettede skubbede tiltalte hårdt i brystet. Der skal endvidere ved strafudmålingen lægges vægt på, at forurettede umiddelbart efter slaget sparkede tiltalte i siden, så han fik blå mærker.

 

Da det på denne baggrund findes upåkrævet at en frihedsstraf fuldbyrdes, udsættes fastsættelse af en sådan straf i medfør af straffelovens § 56, stk. 1, som nedenfor bestemt.

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

 

Fastsættelse af frihedsstraf for tiltalte udsættes og bortfalder, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

 

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.